การผลิตและพัฒนาสูตรดินปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อจำหน่าย กรณีศึกษากลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำสำคัญ:

ดินปลูก, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, ผักกาดกวางตุ้ง, ลีโอนาร์ไดต์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตและพัฒนาสูตรดินปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยเริ่มจากการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและนำมาผสมกับวัสดุอื่นได้แก่ แกลบเผา กาบมะพร้าว กากตะกอนอ้อยและลีโอนาร์ไดต์ หลังจากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพของดินปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้ง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Complete Randomized Design : CRD) จำนวน 5 ซ้ำ ส่วนทรีตเมนต์ คือ อัตราส่วนของดินปลูกที่ประกอบด้วย ปุ๋ยหมัก กาบมะพร้าวสับ กากตะกอนอ้อย แกลบเผาและลีโอนาร์ไดต์ ดินปลูกกรรมวิธีที่ 10 อัตราส่วน 4:1:1:1 โดยปริมาตร  กรรมวิธีที่ 9 อัตราส่วน 3:1:1:1 โดยปริมาตร และกรรมวิธีที่ 8 อัตราส่วน 2:1:1:1 โดยพบว่ามีแนวโน้มทำให้การเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้งทั้งในด้านความสูง ความกว้างของใบ จำนวนใบ ความยาวของใบ น้ำหนักสดและแห้งมากกว่ากรรมวิธีอื่นเพราะว่าเป็นสูตรดินปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมากกว่าสูตรอื่นๆ ส่วนกรรมวิธีที่ 1 ชุดควบคุม เป็นดินปลูกที่ขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป ทำให้ผักกาดกวางตุ้งจะมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด

References

Ackinci, S., T. Buyukkeskin, A. Eroglu and B.E. Erdogan. 2009. The effect of humic acid on nutrient composition in broad bean (Vicia faba L.) roots. Not Sci Biol. 1(1): 81-87.

Ahmad, I., T. Ahmad, A. Gulfam and M. Saleem. 2012 Growth and flowering of gerbera as influenced by various horticutural substrats. Pakistan Journal of Botany 44: 291-299.

Ashman, M.R. and G. Puri. 2002. Essential Soil Science a Clear and Concise Introduction to Soil Science. Oxford: Blackwell. 208 p.

Ayuso, M., H. Garcia and J.A. Pascual. 1996. Biochemical and chemical structural characterization of different organic material used as manures. Biores Technol. 57: 201-207.

Barker, V.A. and D.J. Pilbeam. 2015. Handbook of Plant Nutrition. 2nd ed. CRC Press: New York. 773 p.

Beck, R. 1999. Soil Analysis Handbook of Reference Methods. Soil and Plant Analysis Council, Boca Raton Inc.: CRC Press. 264 p.

Black, C.A. 1965. Method of soil analysis: part 1 physical and mineralogical poperties, including statistics of measurement and sampling. American Society of Agronoy, Soil Science Society of American 9(1): 54-72.

Brady, N.C. and R.R. Weil. 2008. The Nature and Properties of Soil. 14thed. New Jersey: Pearson, Upper Saddle Rive. 346 p.

Bray, R.H. and L.T Kurtz. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. Soil Sci. 59: 39-45.

Chamchamrat, S. 2015. Study on Plant Material from Compost Tamarind Husk to Growth of Marigold. pp. 1588-1596. In Proceedings of the 3rd Phetchabun Rajabhat University National Conference. Research Phetchabun: Phetchabun Rajabhat University. [in Thai]

Chapman, H.D. 1965. Cation exchange capacity: methods of soil analysis- chemical and microbiological properties. Agronomy 9: 891-901.

Cottenie, A. 1980. Soil and plant testing as a basis of fertilizer recommendation. FAO soil bulletin 38/2. Differences de Techniques, Fruits 32: 151-166.

Coyne, M.S. and J.A. Thompson. 2006. Fundamental Soil Science. Washington: Thompson Delmar Learning. 403 p.

Duangsa, W., S. Tanpanich, R. Chindachia and M. Keawdoung. 2016. The Effect of planting media on growth and yield of Diplazium esculentum (Retz) Swartz. Songklanakarin Journal of Plant Science 3(Suppl.3): 30-35. [in Thai]

Harvin, J.L., J.D. Beaton, S.L. Tisdale and W.L. Nelson. 2005. Soil Fertilizer and Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management. New Jersey: Pearson, Upper Saddle River. 346 p.

Jones, J.B.Jr. 2001. Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis. Boca Raton: CRC Press. 384 p.

Kietnontapat, N. and C. Aroonrungsikul. 2013. Effect of fruit incubation and physical seed treatment for seed germination enhancement of gac fruit. Agricultural Science 43(2): 305-308. [in Thai]

Na Chiangmai, P. 2018. Production of compost fertilizer for soil improvement in upland rice fields in Ban Pala-U, Prachuap Khiri Khan Province. Area Base Development Research Journal 10(2): 88-100. [in Thai]

Olsen, S.R. and L.E. Sommers. 1982. Phosphorus: Methods of Soil Analysis Part 2. Madison: American Society of Agronomy. 1143 p.

Panichsakpattana, S., C. Thongju and S. Koawkoaew. 2016. Soil Pollution. Bangkok: Kasetsart University. 433 p. [in Thai]

Pertuit, A., J. Jerry, J.B.Jr. Dudley and J.E. Toler. 2001. Leonardite and fertilizer levels influence tomato seeding growth. Hortscience 36(5): 913-915.

Prapatigul, P. and H. Sawengkaew. 2015. Farmers’ participatory process in agricultural development planning case study of Khokung village, Non-Deang sub-district, Borabu district Maha Sarakham province. Prawarun Agricultural Journal 12(1): 49-58. [in Thai]

Rayment, G.E. and F.R. Higginson. 1992. Australian Laboratory Handbook of Soil and Water Chemical Methods. Melbourne and Sydney: Inkata Press. 330 p.

Somchan, N. and A. Shutsrirung. 2014. Leonardite quality improvement for soil amendment. Research and Development Kingmogkut Journal 37(1): 33-43. [in Thai]

Tan, K.H. 2005. Soil Sampling Preparation and Analysis. Boca Raton: CRC Press. 672 p.

Tuyharn, S., K. Praiwan, R. Jantasri and S. Pimratch. 2013. Study of the suitable soil-base growing media for chinese kale (Brassica alboglabra). Prawarun Agricultural Journal 10(2): 117-124. [in Thai]

Unaongart, T. and K. Somsar. 2016. Humic acid. [Online]. Available http:www.kasertloongkim.com (2 september 2019). [in Thai]

Walkley, A. and I.A. Black. 1947. Chromic acid titration method for determination of soil organic matter. Soil Sc. Am. Proc. 63: 251-264.

Wolf, B. 1999. The Fertile Triangle: The Interrelationship of Air, Water and Nutrients in Maximizing Soil Productivity. New York: The Haworth Press. 403 p.

Wongkrachang, S. and B. Rattaneetoo. 2018 Effects of media mixed with local residues in Narathiwat province for Lactuca sativa var. crispa L. growth. Khon Kaen Agricultural Journal 46(SuppL.1): 1156-1160. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019