ห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มมูลค่าของน้อยหน่าผลสดพันธุ์เพชรปากช่อง ของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
  • เจียระไน กิจไทยสงค์ สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
  • ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์ต้นทุน , น้อยหน่า, ห่วงโซ่อุปทาน , การเพิ่มมูลค่า

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 สวน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบอ้างอิงด้วยบุคคลและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการดำเนินงาน ต้นทุน และวิธีการลดต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยสุ่มตัวอย่างจากนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จำนวน 101 ราย เพื่อศึกษาและหาวิธีการเพิ่มมูลค่าน้อยหน่า     ผลสด จากการศึกษาพบว่า 1) โครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วยซัพพลายเออร์ เกษตรกร และช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ 2) กระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ เตรียมปัจจัยพื้นฐาน ปลูก ซ่อมแซม ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และจัดจำหน่าย 3) ต้นทุนรวมโดยเฉลี่ยของการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง เท่ากับ 13,726.70 บาท/ปี/ไร่ 4) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นในที่สามารถเพิ่มมูลค่าจากถุงพลาสติกหูหิ้วปกติได้สูงสุด ได้แก่ กล่องทึบด้านบนใส เพิ่มมูลค่า 32.23 บาท/กิโลกรัม 5) รูปแบบบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยที่สามารถเพิ่มมูลค่าจากน้อยหน่าผลสดปกติได้สูงสุด ได้แก่ การห่อโฟมตาข่ายแบบเต็มผลและติดตราสินค้า เพิ่มมูลค่า 10.90 บาท/ผล และบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยแบบโฟมตาข่ายที่สีแตกต่างกัน (สีเหลือง ขาว และแดง) มีผลต่อราคา ที่ยอมรับได้ของน้อยหน่าผลสดที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของน้อยหน่าผลสดพันธุ์เพชรปากช่องได้ต่อไป

References

Cooperative Promotion Department. 2017. Agricultural machinery for value-added of agricultural product. [Online]. Available https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/3633# (March 29, 2021). [in Thai]

Decha, J., T. Kongsila and S. Rangsipaht. 2018. Factors affecting opinion of farmers towards custard apple cultivation in Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province. Journal of Vocational and Technical Education 8(15): 10-17. [in Thai]

Design365days. 2017. Packaging types. [Online]. Available https://www.design365days.com/ (December 21, 2021). [in Thai]

Ekkarat, E. 2015. The study of production and marketing potential of sugar apple in Nakhon Ratchasima provice. Journal of Business Administration, the Association of Private Higher Education Institutions of Thailand 4(2): 62-76. [in Thai]

Idopackage. 2021. Paper box prices. [Online]. Available https://www.idopackage.com/category/2830/ (March 8, 2021). [in Thai]

Khodifad, B.C., K. Navneet, D. Vyas, S. Neeraj and P. Manjeet. 2016. Pre and post-harvest practices, processing and value addition of custard apple. International Journal of Food and Fermentation Technology 6(2): 219-231.

Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2020. Report of farmer registration in Nakhon Ratchasima province (custard apple growers). [Online]. Available http://www.khorat.doae.go.th/web/index.php/2014-11-27-04-36-03 (October 1, 2022). [in Thai]

Pianpumepong, P., N. Rarai and P. Jannok. 2015. Application of edible chitosan film for post-harvest shelf Life of Annana Squamosal Linn. petch pakchong variety. RMUTI Journal Science and Technology 8(3): 19-31. [in Thai]

Sc Paper-pack Co., Ltd. 2021. Packaging prices. [Online]. Available https://www. scpaperpack.ac.th (March 8, 2021). [in Thai]

Sungkaew, P. 2016. Management on Chain Value of Fruit: The Case of Khao Kho District Phetchabun Province. Master Thesis. National Institute of Development Administration. 144 p. [in Thai]

TalaadThai. 2021. Custard apple price. [Online]. Available https://talaadthai.com/product-search/result?q (February 17, 2021). [in Thai]

The Office of SMEs Promotion. 2019. The supply chain of agricultural product. [Online]. Available https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20181005092317.pdf (October 1, 2022). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09-04-2024