การจำแนกความแก่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแบบไม่ทำลาย

Main Article Content

นางสาวทิพย์วรรณ สวัสดิ์พานิช
รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
อ.ดร.แก้วกานต์ พวงสมบัติ
อ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) สมบัติการสะท้อนแสงในย่านที่มองเห็นได้ และความถี่เสียงเคาะผล สำหรับการประเมินคุณภาพความแก่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ในงานวิจัยได้สร้างสมการทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ และสมการจำแนกกลุ่มตามความแก่ จากตัวอย่างส้มโอจำนวน 140 ตัวอย่าง 4 กลุ่มความแก่ ผลจากการสร้างสมการพบว่า การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ด้วยสมการที่สร้างด้วยเทคนิค partial least squares regression ให้ผลการทำนายที่ต่ำ (regression coefficient = 0.6 standard error of prediction = 0.54 °Brix) ส่วนการวิเคราะห์ด้วยวิธี Discriminant analysis (DA) เพื่อสร้างสมการจำแนกกลุ่มความแก่ พบว่า สมการที่เหมาะสมใช้ข้อมูลการดูดกลืนแสง NIR ที่มีการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี standard normal variate (SNV) โดยการเฉลี่ยสเปกตรัมจากตำแหน่งการวัด 4 ตำแหน่งรอบผลส้มโอ ร่วมกับสเปกตรัมการสะท้อนแสงย่านที่มองเห็นได้ที่ผ่านการปรับแต่งด้วยวิธี SNV โดยสามารถคัดแยกตัวอย่างช่วงอายุการเก็บเกี่ยวได้ถูกต้อง 100%

Article Details

บท
Post-harvest and food engineering

References

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2555). ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง.

ปานมนัส ศิริสมบูรณ์. (2555). รายงานการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพของส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง โดยวิธีแบบไม่ทาลาย ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy. สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

Fu, X., Ying, Y., Lu, H., Xu, H. 2007. Comparison of diffuse reflectance and transmission mode of visible-near infrared spectroscopy for detecting brown heart of pear. Journal of Food Engineering 83(3), 317-323.

Jha, S.N., Kingsly, A.R.P., Chopra, S., 2006a. Non-destructive determination of firmness and yellowness of mango during growth and storage using visual spectroscopy. Biosystems Engineering 94 (3), 397–402.

Maalouly, J., Jaillais, B., 2006. Glucides. In: Bertrand, D., Dufour, E. (Eds.), La Spectroscopie Infrarouge et Ses Applications Analytiques. TEC & DOC Editions, Paris, pp. 175–227.

Osborne, B., Fearn, T., Hindle, P.H. 1993. Practical NIR Spectroscopy with Applications in Food and Beverage Analysis, Longman Scientic and Technical, Harlow, UK.

Phuangsombut, A., Pathaveerat, S., Terdwongworakul, A., Phuangsombut, K. 2012. Evaluation of Internal Quality of Fresh-Cut Pomelo using VIS/NIR Transmittion. Journal f Texture Studies ISSN 0022-4901.

Phuangsombut, K., Suttiwijitpukdee, N., Terdwongworakul, A. 2016. Nondestructive classification of mung bean seeds by single kernel near-infrared spectroscopy. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 10(6), 1650053 (1-9).

Sáncheza, M., Garrido-Varob, A., Guerrerob, J., Pérez-Marínb, D. 2013. NIRS technology for fast authentication of green asparagus grown under organic and conventional production systems. Postharvest Biology and Technology 85 (2013) 116–123.

Slaughter, D.C., Thompson, J.F., Tan, E.S. 2003. Nondestructive determination of total and soluble solids in fresh prune using near infrared spectroscopy. Postharvest Biology and Technology 28 (2003) 437-444.

Terdwongworakul, A., Nakawajana, N., Teerachaichayut, S., Janhiran, A. 2012. Determination of translucent content in mangosteen by means of near infrared transmission. Journal of Food Engineering 109(1), 114-119.

Terdwongworakul, A., Puangsombat, A., Pathaveerat, S. 2009. Qualitative and quantitative evaluation of pomelo maturity using multivariate combination of chemical and physical properties. Journal of texture studies, 40(5), 584-605.

Wanitchang, P., Terdwongworakul, A., Wanitchang, J., Nakawajana, N. 2011. Non-destructive maturity classification of mango based on physical, mechanical and optical properties. Journal of Food Engineering 105 (2011) 477–484.

Workman, J., Weyer, L. 2008. Practical Guide to Interpretive Near Infrared Spectroscopy. CRC Press, Boca Raton. FL, USA.

Workman, J., Weyer, L. 2012. Practical Guide and Spectral Atlas for Interpretive Near-Infrared Spectroscopy. CRC Press, Boca Raton. FL, USA.

XIE, L.J., YING, Y.B. YING, T.J. 2009. Rapid determination of ethylene content in tomatoes using visible and short wave near-infrared spectroscopy and wavelength selection. Chemometr. Intell. Lab. Syst. 97, 141–145.