ความหลากหลายของแมลงในไร่ข้าวโพด ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • อรยา โมเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • กีรติ ตันเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • ณัฐดนัย ลิขิตตระการ สาขาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียงใหม่

คำสำคัญ:

ความหลากหลาย , แมลง , ไร่ข้าวโพด , จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

การสำรวจความหลากหลายของแมลงในไร่ข้าวโพดที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ตำบลท่าสะแก อำเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์     ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยเก็บตัวอย่างแมลงด้วยสวิงโฉบ และบางส่วนเก็บด้วยมือตามแนวเส้นสำรวจ ความยาว 40 เมตร จำนวน 5 เส้นสำรวจ พบแมลงทั้งหมด 3,566 ตัว จัดจำแนกได้เป็น 24 ชนิด 14 วงศ์ ใน 7 อันดับ ได้แก่ อันดับ Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Mantodea และ Orthoptera โดยอันดับ Hymenoptera เป็นอันดับที่มีความหลากหลายที่สุด (97.08%) รองลงมาคือ อันดับ Orthoptera (2.10%) Lepidoptera (0.42%) Coleoptera (0.28%) Hemiptera (0.06%) และอันดับ Diptera กับ Mantodea ซึ่งเป็นอันดับที่มีความหลากชนิดของแมลงน้อยที่สุด (0.03%) ของการสำรวจในครั้งนี้  เมื่อวิเคราะห์ค่าความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่าดัชนีความหลากหลายของแชนนอน-ไวน์เนอร์ (H') มีค่าเท่ากับ 1.54 ความสม่ำเสมอ (J') มีค่าเท่ากับ 0.47 และความเด่น (D)   มีค่าเท่ากับ 0.73 ตามลำดับ โดยความหลากชนิดของแมลงมีค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อการสำรวจสิ้นสุดลง ดังนั้นหากมีการสำรวจให้ครอบคลุมทั้งเวลากลางวันและกลางคืน และมีการใช้หลาย ๆ วิธีในการสำรวจเพื่อการตรวจสอบชนิดและบทบาทของแมลงในไร่ข้าวโพด จะทำให้ได้จำนวนชนิดที่มากขึ้นตามไปด้วย

Author Biography

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Lecturer in Biology Program, Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Thailand, 65000   

References

Almeida, E.A. and D.S. Porto. 2014. Investigating eusociality in bees while trusting the uncertainty. Sociobiology 61: 355-368.

Areekul, S., B. Wanleelag, A. Wattanathanyakam, U. Sakulpanich, O. Prachuabmoh, P. Tiraweth and Y. Singhasenee. 1966. Insect Pests of Corn in Thailand. 9th. In Technical Document. Bangkok: Department of Entomology and Plant Pathology, Kasetsart University. 204 p.

Baimai, V. 2012. Research and study for local development. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 13(1): 1-8. [in Thai]

Bedoya, C.A., S. Dreisigacker, S. Hearne, J. Franco, C. Mir, B.M. Prasanna, S. Taba, A. Charcosset and M.L. Warburton. 2017. Genetic diversity and population structure of native maize populations in Latin America and the Caribbean. PLoS ONE 12(4): 1-21, e0173488.

Berry, G., K. Tanruean, T. Napiroon, W. Saetang, M. Penpo, S. Duangrod and P. Poolprasert. 2020. The community structure of beneficial and harmful arthropod fauna in rice field ecosysterms in lower Northern Thailand. The Journal of Applied Science 19(1): 1-12.

Bischoff, M., J.M. Lord, A.W. Robertson and A.G. Dyer. 2013. Hymenopteran pollinators as agents of selection on flower colour in the New Zealand mountains: salient chromatic signals enhance flower discrimination. New Zealand Journal of Botany 51(3): 181-193.

FAO. 2019. First detection of fall army worm on the border of Thailand. IPPC Official Pest Report No. THA-03/1. [Online]. Available https://www.ippc.int/en/countries/thailand/pestreports/2018/12/first-detection-of-fall-army-worm-on-the-border-of-thailand/ (09 September 2020).

Gómez-Escobar, E., P. Liedo, P. Montoya R. Vandame and D. Sánchez. 2014. Behavioral Response of Two Species of Stingless Bees and the Honeybee (Hymenoptera: Apidae) to GF-120. Journal of Economic Entomology 107(4): 1447-1449.

Goodman, M.M. and W.L. Brown. 1988. Races of Corn. pp. 33-79. In Sprague, G.F and J.W Dudley (eds.). Corn and Corn Improvement. Madison: American Society of Agronomy.

Jamsai, T. and A. Tungpitukka. 2019. The Study of sweet corn production capacity management approach, Sriratana district, Srisaket province. Journal of Local Governance and Innovation 3(1): 17-32. [in Thai]

Kamp, K., N. Iamsupasit, A. Kamnalrut and K. Kraithep. 2006. Diversity of Insects and Plants in Farmscape Areas. pp. 359-367. In Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference: Plants 30 January – 2 February 2006. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Khongcharoen, P., K. Pronak, S. Sittikul, S. Phromnoi and P. Poolprasert. 2018. Insect fauna visiting cassava plot in Thong Saen Khan district, Uttaradit province. YRU Journal of Science and Technology 3(1): 31-40. [in Thai]

Li, C., F. Wang, X. Chen, C. Zhou and J. Yao. 2015. Adult behavior of Tirumala limniace (Lepidoptera: Danaidae). Journal of Insect Science 15(1): 76-82.

Mangelsdorf, P. 1940. Origin of maize. Nature 146: 338.

Marshall, E.J.P., V.K. Brown, N.D. Boatman, P.J.W. Lutman, G.R. Squire and L.K. Ward. 2003. The role of weeds in supporting biological diversity within crop fields. Weed Research 43(2): 77-89.

Mathew, G. and C.F. Binoy. 2002. Migration of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the new Amarambalam reserve forest of the Nilgiri biosphere reserve. Zoos’ Print Journal 17: 844-847.

Mauricette, O.S.W., T.B.C. Sylvain, M.D.M. Adamou and T. Yao. 2017. Diversity and abundance of insect pests of corn (Zea mays Poaceae) grown in a rural environment in the city of M’Bahiakro (East Central Côte d’Ivoire). Journal of Ecology and The Natural Environment 9(5): 77-86.

Montañez, M.N. and A. Amarillo-Suárez. 2014. Impact of organic crops on the diversity of insects: a review of recent research. Revista Colombiana de Entomología 40(2): 131-142.

Mulder, C.P.H., E. Bazeley-White, P.G. Dimitrakopoulos, A. Hector, M. Sherer-Lorenzen and B. Schmid. 2004. Species evenness and productivity in experimental plant communities. Oikos 107: 50-63.

Napasintuwong, O. 2017. Development and concentration of maize seed market in Thailand. 20 p. In ARE Working Paper No. 2560/2. Bangkok: Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University.

Nawanich, S., W. Chongrattanameteekul and P. Supamongkol. 2010. Diversity of Arthropods in sweet corn. Kasetsart Journal (Natural Science) 44(6): 1094-1099.

Ontana, P., J. Jongjitvimol and W. Wattanachaiyingcharoen. 2018. Insect pollinators of corn in Phitsanulok province. PSRU Journal of Science and Technology 3(1): 18-27. [in Thai]

Ortega, C. A. 1987. Insect Pests of Maize - A Guide for Field Identification. Mexico: International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT). 106 p.

Phettharawadee, S., N. Dussadee, C. Tararak, P. Kohsungnoen and T. Chaichana. 2017. Analysis of Energy in the Production of Maize in Plain Area. pp. 1-8. In The 1st National Graduate Research and Creative Innovation Competition (1st GCIC). Chiang Mai: Maejo University. [in Thai]

Ramirez-Cabral, N.Y.Z., L. Kumar and F. Shaban. 2017. Global alterations in areas of suitability for maize production from climate change and using a mechanistic species distribution model (CLIMEX). Scientific Reports 7(5910): 1-13.

Rehman, K.A. 1940. Insect pests of maize and Jowar. Punjab Agriculture College Magazine 2(1): 7-25.

Saetang, W., N. Boonchoo and P. Poolprasert. 2018. Community structure and biodiversity of insects in rice paddy field at different varieties. YRU Journal of Science and Technology 3(1): 41-47. [in Thai]

Saraburi Provincial Agriculture and Cooperatives Office. 2019. Field Corn. Saraburi: Centre for Agricultural Information, Saraburi Provincial Agriculture and Cooperatives Office. 199 p. [in Thai]

Shannon, C.E. 1948. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal 27: 379-423.

Shelton, M.D. and C.R. Edwards. 1983. Effects of weeds on the diversity and abundance of insects in soybeans. Environmental Entomology 12(2): 296-298.

Shrestha, M., J.E. Garcia, M. Burd and A.G. Dyer. 2020. Australian native flower colours: Does nectar reward drive bee pollinator flower preferences? PLoS ONE 15(6): 1-15, e0226469.

Simpson, E.H. 1949. Measurement of diversity. Nature 163: 688.

Sodsrichan, J., R. Naksingm and J. Jongjitvimol. 2016. Species diversity of insect in superfamily Apoidea and food sources at vegetarian Virens Hung Tung, Phitsanulok. PSRU Journal of Science and Technology 1(1):10-18. [in Thai]

Suwannaphak, K. 2016. Insects. Bangkok: Documentary. 244 p. [in Thai]

Wang, H.Y. and T.C. Emmel. 1990. Migration and overwintering aggregations of nine danaine butterfly species in Taiwan (Nymphalidae). The Journal of the Lepidopterists' Society 44: 216-228.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-04-2022