ภาวะผู้นำชุมชนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • บงกชมาศ เอกเอี่ยม วิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

ผู้นำท้องถิ่น, กลยุทธ์, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการบริหารแบบมีส่วนร่วมปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและสร้างแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ร่วมกันดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและ      เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับผู้นำท้องถิ่น การศึกษาพบว่า ผู้นำมีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบทีมงาน เน้นงานควบคู่ความสัมพันธ์ ปัจจัยภายในที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก ป้องกัน แก้ไข และเชิงรับ โดยเน้นการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ระยะสั้น คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและสร้างระเบียบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ระยะ       ปานกลาง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น นักวิชาการ และหน่วยงานภายนอก พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และระยะยาว คือการธำรง  อัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้กับชาวบ้านและลูกหลานเพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้ฐานทรัพยากรชุมชนทุนสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

References

Blake, R.R. and J.S. Mouton. 1994. The Managerial Grid. Houston:Gulf Publishing Company. 350 p.

Boontham, N., S. Dumronggittigule and K. Pisithkul. 2016. System and mechanism development by participation of community nearby Mae Moh power plant in water supply provision for agriculture and consumption. Journal of Community Development and Life Quality 4(1): 60-74. [in Thai]

Champawan, S. and T. Promburom. 2015. Potential and the participative of community based management of historical and cultural tourism in Tambon Ban Ruean, Pa Sang distric, Lumphun province. Journal of Community Development and Life Quality 3(1): 5-16. [in Thai]

Jongkum, N. 2013. The Participation of Doipui population according to villager tourist resource management in Tambol Suthep, Amphoe Mueang, Chiang Mai. Journal of Department of Public Works and Town & Country Planning 40: 33-40. [in Thai]

Lertphokanont, R. and V. Lertphokanont. 2014. Potential development of Muang Kung community as artistic cultural tourism. Modern Management Journal 12(1): 22-38. [in Thai]

Mikda, W. 2014. People participation in ecotourism management in Umphang district, Tak province. SDU Research Journal 10(3): 55-43. [in Thai]

Onwan, D. and P. Junphom. 2012. The need to development community-based tourism in Galyani Vadhana district, Chaingmai. Journal of Community Development Research 5(2): 79-92. [in Thai]

Phujeenapan, P. 2016. Lesson from the Community: Beliefs and Inheritances for the Natural Resources Management in Thaneua Sub-district Area, Mae-Orn District, Chiang Mai Province. pp. 281-301. In Proceedings of King Prajadhipok's Institute 18th. Bangkok: Democracy Re-imagined. [in Thai]

Pongwiritthon R. and P. Pakvipas. 2016. Guideline for creative agriculture tourism development of highland community, Mae Rim district, Chiang Mai province: roses farms. Panyapiwat Journal 8(1): 79-90. [in Thai]

Poungngamchuen, J., S. Supa-udomlerktrirat and N. Rungkawat. 2013. Participatory development of the people in community forest management model: a case study of Baan Tha Pha Pao, Tha Pra Duk sub-district, Maetha District, Lampun province. KMUTT Research and development Journal 36(2): 215-234. [in Thai]

Provincial Statistical Office. 2016. Provincial Statistical Report. Chiangmai: Provincial Statistical 36 p. [in Thai]

Sinthipong, U. 2015. Local community and the participation in the management of Natural Resources for sustainable use. Executive Journal 35(1): 104-113. [in Thai]

Suansri, M. 2016. The development guidance and tourism promotion effect to Bangnamphung floating market, SamutPrakan province’s uniqueness. Journal of Cultural Approach 17(31): 41-55. [in Thai]

World Tourim Organization. 2011. UNWTO Annual Reort: A Year of Recovery. Madrid: UNTO. 80 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019