ภาวะผู้นำชุมชนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • บงกชมาศ เอกเอี่ยม วิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Keywords:

ผู้นำท้องถิ่น, กลยุทธ์, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ท่องเที่ยว

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการบริหารแบบมีส่วนร่วมปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและสร้างแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ร่วมกันดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและ      เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับผู้นำท้องถิ่น การศึกษาพบว่า ผู้นำมีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบทีมงาน เน้นงานควบคู่ความสัมพันธ์ ปัจจัยภายในที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก ป้องกัน แก้ไข และเชิงรับ โดยเน้นการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ระยะสั้น คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและสร้างระเบียบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ระยะ       ปานกลาง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น นักวิชาการ และหน่วยงานภายนอก พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และระยะยาว คือการธำรง  อัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้กับชาวบ้านและลูกหลานเพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้ฐานทรัพยากรชุมชนทุนสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-28