การพัฒนาระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแบบแปรผันอัตราได้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายแบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยสมัยใหม่

Main Article Content

ไชยันต์ สิริกุล
เกรียงไกร แซมสีม่วง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแบบแปรผันอัตราได้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับ โดยได้ดำเนินการเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนแรกเป็นการพัฒนาต้นแบบระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ โดยทำการศึกษาประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพของระบบที่ระยะความสูงในการตรวจจับภาพ 0.6m, 0.8m และ 1.0m ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานของระบบประมวลผลภาพคำนวณจากค่าความหนาแน่นใบอ้อยที่วัดได้จากระบบประมวลผลภาพเปรียบเทียบกับค่าพิเซลสีของใบอ้อยที่นับได้จริง พบว่าระยะความสูงที่ดีที่สุดในการตรวจจับภาพและประมวลผลเท่ากับ 0.6m และประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบจะลดลงที่ระยะความสูงในการตรวจจับภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำที่ระยะความสูงการทำงานของหัวฉีด 0.3m, 0.5m และ 0.7m โดยพิจรณาจากระยะที่ทำให้สารเคมีกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ใบอ้อยและมีการสูญเสียน้อยที่สุด พบว่าระยะความสูงของหัวฉีดที่ดีที่สุดในการศึกษานี้เท่ากับ 0.3m และพบว่าการสูญเสียสารเคมีจะสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความสูงการทำงานของหัวฉีดมากขึ้น ส่วนที่สองเป็นการพัฒนาต้นแบบรถแทรกเตอร์แบบไร้คนขับ โดยทำการศึกษาการความแม่นยำในส่วนควบคุมทิศทางและกำหนดพิกัดตำแหน่งของตัวรถ ซึ่งพิจารณาในกรณีการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง และจากการทดสอบความสามารถในการทำงานของรถแทรกเตอร์พบว่า มีแรงฉุดลาก 15,168N ประสิทภาพการทำงานเท่ากับ 85.30% ความสามารถในการทำงานเท่ากับ 3.57 Rai/hr อัตราการลื่นไถล (slip) 21.4% อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเท่ากับ 3.99 liter/hr อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.00937 kWhr

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Electronics and information technology

References

Hunt, D. 1995. Farm Power and Machinery. (9th ed.). Iowa, State University Press. Ames: Iowa.
Kayacan, E., Kayacan, E., Ramon, H., Kaynak, O. 2015. Towards Agrobots: Trajectory Control of an Autonomous Tractor Using Type-2 Fuzzy Logic Controllers, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 20(1), 287-298.
เกษสุดา เดชภิมล และ คณะ. 2561. โคงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
บทความพลังเกษตร.2018.เกษตรแม่นยำสูง. แหล่งข้อมูล https://www.palangkasad.com. เข้าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2563.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2561. ข้อ มูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561. แหล่ง ข้อ มูล: http://www.oae.go.th. เข้าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2563.