ต้นทุน–ผลตอบแทนและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย

ผู้แต่ง

  • จรีวรรณ จันทร์คง สาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ณปภัช ช่วยชูหนู สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสำคัญ:

ไก่พื้นเมือง, ไก่คอล่อนศรีวิชัย, การผลิต, ต้นทุน, ผลตอบแทน

บทคัดย่อ

ในการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยสามารถสร้างอาชีพเสริมจากการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนั้น การมีข้อมูลด้านการจัดการต้นทุนและผลตอบแทนที่ดีจะทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนผลตอบแทน และการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัยของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่คอล่อนศรีวิชัย อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 ราย โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง  พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่คอล่อนศรีวิชัย มีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อรอบการผลิต 1,407.22 บาท/ราย  และกำไรเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ยต่อรอบการผลิต 4,815.86 บาท/ราย ด้านต้นทุนรวมเฉลี่ยในการเลี้ยง        ไก่คอล่อนศรีวิชัยต่อรอบการผลิต 12,728.28 บาท/ราย  โดยจำแนกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ด้านต้นทุนคงที่มากที่สุด คือ ค่าเสื่อมราคาโรงเรือนที่ไม่เป็นเงินสด  คิดเป็นร้อยละ 44.61 สำหรับต้นทุนผันแปรที่สำคัญ 3 รายการ ได้แก่ ค่าอาหารไก่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  60.03 ค่าเสียโอกาสแรงงานครัวเรือนที่ไม่เป็นเงินสด และค่าพันธุ์ไก่ คิดเป็นร้อยละ 22.14 และ 13.34 ตามลำดับ  สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่าเกษตรกรนิยมจำหน่ายไก่คอล่อนศรีวิชัยให้พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ จำหน่ายให้ กับพ่อค้าขายส่ง/พ่อค้าขายปลีก  คิดเป็นร้อยละ 16.67  ด้านการประเมินผลกระทบจากการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย  เกษตรกรได้รับผลกระทบด้านสังคมมากที่สุด  ในประเด็นด้านสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสร่วมกิจกรรมด้วยกัน   มากขึ้น ( =3.83) รองลงมา คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นด้านการเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพในชุมชน  ลดปัญหาการว่างงาน ( =3.56) และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงไก่คอล่อนศรีวิชัย ในประเด็นด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ( =2.86) ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไก่พื้นเมืองแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีแนวทางและเป้าหมายร่วมกัน ช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Agricultural Economic Research. 2010. The Study of the Breakeven Point of Laying Hen Independent and Contracted Versions. Agricultural Economic Research No.108. Bangkok: Office of Agricultural Economics. 43 p. [in Thai]

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement, Department of Livestock Development. 2019. Srivijaya chicken. [Online]. Available http://secretary.dld.go.th/webnew/images/stories/meetting/re08_003.pdf (10 June 2020). [in Thai]

Information and Communication Technology Center, Department of Livestock Development. 2018. Database system for farmers. [Online]. Available http://ict.dld.go.th/webnew/images/stories/stat_web/yearly/2561/land/T6-1.pdf (22 April 2020). [in Thai]

Laopaiboon, B., M. Duangjinda, T. Vongpralab, P. Sanchaisuriya, K. Nantachai and W. Boonkum. 2010. Testing of growth performances and meat tenderness in crossbred chicken from Thai indigenous sire and commercial dam. Khon Kaen Agr. J. 38: 373-384. [in Thai]

Leotaragul, A., C. Prathum and S. Morathop. 2009. Guidelines for creating the awareness of Pradu black tail chicken of consumers in Chiang Mai. 80 p. In Full Paper. Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). [in Thai]

Pongvichai, S. 2008. Statistical Data Analysis by Computer. 19th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. 477 p. [in Thai]

Prapasawat, C., S. Laothong, A. Leotaragul, P. Rattanachawanon and C. Prasert. 2012. Economic development of native chicken (Chee-Tha Pra) to response for career of farmers and consumers. 43 p. In Full Paper. Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). [in Thai]

Saenkhunthow, U., C. Prasert and K. Nonta. 2016. Study on the system of production and marketing of Thai native chicken in Mahasarakham province. [Online]. Available http://region4.dld.go.th/webnew/images/stories/vichakarn/04-2-04-60.pdf (15 April 2020). [in Thai]

Sirimongkolkasam, A. 2010. The animal husbandry industry will flourish or wilt. Chicken and Pig Magazine 8: 30-33. [in Thai]

Sukvibul, T. 2009. Considerations for creating a rating scale tool for research. [Online]. Available http://ms.src.ku.ac.th/ schedule/Files/2553/ Oct/1217086.doc (2 May 2020). [in Thai]

Tang, H., Y. Gong, C. Wu, J. Jiang, Y. Wang and K. Li. 2009. Variation of meat quality traits among five genotypes of chicken. Poultry Science 88: 2212-2218.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-26