ผลของสารเคลือบว่านหางจระเข้ต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโต ของต้นกล้าข้าวโพดหวาน

ผู้แต่ง

  • จักรพงษ์ กางโสภา สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • เพชรรัตน์ จี้เพชร สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ , การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ , สารเคลือบธรรมชาติ

บทคัดย่อ

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีปริมาณน้ำตาลสูง มีโมเลกุลอาหารสะสมที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กจึงย่อยสลายง่าย ทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพได้ง่าย มีผลทำให้ เมล็ดพันธุ์มีความงอกและความแข็งแรงต่ำ เมื่อนำไปปลูกอาจส่งผลกระทบต่อความงอกในแปลงปลูก อีกทั้งมีปัญหาการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บรักษา จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาสารเคลือบที่ได้จากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์เพื่อปกป้องเมล็ดพันธุ์จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และสามารถรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพใช้ได้ในระยะเวลานาน ดำเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 13 กรรมวิธีการทดลอง ๆ ละ        4 ซ้ำ ดังนี้ เมล็ดไม่เคลือบ การเคลือบเมล็ดด้วยสารเคลือบทางการค้า การเคลือบเมล็ดด้วย Carboxylmethyl Cellulose (CMC) การเคลือบเมล็ดด้วยว่านหางจระเข้ และการเคลือบเมล็ดด้วยสารสกัดว่านหางจระเข้ โดยแต่ละกรรมวิธีเคลือบเมล็ดใช้อัตราสารเคลือบคือ 1, 2 และ 3 มิลลิลิตร ผลการศึกษาพบว่า การเคลือบเมล็ดด้วย Aloe Vera อัตรา 1 มล. เป็นสารเคลือบ ทำให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกรากและความเร็วในการงอกรากสูง แต่การเคลือบเมล็ดพันธุ์ทุกกรรมวิธีไม่ทำให้เมล็ดมีความงอกและความเร็วในการงอกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ ทั้งนี้มีส่วนของความยาวต้นและความยาวรากของต้นกล้ามากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ นอกจากนี้หลังการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์พบว่า การเคลือบเมล็ดด้วย Aloe Vera 1 มล. สามารถงอกราก และงอกได้เร็วมากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ อีกทั้งยังทำให้ต้นกล้ามีความยาวของลำต้น และรากของต้นกล้ามีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตที่ดีมากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ

 

Author Biography

จักรพงษ์ กางโสภา, สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อ: อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา (Dr.Jakkrapong Kangsopa)

คุณวุฒิ :
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่หน่วยงาน: สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

E-mail: jakkrapong_ks@mju.ac.th, kangsopaj@gmail.com

 

References

Adetunji, C.O., O.B. Fawole, K.A. Arowora, S.I. Nwaubani, E.S. Ajayi, J.K. Oloke, O.M. Majolagbe, B.A. Ogundele, J.A. Aina and J.B. Adetunji. 2012. Effects of edible coatings from Aloe vera gel on quality and postharvest physiology of Ananas Comosus (L.) fruit during ambient storage. Global J. Sci. Front. Res. Bio-Tech & Genet 12(5): 39-43.

Athmaselvi, K.A., P. Sumitha and B. Revathy. 2013. Development of Aloe vera based edible coating for tomato. Int. Agrophys 27(4): 369-375.

Boonyakiat, D. 1991. Postharvest Physiology of Horticultural Crops. Chiang Mai: Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. 226 p. [in Thai]

Buitink, J., O. Leprince, M.A. Hemminga and F.A. Hoekstra. 2000. The effects of moisture and temperature on the ageing kinetics of pollen: interpretation in terms of cytoplasmic mobility. Plant Cell Environ 23: 967-974.

Çavuşoğlu, D., T. Selma and K. Çavuşoğlu. 2016. The effects of Aloe vera L. leaf extract on some physiological and cytogenetical parameters in Allium cepa L. seeds germinated under salt stress. Cytologia 81(1): 103-110.

Chanprasert, W. 2010. Seed Physiology. Bangkok: Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University. 167 p. [in Thai]

Chatterjee, P., C. Bodhisattwa and N. Subhangkar. 2013. Significant pharmacological activities of Aloe vera plant. Min. J. Phar. Med. Sci. 3: 21-24.

Chauhan, O.P., C. Nanjappa, N. Ashok, N. Ravi, N. Roopa and P.S. Raju. 2015. Shellac and Aloe vera gel based surface coating for shelf life extension of tomatoes. Food Sci. Technol. 52(2): 1200-1205.

Dagne, E., D. Bisrat, A. Viljoen and B.E. Van Wyk. 2000. Chemistry of Aloe species. Curr. Org. Chem. 4: 1055-1078.

Delouche, J.C. and C.C. Baskin. 1973. Accelerated aging techniques for predicting the relative storability of seed lots. Seed Sci. Tech. 1: 427-452.

Hamouda, A.M.A., D.M.G. Hendi and O.F.A. Abu-El-Leel. 2012. Improving basil growth, yield and oil production by Aloe vera extract and active dry yeast. Egypt J. Hort. 39: 45-71.

He, Q.J., L.J. Changhong, E.J. Kojo and Z. Tian. 2005. Quality and safety assurance in the processing of Aloe vera gel juice. Food Control 16(2): 95-104.

ISTA (International Seed Testing Association). 2018. International Rules for Seed Testing, Edition 2018. Bassersdorf: International Seed Testing Association. 47 p.

Jacob, S.R., M.B.A. Kumar, M. Gopal, C. Srivastava and S.N. Sinha. 2009. An analysis of the persistence and potency of film coated seed protectant as influenced by various storage parameters. Pest Manag. Sci. 65(7): 817-822.

Kaewkham, T., P. Chitropas, A. Wongcharoen, J. Kangsopa, B. Siri and R.K. Hynes. 2016. Effects of polymers as a main component of coating formulations on quality and effects of stability of cucumber seeds. Khon Kaen Agr. J. 44(4): 703-712.

Klarod, K. and B. Siri. 2014. Comparison of different types of polymers for hybrid tomato seed coating. Khon Kaen Agr. J. 42(Suppl.1): 97-103. [in Thai]

Kumar, S. and T. Bhatnagar. 2014. Studies to enhance the shelf life of fruits using Aloe vera based herbal coatings: a review. Int. J. Food Sci. Technol. 5(3): 211-218.

Marpudi, S.L., P. Ramachandran and N. Srividya. 2013. Aloe vera gel coating for postharvest quality maintenance of fresh fig fruits. Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci. 4(1): 878-887.

Muhammad, J., Z.S. Ahmed and S.K. Ahmad. 2009. Postharvest Aloe vera gel-coating modulates fruit ripening and quality of 'Arctic Snow' nectarine kept in ambient and cold storage. Int. J. Food Sci. 44: 1024-1033.

Murthy, U.M.N., P.P. Kumar and W.Q. Sun. 2003. Mechanisms of seed ageing under different storage conditions for Vigna radiata (L.) Wilczek: lipid peroxidation, sugar hydrolysis, Maillard reactions and their relationship to glass statetransition. J. Exp. Bot. 54(384): 1057-1067.

Office of Agricultural Economics. 2018. Quantity and seed export values. [Online]. Available https://bit.ly/2CMyv0z (11 September 2019). [in Thai]

Rajeswari, R., M. Umadevi, S.C. Rahale, R. Pushpa, K.P. Selvavenkadesh, S. Kumar and D. Bhowmik. 2012. Aloe vera: The miracle plant its medicinal and traditional uses in India. J. Pharmacogn. Phytochem. 1(4): 118-124.

Rosa, C.I.L.F., E. Clemente, D.M. Oliveira, K.M. Todisco and J.M.C. da Costa. 2016. Effects of 1-MCP on the post-harvest quality of the orange cv. Pera stored under refrigeration. Rev. Ciênc. Agron. 47(4): 624-632.

Sahu, K.P., D.D. Giri, R. Singh, P. Pandey, S. Gupta, A.K. Shrivastava, A. Kumar and D.K. Pandey. 2013. Effect of Aloe vera on some annual plants. Res. J. Pharmacol. Pharm. 4: 599-610.

Sharma, A. and S. Gautam. 2013. An overview on medical properties of Aloe vera: antibacterial and antifungal aspects. Int. J. Pharma Bio Sci. 4(3): 694-705.

Sherif, F.E. 2017. Aloe vera leaf extract as a potential growth enhancer for Populus trees grown under in vitro conditions. Am. J. Plant Biol. 2(3): 101-105.

Shyamal, K.N., M.P. Lok and W.P. Charles. 1990. Dynamics of endogenous cytokinins during the growth cycle of a hormone-autorophic genetic tumor line of tobacco. Plant Physiol. 94(3): 1084-1089.

Stone, P.J., I.B. Sorensen and P.D. Jamieson. 1999. Effect of soil temperature on phenology, canopy, development, biomass and yield of maize in a cool-temperate climate. Field Crops Res. 63(2): 169-178.

Suleiman, R.A., K.A. Rosentrater and C.J. Bern. 2013. Effects of deterioration parameters on storage of maize: a review. J. Nat. Sci. Res. 3(9): 147-165.

Susirirut, P. and P. Plubcharoensook. 2012. Control of anthracnose and stem end rot on mango fruit (Mangifera indica Linn.) cv. Nam Dok Mai by using Aloe vera (Aloe babradensis, Miller) rind extracts in Pranburi district, Prachuap Khiri Khan province. Bangkok: Dhurakij Pundit University Press. 87 p. [in Thai]

Tariq, H., P.V. Raman Rao, R.S. Raghuvanshi, B.C. Mondal and S.K. Singh. 2015. Effect of Aloe vera and clove powder supplementation on carcass characteristics, composition and serum enzymes of Japanese quails. Vet. World 8(5): 664-668.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-04-2022