ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • อารีย์ เชื้อเมืองพาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

ความเข้มแข็ง, กลุ่มเกษตรกร, ระบบเกษตร นาแปลงใหญ่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 319 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยจัดกลุ่มแบบสัดส่วน หาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยนำรายชื่อสมาชิกเกษตรกรมาสุ่มโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามจำนวนที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จำนวน 319 ชุด ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่ 0.925 สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน การบริหารจัดการกลุ่ม และผู้นำ ส่วนปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมกลุ่ม และปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลต่อระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม

References

Ariwan, K. 2016. Success of the integration of Japanese farmers reflections on Thai farmers. [Online]. Available https://landactionthai.org/2012-05-18-03-24-45/article/108-content2.html?start=12 (24 May 2020).

Amphai, S. 2009. Factors affecting the strength of Sam Chuk centennial market community, Sam Chuk district, Suphan Buri province. [Online]. Available https://dric.nrct.go.th/Search/ShowFulltext/2/229457 (20 March 2020).

Cooperative Promotion Department. 2020. Establishment of farmer groups. [Online]. Available http://office.cpd.go.th/dacfg/images/2561/MainInfo/Guidelines-FG-.pdf (24 March 2020).

Department of Agricultural Extension. 2017. Budget allocation report of the large scale agricultural system promotion project. [Online]. Available https://ssnet.doae.go.th/wpcontent/uploads/2017/08/scan_0030.PDF (9 March 2020).

Department of Agricultural Extension. 2018. Summary of project details according to policy important (agenda) 15 projects. [Online]. Available https://www.opsmoac.go.th/satun-dwl-files-401291791018 (24 June 2020).

Hansuek, S. 2007. Factors Affecting the Strong Community: A Case Study of Tha Kham Subdistrict Municipality, Chon Daen District, Phetchabun Province. Master Thesis. Phetchabun Rajabhat University. 132 p. [in Thai].

Laddawan, S. 2016. Factors influencing to the strength of community: the case study at Samchuk, Suphunburi. pp. 629-637. In Proceedings the 1st Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi National Conference: The 1st RUSCON. Phra Nakhon Si Ayutthaya: University of Technology Suvarnabhumi.

Phichon, O. 2009. Leadership and Public Participation in Strengthening the Community Development, Livable City: The Case Study Muang Phatthana District, Mae Taeng District, Chiang Mai Province. Master Thesis. Chiang Mai University. 116 p. [in Thai].

Prasithrathsint, S. 2000. Statistics for Social Science Research. 4th Ed. Bangkok: Fueng Fa Printing Co., Ltd. 188 p. [in Thai].

Ranee, I. 2001. Teaching Document, Introduction to Tourism Industry.Unit 8-15 (2nd edition). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat University. 372 p. [in Thai].

Rice Department Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2020. Project to enhance the rice seed production potential of largely agricultural land plots in Chiang Rai province. [Online]. Available http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mactivities/7617-2020-02-06-10-06-05 (14 May 2020).

Sawinee, R., 2011. Strength Community: A Case Study of Ban Pang Champi Community, Huay Kaew, Mae On, Chiang Mai. Master Thesis. Silpakorn University. 157 p. [in Thai].

Somboon, T. 2013. Local wisdom-based model to build up community strength in Chiang Rai province. Journal of Education Naresuan University 15(2): 58-66. [in Thai]

Thanachot, I. 2005. Factors Affecting Community Strength: A Case Study of Phu Ruea District Loei Province. Master Thesis. Sukhothai Thammathirat University. 117 p. [in Thai].

Wisit, Y. and T. Usanakon. 2018. Factors contributing to community strength of village models for sufficiency economy Amphoe Koh Chan, Chonburi province. Journal of Applied Arts 11(1): 39-50.

Witthaya, C. 2011. Development of a Strong Community Management Model Based on the Sufficiency Economy Philosophy in the Upper Central Region. Doctoral Dissertation. Rajabhat University. 137 p. [in Thai].

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rdEd. New York: Harper and Row Publiations. 1130 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2021