การผลิตและพัฒนาสูตรดินปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อจำหน่าย กรณีศึกษากลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Authors

  • ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Keywords:

ดินปลูก, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, ผักกาดกวางตุ้ง, ลีโอนาร์ไดต์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตและพัฒนาสูตรดินปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยเริ่มจากการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและนำมาผสมกับวัสดุอื่นได้แก่ แกลบเผา กาบมะพร้าว กากตะกอนอ้อยและลีโอนาร์ไดต์ หลังจากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพของดินปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้ง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Complete Randomized Design : CRD) จำนวน 5 ซ้ำ ส่วนทรีตเมนต์ คือ อัตราส่วนของดินปลูกที่ประกอบด้วย ปุ๋ยหมัก กาบมะพร้าวสับ กากตะกอนอ้อย แกลบเผาและลีโอนาร์ไดต์ ดินปลูกกรรมวิธีที่ 10 อัตราส่วน 4:1:1:1 โดยปริมาตร  กรรมวิธีที่ 9 อัตราส่วน 3:1:1:1 โดยปริมาตร และกรรมวิธีที่ 8 อัตราส่วน 2:1:1:1 โดยพบว่ามีแนวโน้มทำให้การเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้งทั้งในด้านความสูง ความกว้างของใบ จำนวนใบ ความยาวของใบ น้ำหนักสดและแห้งมากกว่ากรรมวิธีอื่นเพราะว่าเป็นสูตรดินปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมากกว่าสูตรอื่นๆ ส่วนกรรมวิธีที่ 1 ชุดควบคุม เป็นดินปลูกที่ขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป ทำให้ผักกาดกวางตุ้งจะมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-28