ต้นทุน–ผลตอบแทนและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย

ผู้แต่ง

  • จรีวรรณ จันทร์คง สาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ณปภัช ช่วยชูหนู สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสำคัญ:

ไก่พื้นเมือง, ไก่คอล่อนศรีวิชัย, การผลิต, ต้นทุน, ผลตอบแทน

บทคัดย่อ

ในการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยสามารถสร้างอาชีพเสริมจากการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนั้น การมีข้อมูลด้านการจัดการต้นทุนและผลตอบแทนที่ดีจะทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนผลตอบแทน และการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัยของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่คอล่อนศรีวิชัย อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 ราย โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง  พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่คอล่อนศรีวิชัย มีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อรอบการผลิต 1,407.22 บาท/ราย  และกำไรเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ยต่อรอบการผลิต 4,815.86 บาท/ราย ด้านต้นทุนรวมเฉลี่ยในการเลี้ยง        ไก่คอล่อนศรีวิชัยต่อรอบการผลิต 12,728.28 บาท/ราย  โดยจำแนกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ด้านต้นทุนคงที่มากที่สุด คือ ค่าเสื่อมราคาโรงเรือนที่ไม่เป็นเงินสด  คิดเป็นร้อยละ 44.61 สำหรับต้นทุนผันแปรที่สำคัญ 3 รายการ ได้แก่ ค่าอาหารไก่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  60.03 ค่าเสียโอกาสแรงงานครัวเรือนที่ไม่เป็นเงินสด และค่าพันธุ์ไก่ คิดเป็นร้อยละ 22.14 และ 13.34 ตามลำดับ  สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่าเกษตรกรนิยมจำหน่ายไก่คอล่อนศรีวิชัยให้พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ จำหน่ายให้ กับพ่อค้าขายส่ง/พ่อค้าขายปลีก  คิดเป็นร้อยละ 16.67  ด้านการประเมินผลกระทบจากการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย  เกษตรกรได้รับผลกระทบด้านสังคมมากที่สุด  ในประเด็นด้านสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสร่วมกิจกรรมด้วยกัน   มากขึ้น ( =3.83) รองลงมา คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นด้านการเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพในชุมชน  ลดปัญหาการว่างงาน ( =3.56) และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงไก่คอล่อนศรีวิชัย ในประเด็นด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ( =2.86) ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไก่พื้นเมืองแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีแนวทางและเป้าหมายร่วมกัน ช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 

References

Bureau of Agricultural Economic Research. 2010. The Study of the Breakeven Point of Laying Hen Independent and Contracted Versions. Agricultural Economic Research No.108. Bangkok: Office of Agricultural Economics. 43 p. [in Thai]

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement, Department of Livestock Development. 2019. Srivijaya chicken. [Online]. Available http://secretary.dld.go.th/webnew/images/stories/meetting/re08_003.pdf (10 June 2020). [in Thai]

Information and Communication Technology Center, Department of Livestock Development. 2018. Database system for farmers. [Online]. Available http://ict.dld.go.th/webnew/images/stories/stat_web/yearly/2561/land/T6-1.pdf (22 April 2020). [in Thai]

Laopaiboon, B., M. Duangjinda, T. Vongpralab, P. Sanchaisuriya, K. Nantachai and W. Boonkum. 2010. Testing of growth performances and meat tenderness in crossbred chicken from Thai indigenous sire and commercial dam. Khon Kaen Agr. J. 38: 373-384. [in Thai]

Leotaragul, A., C. Prathum and S. Morathop. 2009. Guidelines for creating the awareness of Pradu black tail chicken of consumers in Chiang Mai. 80 p. In Full Paper. Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). [in Thai]

Pongvichai, S. 2008. Statistical Data Analysis by Computer. 19th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. 477 p. [in Thai]

Prapasawat, C., S. Laothong, A. Leotaragul, P. Rattanachawanon and C. Prasert. 2012. Economic development of native chicken (Chee-Tha Pra) to response for career of farmers and consumers. 43 p. In Full Paper. Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). [in Thai]

Saenkhunthow, U., C. Prasert and K. Nonta. 2016. Study on the system of production and marketing of Thai native chicken in Mahasarakham province. [Online]. Available http://region4.dld.go.th/webnew/images/stories/vichakarn/04-2-04-60.pdf (15 April 2020). [in Thai]

Sirimongkolkasam, A. 2010. The animal husbandry industry will flourish or wilt. Chicken and Pig Magazine 8: 30-33. [in Thai]

Sukvibul, T. 2009. Considerations for creating a rating scale tool for research. [Online]. Available http://ms.src.ku.ac.th/ schedule/Files/2553/ Oct/1217086.doc (2 May 2020). [in Thai]

Tang, H., Y. Gong, C. Wu, J. Jiang, Y. Wang and K. Li. 2009. Variation of meat quality traits among five genotypes of chicken. Poultry Science 88: 2212-2218.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-12-2021