DOI: https://doi.org/10.14456/tsaej.v27i2

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-21

การปรับปรุงความแข็งแรงเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น ENG-MJU-003

พนธกร เหลี่ยมเคลือบ, ฤทธิชัย อัศวราชันย์, เสมอขวัญ ตันติกุล

5

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน

ศิริเจษฎ์ กองแก้ว, สิงห์รัญ ชารี, ประไพพรรณ สิทธิกูล, บัณฑิต ทองสร้อย, กฤษณ์ ผลโพธิ์

7

การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดทําแผนที่ความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP

แพรวา วิจิตรธนสาร, ณัฏฐริณีย์ เอี้ยวรัตนวดี, อนุเผ่า อบแพทย์

10