การปรับบทบาทสู่การเป็นผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ความท้าทายในการเรียนรู้และทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง

  • ศราภา ศุทรินทร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

การขายเมล็ดพันธุ์โดยเกษตรกร, กฎหมายเกี่ยวกับการขายเมล็ดพันธุ์, กฎหมายเมล็ดพันธุ์, พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี 2535 และ 2550, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์

บทคัดย่อ

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2535 และ 2550 เป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการค้าเมล็ดพันธุ์ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ไปทำการเพาะปลูกให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ ไม่ว่าผู้ค้าเมล็ดพันธุ์จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรทั่วไป หรือเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นรายย่อย ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกัน แต่เงื่อนไขของการปฏิบัติหลายประการตามกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นอุปสรรคแก่เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายรายย่อยเหล่านี้ สาเหตุจากความไม่รู้หรือไม่เข้าใจกฎหมาย การขาดเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี การเข้าถึงทรัพยากรและความช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับความรับผิดในกรณีที่ก่อความเสียหายต่อผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรกลุ่มนี้ด้วย นอกจากนั้นการขายเมล็ดพันธุ์ยังต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้มิได้กำหนดหลักเกณฑ์พิเศษสำหรับเมล็ดพันธุ์ แต่ก็มีหลักปฏิบัติที่ละเอียดแยบคายที่เกษตรกรจำเป็นต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะป้องกันสิทธิของตนตามกฎหมาย

References

Farmer, B.H. 1986. Perspectives on the 'Green Revolution' in South Asia. Modern Asian Studies 20(1): 175.

Hazell, Peter B.R. 2009. The Asian Green Revolution. 40 p. In IFPRI Discussion Paper 00911. Washington, DC: The International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Office of the Council of State. 2015. Act Amending the Civil and Commercial Code (No. 22), B.E. 2558 (2015). [Online]. Available http://web.krisdika.go.th/data//document/ext809/809761_0001. pdf (15 April 2020). [in Thai]

Office of the Council of State. 2016. The Plant Offspring Act B.E. 2518 (1975). [Online]. Available http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE05/%BE05-20-9999-update.pdf (15 April 2020). [in Thai]

Phrao Farmer Group. Focus Group Discussion. (20 April 2014).

Sustainable Agriculture Foundation Thailand. Group Discussion. (30 April 2014).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-04-2022