การปรับปรุงความแข็งแรงเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น ENG-MJU-003

Main Article Content

พนธกร เหลี่ยมเคลือบ
ฤทธิชัย อัศวราชันย์
เสมอขวัญ ตันติกุล

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเกษตรกรไทยเริ่มนำเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการเก็บเกี่ยวเข้ามาทดแทนแรงงานคนซึ่งมีจำนวนลดลงมาก แต่การใช้งานยังมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก และมีราคาแพง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มซื้อหามาใช้งานได้ ทีมงานวิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบขึ้น (รุ่น ENG-MJU-003) ซึ่งเป็นเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก เครื่องยนต์ขนาด 30 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยล้อยางแบบไฮโดรสแตติกส์ จากการประเมินเมื่อนำไปทดสอบใช้งานจริงในพื้นที่ พบปัญหาความแข็งแรงของเพลาขับหน้าเกิดการโก่งงอ เนื่องจากเพลาขับหน้าทำหน้าที่เป็นคานรองรับน้ำหนักของรถเกี่ยวนวด ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของคานเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดรุ่น ENG-MJU-003 โดยใช้วิธิไฟไนต์เอลิเมนต์โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างคานเพลาขับหน้ารองรับน้ำหนักก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุงผลการวิเคราะห์ความแข็งแรงแสดงให้เห็นว่าความเค้นสูงสุดของคานรองรับน้ำหนักก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 200.4 MPa และ 65.4 MPa ตามลำดับ การโก่งตัวมีค่า 0.33 mm และ 0.13 mm ตามลำดับ ค่าความปลอดภัยเท่ากับ 1.2 และ 3.8 ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ทำให้ทราบว่าการพัฒนาปรับปรุงคานรองรับน้ำหนักมีทิศทางที่เหมาะสมมากขึ้น และภายหลังการปรับปรุงดังกล่าวความแข็งแรงคานเพลาหน้าสูงขึ้นและใช้งานได้จริงโดยไม่เกิดการโก่งงอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Power and machinery