การวิเคราะห์ความเป็นได้ในการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปลูกพืชในจังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • กษมา ศิริสมบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
  • จันทนา สังวรโยธิน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

คำสำคัญ:

ถั่วฝักยาว, พริกจินดา , สับปะรด, ลำไย, การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ, การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน , ความอ่อนไหว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเก็บข้อมูลต้นทุนเริ่มต้น ต้นทุนการปลูกพืชและแรงงาน ตลอดจนวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนภายใน ความสามารถในการทำกำไร และความอ่อนไหวของ      การปลูกถั่วฝักยาว พริกจินดา สับปะรด และลำไย โดยใช้อัตราคิดลดและอัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 20 เพื่อใช้        ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน ในพื้นที่เพาะปลูก 10 ไร่ที่อยู่ติดแหล่งน้ำของจังหวัดราชบุรี จากการศึกษานี้พบว่าการปลูกพืชทั้ง 4 ชนิด มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก      โดยการปลูกลำไยให้ค่าสูงสุดที่ 2,275,142 บาท นอกจากนี้ลำไยเป็นพืชที่มีดัชนีกำไรสูงสุดเท่ากับ 11 แต่มีระยะเวลาคืนทุนที่ค่อนข้างนาน (5 ปี 3 เดือน) และมีเงินลงทุนสูงที่สุด การปลูกสับปะรดมีต้นทุนเริ่มต้นต่ำที่สุด เนื่องจากไม่ต้องวางระบบน้ำและมีอุปกรณ์ทางการเกษตรน้อย และเป็นพืชที่มีผลตอบแทนภายในสูงที่สุด แต่ผลตอบแทนครั้งแรกจะต้องรอ 1 ปี ในขณะที่การปลูกถั่วฝักยาวและพริกจินดามีต้นทุนอยู่ระหว่างการปลูกสับปะรดและลำไย โดยการปลูกพืชทั้งสองชนิดนี้ทำให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอและรวดเร็วกว่าพืชชนิดอื่น เนื่องจากมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ค่อนข้างเร็ว (ประมาณ 3 เดือน) เมื่อพิจารณาจากความอ่อนไหวในกรณีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20% พบว่าการลงทุนการปลูกถั่วฝักยาวและ พริกจินดาไม่น่าลงทุน ในขณะที่การปลูกสับปะรดและลำไยยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ

References

Bank of Thailand. 2020. Thai macroeconomic indicators. [Online]. Available https://www.bot.or.th (December 16, 2020). [in Thai]

Manager Online. 2021. Thai vegetables-fruits dominate the Chinese market, it champions vegetables-durians, fruit champions, trade-industry transportation. [Online]. Available https://mgronline.com/business/detail/9640000127708 (February 8, 2022). [in Thai]

Office of Agricultural Economics. 2015-2019. Agricultural Statistics of Thailand. Ministry of Agriculture and Cooperatives. [Online]. Available http://www.oae.go.th/view (December 18, 2021). [in Thai]

Ratchaburi Province. 2020. General information. Ratchaburi Provincial Office Ratchaburi City Hall Ratchaburi. [Online]. Available http://www.ratchaburi.go.th/datass/ratchaburi.pdf (February 8, 2022). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09-04-2024