ระบบเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแบบควบคุมทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน Low-Cost Hot Water Systems based on Thermosiphon Systems for Households

Main Article Content

สุระพล ริยะนา
นพมาศ ริยะนา
ธเนศ ไชยชนะ
ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ฤทธิชัย อัศวราชันย์
เสมอขวัญ ตันติกุล
ทัศนีย์ ชัยยา

บทคัดย่อ

เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นหนึ่งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในครัวเรือนทั่วๆ ไปและมักจะมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ถูกใช้งานในครัวเรือน จึงส่งผลให้ครัวเรือนที่ใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสูงขึ้น มากไปกว่านั้นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าจะสามารถทำงานหรือใช้งานได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีระบบพลังงานไฟฟ้าให้บริการเท่านั้น เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเครื่อองทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้เสนอเครื่องทำน้ำอุ่นแบบควบคุมทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนทั่วๆ ไปได้ มากไปกว่านั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แสดงผลการทดลองที่ชี้ให้เห็นว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่นำเสนอเป็นหนึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Energy and environment