การตอบสนองปุ๋ยแมกนีเซียมของข้าวโพดที่ปลูกในวัสดุปลูก

ผู้แต่ง

  • ดร.จักรกฤษณ์ พูนภักดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จำเป็น อ่อนทอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

วัสดุปลูก, ปุ๋ยแมกนีเซียม, การดูดใช้ แมกนีเซียม, การตอบสนองแมกนีเซียม, ข้าวโพด

บทคัดย่อ

แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการมากและมักจะไม่มีการเติมลงไปในวัสดุปลูกพืช ทำให้วัสดุปลูก      มีแมกนีเซียมไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช จึงได้ศึกษาการตอบสนองปุ๋ยแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่ปลูกในวัสดุปลูกที่เป็นขุยมะพร้าวที่มีแมกนีเซียมต่ำ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  มี 4 ซ้ำ ประกอบด้วย 4 สิ่งทดลอง คือ ควบคุม (ไม่ใส่แมกนีเซียม) และใส่แมกนีเซียมในรูปคีเซอไรต์อัตรา 20, 40 และ 60 มก. แมกนีเซียม/กก. ผลการทดลองพบว่า การใส่แมกนีเซียมส่งผลให้ข้าวโพดเจริญเติบโตทางด้านความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น จำนวนใบ และปริมาณคลอโรฟิลล์เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไม่เติมแมกนีเซียม การใส่แมกนีเซียมในอัตราที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ข้าวโพดมีการดูดใช้แมกนีเซียมเพิ่มสูงขึ้นและมีสัดส่วนโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมตั้งแต่ 4.80-7.65 นอกจากนั้น พบสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของปริมาณแมกนีเซียมที่เติมกับผลผลิตน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง และปริมาณแมกนีเซียมที่ข้าวโพดดูดใช้ (r2=0.90-0.99) ประสิทธิภาพการผลิตพืช (3.48 กรัม/มก.) ประสิทธิภาพทางสรีระ (0.83 กรัม/มก.) และประสิทธิภาพการดูดใช้แมกนีเซียมจากปุ๋ย (45.80%) มีค่าสูงเมื่อใส่แมกนีเซียมในอัตรา 40 มก./กก. ดังนั้น วัสดุปลูกที่มีแมกนีเซียมต่ำควรมีการเติมปุ๋ยแมกนีเซียมเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง

References

Abou Seeda, M.A., M. Abdallah, M.S. Abou ELNour and A.A. Yassen. 2018. Optimization of magnesium fertilizer for radish plant to obtain best yield, in terms of its both quality and quantity, and nutrient uptake. Bioscience Research 15(4): 3872-3880.

Bennett, W.F. 1993. Nutrient Deficiencies & Toxicities in Crop Plant. Minnesota: APS Press. 202 p.

Boonmanee, B., J. Onthong and K. Khawmee. 2013. Comparison of fertilizer application based on soil testing and 20-8-20 mixed fertilizer in immature rubber trees. King Mongkut's Agricultural Journal 31(1): 53-62.

Bueraheng, H., J. Onthong and K. Khawmee. 2018. Effect of magnesium on manganese uptake and growth of rubber trees. Journal of Agri. Research & Extension 35(1): 12-22.

Chen, J., Y. Li, S. Wen, A. Rosanoff, G. Yang and X. Sun. 2017. Magnesium Fertilizer-induced increase of symbiotic microorganisms improves forage growth and quality. J. Agric. Food Chem 65(16): 3253-3258.

Department of Land Development. 2005. Handbook for Analyzing Soil Samples, Water, Fertilizer, Soil Improvement Materials Book 1. Bangkok: Office of Science for Land Development. 184 p. [in Thai]

Ding, Y., W. Luo and G. Xu. 2006. Characterisation of magnesium nutrition and interaction of magnesium and potassium in rice. Annals of Applied Biology 149(2): 111-123.

Fageria, N.K. 1992. Maximizing Crop Yields. New York: Marcel Dekker Inc. 274 p.

Gerendás, J. and H. Führs. 2013. The significance of magnesium for crop quality. Plant Soil 368(1-2): 101-128.

Gransee, A. and H. Führs. 2012. Magnesium mobility in soils as a challenge for soil and plant analysis, magnesium fertilization and root uptake under adverse growth conditions. Plant and Soil 368(1-2): 5-21.

Grzebisz, W., K. Przygocka-Cyna, W. Szczepaniak, J.B. Diatta and J. Potarzycki. 2010. Magnesium as a nutritional tool of nitrogen efficient management–plant production and environment. J. Elementology 15(4): 771-788.

Hoagland, D.R. and D.I. Arnon. 1938. The Water-culture Method for Growing Plants without Soil. Circ. 347 Berkeley: University of California Agricultural Experiment Station. 40 p.

Jantaraniyom, T. 2019. Agriculturist Guide: Palm Oil Production Efficiently. Songkhla: Oil Palm Research and Development Center, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University. 124 p. [in Thai]

Jezek, M., C.M. Geilfus, A. Bayer and K.H. Mühling. 2015. Photosynthesis capacity, nutrient status and growth of maize (Zea mays L.) upon MgSO4 leaf–application. Frontiers in Plant Science 5(1): 1-10.

Jitsatta, N. and R. Watcharawit. 2019. Effect of substrates on growth and yield of muskmelon (Cucumis melo L.). Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 13(2): 17-24.

Kongmak, P., K. Khawmee and J. Onthong. 2017. Status and K/Mg ratio in soil and leaves of rubber trees grown in lowland and upland areas. Songklanakarin Journal of Plant Science 4(4): 66-72. [in Thai]

Kungpisdan, N. 2011. Recommend of Rubber Fertilizer Application in A.D. 2011. Bangkok: Rubber Research Institute Department of Agriculture. 41 p. [in Thai]

Merhaut, D.J. 2007. Magnesium. pp. 145-172. In Barker, A.V. and D.J. Pillblrameds (eds.). Handbook of Plant Nutrition. New York: CRC Press Taylor and Francis Group.

Noor, S., S. Akhter, M. Islamc, N.C. Shilb and A. Kawochar. 2015. Effect of magnesium on crop yields within Maize–green manure–T. amman rice cropping pattern on acid soil. Archives of Agronomy and Soil Science 61(10): 1381-1392.

Onthong, J. and C. Poonpakdee. 2020. Guideline for Soil and Plant Analysis. Songkhla: Faculty of Natural resources, Prince of Songkla University. 181 p. [in Thai]

Osotsapar, Y., A. Wongmaneeroj and C. Hongproyoon. 2008. Fertilization for Sustainable Agriculture. Bangkok: Kasetsart University Press. 519 p. [in Thai]

Pervaiz, Z., K. Hussain, S.S.H. Kazmi and K.H. Gill. 2004. Agronomic efficiency of different N:P ratios in rain fed wheat. International Journal of Agriculture & Biology 3(6): 455-457.

Pongthai, T. 2016. Effects of Dolomite and Kieserite on Growth of Rubber Tree Sapling. Master Thesis. Prince of Songkla University. 80 p. [in Thai]

Praprutdee, O., J. Onthong and C. Nilnold. 2007. Using potash fertilizer to improve fruit development and fruit quality of longkong (Aglaia dookkoo Griff.). Songklanakarin Journal of Science and Technology 29(4): 1003-1016. [in Thai]

Samrit, B., R. Suebkam, C. Kueanoon, S. Klongchang, N. Prakongkep and N. Phosuk. 2016. A Study on suitable irrigation and fertilizer application for sweet corn production in clay soil: Thap Khwang soil series. Songklanakarin Journal of Plant Science 3(1): 18-29.

Sandaña, P. and D. Pinochet. 2014. Grain yield and phosphorus use efficiency of wheat and pea in a high yielding environment. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 14(4): 973-986.

Sangsing, K., and P. Chaipanit. 2009. Chemical properties and chlorophyll content on growing of immature rubber tree in new rubber tree plantation area. Para Rubber Bulletin 30: 35-60. [in Thai]

Senbayram, M., A. Gransee, V. Wahle and H. Thiel. 2015. Role of magnesium fertilisers in agriculture: plant–soil continuum. Crop & Pasture Science 66(12): 1219-1229.

Tandon, H.L.S. 1992. Management of Nutrient Interactions in Agriculture. New Delhi: Fertilizer Development and Consultation Organization. 142 p.

Xiao, J.X., C.Y. Hu, T.Y. Chen, B. Yang and J. Hua. 2014. Effects of low magnesium and an arbuscular mycorrhizal fungus on the growth, magnesium distribution and photosynthesis of two citrus cultivars. Scientia Horticulturae 177(2): 14-20.

Xin, X., S.Q.J. Zhang, A. Zhu, W. Yang and X. Zhang. 2017. Yield, phosphorus use efficiency and balance response to substituting long term chemical fertilizer use with organic manure in a wheat-maize system. Field Crops Research 208(1): 27-33.

Xin, Y., C. Xu-Feng, D. Chong-Ling, Y. Lin-Tong, L. Ning-Wei, G. Jiu-Xin and C. Li-Song. 2019. Magnesium-deficiency effects on pigments, photosynthesis and photosynthetic electron transport of leaves, and nutrients of leaf blades and veins in Citrus sinensis seedlings. Plants 8(10): 1-20.

Zheng, C.S., X. Lan, Q.L. Tan, Y. Zhang, H.P. Gui and C.X. Hu. 2015. Soil application of calcium and magnesium fertilizer influences the fruit pulp mastication characteristics of Nanfeng tangerine (Citrus reticulata Blanco cv. Kinokuni). Scientia Horticulturae 191(6): 121-126.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2021