การประเมินความต้านทานของพันธุ์มันฝรั่งต่อเชื้อรา Phytophthora infestans ในสภาพโรงเรือน

ผู้แต่ง

  • อรอุมา เรืองวงษ์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • ฐิตาภรณ์ เรืองกูล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • ธารทิพย์ ภาสบุตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
  • อรทัย วงค์เมธา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่
  • ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

โรคใบไหม้, โรคมันฝรั่ง, Phytophthora Infestan

บทคัดย่อ

โรคใบไหม้มันฝรั่งเกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans ที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งให้มีความต้านทานต่อโรคจึงมีความสำคัญต่อการปลูกมันฝรั่ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกพันธุ์มันฝรั่งที่ต้านทานต่อเชื้อรา P. infestans โดยประเมินความต้านทานของมันฝรั่งที่ได้รับมาจากการคัดเลือกพันธุ์โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จำนวน 2 พันธุ์ พันธุ์ที่นำเข้าจาก International Potato Center (CIP) ประเทศเปรู จำนวน 16 พันธุ์ และพันธุ์ Atlantic นำเชื้อรา P. infestans จำนวน 4 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท KW3, Phrao3, MA6 และ MS8 ที่ความเข้มข้นของแต่ละไอโซเลท เท่ากับ 1x104 สปอร์แรงเจีย/มล. ปลูกลงบน ต้นมันฝรั่งอายุ 1 เดือน ทำการประเมินพันธุ์มันฝรั่งในช่วงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยประเมินระดับการเกิดโรคในวันที่ 14, 25, 34, 43 และ 52 หลังปลูกเชื้อ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ นำระดับการเกิดโรคที่ได้ไปคำนวณหาร้อยละดัชนีความรุนแรงของโรค และพื้นที่     ใต้กราฟพัฒนาการของโรค (AUDPC) เพื่อใช้ระบุลักษณะความต้านทานต่อโรค พบมันฝรั่งพันธุ์ CIP 391002.6          มีความต้านทานปานกลางต่อเชื้อรา P. infestans ทั้ง 4        ไอโซเลท ซึ่งพันธุ์ดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งให้ต้านทานต่อโรคใบไหม้ต่อไป

References

Andre, D., K. Peter and O. Oscar. 2014. Potatoes for sustainable global food security. Potato Research 57: 185-199.

Asefa, G., W. Mohammed and T. Abebe. 2016. Evaluation of potato (Solanum tuberosum L.) genotypes for resistance to late blight at Sinana Southeastern Ethiopia. International Journal of Agricultural Research, Innovation and Technology 6(1): 21-25.

Bradshaw, J.E. and M. Bonierbale. 2010. Potatoes. pp. 1-52. In Brad-shaw, J.E. (ed.). Root and Tuber Crops. New York: Springer.

Campbell, C.L. and L.V. Madden. 1990. Introduction to Plant Disease Epidemiology. New York: Wiley–Interscience. 532 p.

CIP. 2006. Procedures for Standard Evaluation Trials of Advanced Potato Clones. Lima: International Potato Center. 124 p.

Department of Agriculture. 2020. Information of certified and recommend plant. [Online]. Available http://doa.go.th/cv/view.php?id=60 (23 June 2020). [in Thai]

Ethel, N.W., D. Kariuki, J. Kinyua, A. Njoroge,M. Ghislain and E. Magembe. 2019. Extreme resistance to late blight disease by transferring 3 R genes from wild relatives into African farmer-preferred potato varieties. African Journal of Biotechnology 18(29): 845-846.

Henfling, J.W. 1987. Late Blight of Potato (Phytophthora infestans). Lima: International Potato Center. 25 p.

Jaimasit, P. and W. Prakob. 2011. Characterization of Phytophthora infestans population in potato crops from Chiang Mai and Tak provinces. Journal of Agricultural Technology 7(2): 431-439.

Jaime, S., A. Ivette, E. Florence and B. Philippe. 2014. Resistance to Phytophthora infestans in Solanum tuberosum landraces in Southern Chile. Tropical Plant Pathology 39(4): 307-315.

Jarinthorn, S., O. Wongmetha, A. Pueakpong, M. Harntaewee, V. Panuampai, C. Promma, C. Kanoeithip, W. Udomdee, S. Rattanaburi and K. Saeyang. 2016. Research and development of potato breeding and potato production. [Online]. Available http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2151 (29 April 2020). [in Thai]

Kuarayakul, S., V. Panuampai, S. Sanguanrungsirikul, R. Khanthahut and S. Jarinthorn. 2011. Reaction of selected clones of potato cv. Atlantic to late blight. [Online]. Available http://www.doa.go.th/research/showthread.php?tid=868 (25 August 2018). [in Thai]

Lhakchaiyagul, A. and O. Wongmetha. 2014. Practice management. pp. 63-101. In Lhakchaiyagul, A. (ed.). Potato Cultivation Manual. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Ltd. [in Thai]

Lhakchaiyagul, A. and S. Paein-Jarean. 2014. Potato. pp. 1-19. In Lhakchaiyagul, A. (ed.). Potato Cultivation Manual. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Ltd. [in Thai]

Mohammed, W. 2014. Genetic variability in potato (Solanum tuberosum L.) genotypes for late blight [Phytophthora infestans (Mont.) de Bary] resistance and yield at Haramaya, Eastern Ethiopia. East African Journal of Sciences 8(1): 13-28.

Mohan, C. and T.S. Thind. 1999. Resistance and relative performance of some new fungicides for active management of potato late blight in Punjab. Indian Journal of Mycology and Plant Pathology 29(1): 23-37.

Office of Agricultural Economics. 2017. The Situation of Major Agricultural Products and trends in 2018. Bangkok: Bureau of Agricultural Economic Research, Office of Agricultural Economics. 227 p. [in Thai]

Orozco, L.F.O., L.A.R. Franco and J.M.C. Torres. 2013. Evaluation of the heritability of resistance to Phytophthora infestans (Mont) de Bary in a population of Solanum phureja Juz et Buk. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín 66(1): 6833-6843.

Perez, W.A., A. Salas, R. Raymundo, Z. Huaman, R. Nelson and M. Bonierbale. 2001. Evaluation of Wild Potato Species for Resistance to Late Blight. Lima: International Potato Center. 62 p.

Sharma, B.P., G.A. Forbes, H.K. Manandhar, S.M. Shrestha and R.B. Thapa. 2013. Determination of resistance to Phytophthora infestans on potato plants in field, laboratory and greenhouse conditions. Journal of Agricultural Science 5(5): 148-157.

Shrestha, S., H.K. Manandhar, S.M. Shrestha and A. Karkee. 2019. Response of local potato cultivars to late blight disease (Phytophthora infestans (mont.) De bary) under field and laboratory conditions at Pakhribas, Dhankuta, Nepal. Advances in Cytology & Pathology 4(1):10-13.

Soytong, K. and K. Ratanacherdchai. 2005. Application of mycofungicide to control late blight of potato. Journal of Agricultural Technology 1(1): 19-32.

Van der Plank, J.E. 1963. Plant Disease: Epidemics and Control. New York: Academic Press. 349 p.

Vleeshouwers, V.G.A.A., W. Van Dooijeweert, L.C.P. Keizer, L. Sijpkes, F. Govers and L.T. Colon. 1999. A laboratory assay for Phytophthora infestans resistance in various Solanum species reflects the field situation. European Journal of Plant Pathology 105(3): 241-250.

Wongmetha, O., N. Chot-im-udom, S. Youngpong and T. Ruangkul. 2019. The influence of plant growth regulators on increase of microtuber induction in potato. Thai Agricultural Research Journal 37(1): 70-77. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2021