การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน

Main Article Content

ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
สิงห์รัญ ชารี
ประไพพรรณ สิทธิกูล
บัณฑิต ทองสร้อย
กฤษณ์ ผลโพธิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน อันเป็นการยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องกำจัดวัชพืชให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพิ่มความสามารถในการกำจัดวัชพืช เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม เครื่องกำจัดวัชพืชใช้เครื่องยนต์ขนาด 5 hp เป็นต้นกำลัง ประกอบด้วย ชุดล้อที่ติดกับตัวรถ ชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืช ชุดถ่ายทอดกำลัง ชุดคันเร่งและเกียร์ตัดต่อกำลัง ทดสอบหาสมรรถนะการทำงานของเครื่องต้นแบบโดยใช้แปลงข้าวโพดหวานในการทดสอบ แปรค่าความเร็วในการขับเคลื่อน 5 ระดับ คือ 1.5 2.0 2.5 3.0 และ 3.5 km h-1  พบว่าที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ 2.5 km h-1 มีความสามารถในการกำจัดวัชพืช 0.8 rai h-1 มีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช 82.77% มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2.18 L rai-1 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าเมื่อทำงานปีละ 300 day วันละ 8 hr จะมีระยะเวลาในการคืนทุนที่ 8 day และจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 60 rai year-1

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Power and machinery

References

เชาวนาถ พฤทธิเทพ. 2560.ผลของการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอกในข้าวโพดหวาน.รายงานผลงานวิจัย 2560, 36-46. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กรมวิชาการเกษตร.
ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย, คมสัน นครศรี, อมฤต ศิริอุดม,
มงคล ตุ่นเฮ้า, กลวัชร ทิมินกุล, รังสิทธิ์ ศิริมาลา. 2554. การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง. แก่นเกษตร. 39(3) : 60-65.
มัทนี สงวนเสริมศร, รัตนา การุญบุญญานันท์. 2557. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าว. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
วันชัย วิจิรวนิช, ชอุ่ม พลอยมีค่า. 2538.เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สภาเกษตรกรแห่งชาติ. 2561.ข้าวโพดหวาน.แหล่งข้อมูล: https://www.nfc.or.th/content/6944.เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2563.ข้าวโพดหวาน. แหล่งข้อมูล: http://www.oae.go.th.เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564.
สิงห์รัญ ชารี, วสุ สันติมิตร, ศิริเจษฎ์ กองแก้ว. 2561. การพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และชุมชน. น. 168-171. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกล ครั้งที่ 1 ,17-19 พฤษภาคม 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, สกลนคร.
Alexandrou, A. 2004. Evaluation of in-row weed cultivators in organic soybeans and corn. Minto, New South Wales. Organic Farming Research Foundation.
Blank, L.T., Tarquin, A.J. 1998. Engineering Economy. Mc Graw Publishing, Singapore.
Bowman, G. 1997. Steel In The Field: A Farmer’s Guide To Weed Management Tools. Beltsville, Maryland. Sustainable Agriculture Network Handbook Series; 2.
Cloutier, D.C., Weide, R.Y.V.D., Peruzzi, A., Leblanc M.L. 2007. Mechanical weed management. In Non-Chemical Weed Management. Upadhyaya M.K and R.E Blackshaw, ed.111-134.