ผลของการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้สารปรับปรุงดิน ต่อลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของสับปะรด

ผู้แต่ง

  • อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • ธนวดี พรหมจันทร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คำสำคัญ:

สารปรับปรุงดิน, ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน, สับปะรด, ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากปุ๋ย

บทคัดย่อ

สารปรับปรุงดินช่วยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีและเก็บกักรักษาความชื้นในดินไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของสารปรับปรุงดินชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมรรถนะการผลิตสับปะรดที่ปลูกในชุดดินปราณบุรี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อกมี 4 ซ้ำ ประกอบด้วยรูปแบบการใส่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 6 ตำรับ ได้แก่ 1) การไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและสารปรับปรุงดิน (Control; C) 2) การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (อัตรา 70-30-40 กก. N-P2O5-K2O ต่อไร่; IF) 3) IF ร่วมกับการใช้ซีโอไลต์อัตรา 50 กก./ไร่ (IF+Z50) 4) IF ร่วมกับการใช้เพอร์ไลต์อัตรา 50 กก./ไร่ (IF+P50) 5) IF ร่วมกับการใช้พอลิอะคริลาไมด์ (Polyacrylamide; PAM) อัตรา 3 กก./ไร่ (IF+ PAM3) และ 6)  การใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราปกติของเกษตรกร (F) ผลการทดลองพบว่า สับปะรดในตำรับ IF+Z50 มีน้ำหนักผลผลิตผลสดสูงที่สุดเท่ากับ 1,403 กรัมต่อผล (P<0.01) ส่งผลให้มีรายได้หลังหักต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีและสารปรับปรุงดินมากที่สุด (66,871 บาท/ไร่) (P<0.01) ประสิทธิภาพการผลิตพืชของสับปะรดในตำรับทดลอง IF+Z50 (49.14 กก. ผลผลิต/กก. N) ไม่แตกต่าง (P>0.05) กับตำรับทดลอง F (51.33 กก. ผลผลิต/กก. N) แต่สูงกว่า (P<0.01) ตำรับการทดลองอื่น ๆ รูปแบบการใส่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินไม่มีผล (P>0.05) กับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (9.66-11.41 เปอร์เซ็นต์) กรดที่ไทเทรตได้ (9.76-11.77 เปอร์เซ็นต์) และค่า pH (2.53-2.82) สับปะรดที่ได้รับปุ๋ยทุกตำรับการทดลองมีวิตามินซีไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่สูงกว่า (P<0.05) กลุ่มควบคุม ดังนั้น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ซีโอไลต์ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ จึงเป็นแนวทางการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดในชุดดินปราณบุรี

References

Agassi, M., I. Shainberg and J. Morin. 1990. Slope, aspect and phosphogypsum effects on runoff and erosion. Soil Science Society of America Journal 54(4): 1102-1106.

AOAC. 1990. Official Methods of Analysis of AOAC; Food Composition; Additives; Natural Contaminants (Vol.II). 338 p. In Helrich, K. (ed). Arlington: AOAC.

Bray, R.H. and L.T. Kurtz. 1995. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. Soil Science 59(1): 39-45.

Bremner, J.M. and C.S. Mulvaney. 1982. Nitrogen Total. pp. 595-624. In Page, A.L. (ed.). Methods of Soil Analysis: Agron NO. 9, Part 2: Chemical and Microbiological Properties. 2nd. Madison WI: American Society of Agronomy.

Chalermchai, P. 1999. Application of Shrimp Pond Sludge in Combination with Chemical Fertilizers for Nutrient Leaching and Plant Growth. Bachelor Special Problem. Kasetsart University. 72 p. [in Thai]

Chareansuk, P. 2010. Effects of Chemical Fertilizer Application with Perlite on Growth and Yield of Maize (Zea mays L.) Planted in Kamphaeng Saen Soil Series. Master Thesis. Kasetsart University. 12 p. [in Thai]

Department of Agriculture. 2003. Good Agriculture Practices (GAP). Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. Thailand. 13 p. [in Thai]

Dewis, J. and F.C.R. Freitas. 1970. Physic and Chemical Methods of Soil and Water Analysis. Soil Bull No 10. Rome: FAO. 286 p.

Duangpatra, P. 2010. Soil Conditioners. Bangkok: Kasetsart University Press. 256 p. [in Thai]

Fageria, N.K. 1992. Maximizing Crop Yields. New York: Marcel Dekker, Inc. 274 p.

FAO. 1974. The Euphrates Pilot Irrigation Project: Methods of Soil Analysis, Gabed Soil Laboratory (A Laboratory Manual). Rome: Food and Agriculture Organization. 120 p.

Horneck, D.A., D.M. Sullivan, J.S. Owen and J.M. Hart. 2011. Soil Test Interpretation Guide. Corvallis: Oregon State University. 7 p.

Isuwan, A. 2015. Effects of management methods and types of nitrogen fertilizers on production, fruit quality and nitrogen use efficiency of pineapple grown on Tha Yang soil series. Khon Kaen Agriculture Journal 43(1): 141-150. [in Thai]

Isuwan, A. 2016. The effects of site-specific fertilizer management on yield and fertilizer nitrogen use efficiency of Supanburi 1 rice grown on Wattana soil series. Khon Kaen Agriculture Journal 44(3): 383-390. [in Thai]

Isuwan, A. . 2017. Productivity of Phitsanulok-2 rice grown on Bang Len soil series and received soil analysis-based fertilizers. Journal of Agricultural Research and Extension 34(2): 14-24. [in Thai]

Isuwan, A. and T. Promchan. 2019. Effects of a Combination Use of Soil Conditioners and Fertilizers on Leaching of Plant Nutrients. pp. 2612-2619. In The 11stNPRU National Academic Conference Research Builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society, 11-12 July 2019. Nakhorn Pathom: Research and Development Institute, Nakhon Pathom Rajabhat University. [in Thai]

Jackson, M.L. 1958. Soluble Salt Analysis for Soils and Water: Soil Chemical Analysis. Englewaed Cliffs, N.J: Prentice Hall, Inc. 251 p.

Malezieux, E. and D.P. Bartholomew. 2003. Plant Nutrition. pp. 143-165. In Bartholomew, D.P., R. Paull and K.G. Rohrbach, (eds.). The Pineapple: Botany, Production and Uses. Wallingford: CAB International.

McLean, E.O. 1982. Soil pH and Lime Requirement. pp. 199-224. In Page, A.L. (ed.). Methods of Soil Analysis: Agron. NO.9, Part 2: Chemical and Microbiological Properties. 2nd. Madison, WI: American Society of Agronomy.

Miller, W.P. 1987. Infiltration and soil loss of three gypsum-amended ultisols under simulated rainfall. Soil Science Society of America Journal 51(5): 1314-1320.

Office of Agricultural Economics. 2017. Agricultural Statistics of Thailand Planting in 2017. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 222 p. [in Thai]

Omotoso, S.O., and E.A. Akinrinde. 2013. Effect of nitrogen fertilizer on some growth, yield and fruit quality parameters in pineapple (Ananas comosus L. Merr.) plant at Ado-Ekiti Southwestern, Nigeria. International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science 3(1): 11-16.

Osotsapar, Y., A. Wongmaneeroj and C. Hongproyoon. 2008. Fertilizer for Sustainable Agriculture. Bangkok: Kasetsart University Press. 519 p. [in Thai]

Pakpian, P., S. Attajarusit, P. Somnus and P. Pongsakul. 1992. Guidelines for zeolite use to reduce pollution and increase agricultural productivity. Soils-Fertilizer Journal 14(4): 337-341. [in Thai]

Panuccio, M.R., A. Sorgona, M. Rizzo and G. Cacco. 2009. Cadmium adsorption on vermiculite, zeolites and pumice: batch experimental studies. Journal of Environmental Management 90(1): 364-374.

Peech, M., L.T. Alexander, L.A. Deanand and J.F. Reed. 1947. Method of Soil Analysis for Soil Fertility Investigation. Circular- United States: Department of Agriculture. 25 p.

Prihar, S.S., P.R. Gajri, D.K. Benbiand and V.K. Arora. 2000. Intensive Cropping Efficient Use of Water, Nutrients and Tillage. New York: Food Products Press. 264 p.

Sojka, R.E., D.L. Bjorneberg, J.A. Entry, R.D. Lentz and W.J. Orts. 2007. Polyacrylamide in agricultureand environmental land management. Advance in Agronomy 92: 75-162.

Spironello, A., J. A. Quaggio, L.A.J. Teixeira, P.R. Furlani and J.M.M. Sigrist. 2004. Pineapple yield and fruit quality effected by NPK fertilization in a tropical soil. Revista Brasileira de Fruticultura 26(1): 155-159.

Thanimmarn, N., S. Anusontpornperm, A. Suddhiprakarn, S. Thanachit and P. Petprapai. 2014. Use of perlite, chicken manure and zinc foliar application for improving yields of cassava grown in Yasothon soil. Khon Kaen Agriculture Journal 42(2): 189-200. [in Thai]

Verapattananirund, P. 2009. Suggestions for fertilizer application based on soil analysis, field crops, vegetables, fruit and perennials. [Online]. Available http://www.ssnm.info/know/plant_soiltestkit (10 October 2020). [in Thai]

Walkley, A. 1947. A critical examination of a rapid method for determining organic carbon in soil: effect of variation in digestion conditions and of organic soil constituents. Soil Science 63(4): 251-263.

Warington, D., I. Shainberg, M. Agassi and J. Morin. 1989. Effect of slope and phosphogypsum on runoff and erosion. Soil Science Society of America Journal 53(4): 1201-1205.

Xu, S., L. Zhang, N.B. McLaughlin, J. Mi, Q. Chen and J. Liu. 2015. Effect of synthetic and natural water absorbing soil amendment soil physical properties under potato production in a semi-arid region. Soil & Tillage Research 148: 31-39.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-04-2022