ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินบางประการในชุดดินสระบุรี

ผู้แต่ง

  • จีราภรณ์ อินทสาร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

วัสดุปรับปรุงดิน, สมบัติของดิน, ค่าความเป็นกรด-ด่าง, ดินเนื้อปูน, การบ่มดิน

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินบางประการในชุดดินสระบุรี โดยทำการเก็บตัวอย่างดินในแปลงไถพรวนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทำการบ่มดินด้วยวัสดุปรับปรุงดินทั้งวัสดุอินทรีย์และวัสดุอนินทรีย์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 ตำรับการทดลอง 3 ซ้ำ ดังนี้ 1) ควบคุม 2) กากกาแฟ 3) เปลือกเชอร์รี่กาแฟ 4) กากตะกอนอ้อย 5) ภูไมท์ซัลเฟต และ 6) ผงกำมะถัน ผลการศึกษาพบว่าการใช้วัสดุปรับปรุงดินในรูปของวัสดุอินทรีย์ตอบสนองต่อคุณสมบัติทางเคมีดินบางประการมากกว่าวัสดุอนินทรีย์โดยเฉพาะกากกาแฟทำให้มีค่าความเป็นกรดด่างลดลงมากที่สุด คือ 7.01 จากเดิม 7.73 หลังจากทำการทดลองในระยะเวลา 12 สัปดาห์ (p<0.01) และทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการใส่กากกาแฟสูงที่สุด คือ 4.4% ส่วนตำรับกากตะกอนอ้อยทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสและแคลเซียมที่สกัดได้ในดินสูงที่สุดหลังการบ่ม (22 มก./กก. และ 9,997 มก./กก.) ตามลำดับ การใช้เปลือกเชอร์รี่กาแฟส่งผลให้ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ในดินสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับดินก่อนการทดลอง คือ 1,652 มก./กก. การใช้กากกาแฟพบปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดได้ในดินสูงที่สุด คือ 1,078 มก./กก. การบ่มดินด้วยกากตะกอนอ้อยทำให้ปริมาณธาตุอาหารเสริมที่สกัดได้มีปริมาณเหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสีสูงที่สุด โดยการใช้กากกาแฟซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้สามารถนำมาปรับปรุงค่าความเป็นกรด-ด่าง และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินได้มากกว่าวัสดุปรับปรุงดินชนิดอื่น

References

Bouajila, K. and M. Sanaa. 2011. Effects of organic amendments on soil physico- chemical and biological. Journal of Materials and Environmental Science 2(S1): 485-490.

Braham, J.E. and R. Bressani. 1979. Coffee Pulp: Composition, Technology, and Utilization. Ottawa: Ont. IDRC. 95 p.

Cervera-Mata, A., S. Pastoriza, J.Á. Rufián-Henares, J. Párraga, J.M. Martín-García and G. Delgado. 2017. Impact of spent coffee grounds as organic amendment on soil fertility and lettuce growth in two Mediterranean agricultural soils. Archives of Agronomy and Soil Science. DOI: 10.1080/03650340.2017.1387651.

Chittamart, N., J. Inkam, D. Ketrot and T. Darunsontaya. 2016. Geochemical fractionation and adsorption characteristics of zinc in Thai major calcareous soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis 47(20): 2348-2363.

Chooaiem, N., W. Wisawapipat, N. Chittamart and S. Aramrak. 2018. Sulfur material impacts on micronutrient solubility in a calcareous soil and micronutrient accumulation in rice. Songklanakarin Journal of Plant Science 5(3): 87-100. [in Thai]

Cooperband, L. 2002. Building Soil Organic Matter with Organic Amendments: A Resource for Urban and Rural Gardeners, Small Farmers, Turfgrass Managers and Large-scale Producers. Bangkok: Center for Integrated Agricultural Systems. 16 p.

Duangpatra, P. 2010. Soil Conditioners. Bangkok: Kasetsart University Press. 256 p. [in Thai]

Elgabaly, M.M. 1973. Reclamation and Management of the Calcareous Soils of Egypt. pp. 123-127. In FAO Soils Bulletin 21, Calcareous Soils: Report of the FAO/UNDP Regional Seminar on Reclamation and Management of Calcareous Soils 27 Nov - 2 Dec 1972. Cairo: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

El-Hady, O.A. and S.A. Abo-Sedera. 2006. Conditioning effect of composts and acrylamide hydrogels on a sandy calcareous soil. II-Physico-bio-chemical properties of the soil. International Journal of Agriculture and Biology 8(6): 876-884.

Gonfa, A., B. Bedadi and A. Argaw. 2018. Effect of bagasse ash and filter cake amendments on wheat (Triticum turgidum L.var. durum) yield and yield components in nitisol. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 7: 231-240.

Gronthal, P. 1999. Tired soil: using inorganic soil amendments to perk up your root zone. Sports Turf Manager 12(2): 8-11.

Hardgrove, S.J. and S.J. Livesley. 2016. Appling spent coffee grounds directly to urban agriculture soils greatly reduces plant growth. Urban Forestry and Urban Greening 18: 1-8.

Inthasan, J. 2014. Soil Fertility. Chiang Mai: D Print Press. 325 p. [in Thai]

Kalbas, M., F. Filsoof and Y. Rezai−Nejad. 1988. Effect of sulfur treatments on yield and uptake of Fe, Zn, and Mn by corn, sorghum, and soybeans. Journal of Plant Nutrition 11(6-11): 1353-1360.

Kasongo, R.K., A. Verdoodt, P. Kanyankagote, G. Baert and E.V. Ranst. 2011. Coffee waste as an alternative fertilizer with soil improving properties for sandy soils in humid tropical environments. Soil Use and Management 27: 94-102.

Kumlung, A., J. Verasan and B. Punyachon. 2012. Effect of Coffee Been Cake Fermented Water Applied to a Calcareous Soil on Growth and Yield of Cucumber cv. Bussaba 2005. pp. 2277-2285. In Proceedings of the 9th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference. Nakhonpathom: Kasetsart University. [in Thai]

Land Development Department. 2013. Management of Saline soil and Alkaline soil. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives Press. 40 p. [in Thai]

Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd. London: Academic Press. 889 p.

Modaihsh, A.S., W.A. AL-Mustafa and A.I. Metwally. 1989. Effect of elemental sulphur on chemical changes and nutrient availability in calcareous soils. Plant and Soil 116: 95-101.

Morikawa, C.K and M. Saigusa. 2018. Recycling coffee and tea wastes to increase plant available Fe in alkaline soils. Plant and Soil 304(1-2): 249-235.

Nekir, B., W. Lemma and S. Tamiru. 2019. Effect of filter cake and bagasse on selected physicochemical properties of calcareous sodic soils at Amibara, Ethiopia. International Journal of Agronomy and Agricultural Research 14(5): 20-28.

Staff of Soil Science Department. 2005. Basic Agronomy. 10th. Bangkok: Kasetsart University Press. 547 p. [in Thai]

Takrattanasaran, N., J. Chanchareonsook, P.G. Johnson, S. Thongpae and E. Sarobol. 2013. Amelioration of zinc deficiency of corn in calcareous soils of Thailand: zinc sources and application methods. Journal of Plant Nutrition 36(8): 1275-1286.

Walkley, A. and I.A. Black. 1947. Chromic acid titration method for determination of soil organic matter. Soil Science Society of America Journal 63: 257.

Watanabe, F.S. and S.R. Olsen. 1962. Calorimetric determination of phosphorus in water extracts of soil. Soil Science 93: 183-188.

Wayne, E.S. 1980. Handbook on Reference Methods for Soil Testing. Council on soil testing and plant Analysis ed. Athens: University of Georgia. 130 p.

Zhang, M., C.L. Li, Y.C. Li and W.G. Harris. 2014. Phosphate minerals and solubility in native and agricultural calcareous soils. Geoderma 232-234: 164-171.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2021