การจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสกุล Heterorhabditis ในประเทศไทยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล และการก่อให้เกิดโรคต่อหนอนกินรังผึ้ง, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)

Main Article Content

รัตนาวดี อ่อนวงษ์
นิยาภรณ์ ขวัญเกตุ
อัศเลข รัตนวรรณี
ประกาย ราชณุวงษ์
อธิราช หนูสีดำ

บทคัดย่อ

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในวงศ์ Heterorhabdtidae จัดเป็นชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีความสำคัญสำหรับใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิดทั่วโลก เนื่องจากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสามารถทำให้แมลงศัตรูพืชตายภายใน 48-72 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงยังมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมายและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การศึกษานี้ได้จัดจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Heterorhabditis spp. จำนวน 5 ไอโซเลท ที่พบในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน 28S rRNA กับฐานข้อมูล GeneBank พบว่าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Heterorhabditis spp. จำนวน 5 ไอโซเลท สามารถจัดจัดจำแนกเป็น Heterorhabditis indica จำนวน 4 ไอโซเลท และ Heterorhabditis baujardi จำนวน 1 ไอโซเลท การศึกษาประสิทธิภาพการก่อให้เกิดโรคต่อหนอนกินรังผึ้ง (Galleria mellonella) วัย 5 ที่อัตรา 12, 25, 50, 100 และ 200 Infective Juveniles (IJs)/หนอน 1 ตัว พบว่าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทั้งหมดสามารถเข้าทำลายหนอนกินรังผึ้งได้ 80-100% ที่เวลา 72 ชั่วโมง หลังการทดสอบ ซึ่ง H. indica EPNKU64, H. indica EPNKU67, H. indica EPNKU68, H. indica EPNKU82 และ H. baujardi EPNKU75 มีค่าความเข้มข้นที่ทำให้แมลงตาย 90 เปอร์เซ็นต์ (LC90) เท่ากับ 4, 18, 22, 25 และ 165 IJs/หนอน 1 ตัว ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Adams, B. J., and K. B. Nguyen. 2002. Taxonomy and systematics. P.1–33. In: R. Gaugler. Entomopathogenic Nematology. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Andaló, V., K. B. Nguyen, and Jr. A. Moino. 2006. Heterorhabditis amazonensis n. sp. (Rhabditida: Heterorhabditidae) from Amazonas, Brazil. Nematology. 8(6): 853–867.

Bedding, R. A., and A. S. Molyneux. 1982. Penetration of insect cuticle by infective juveniles of Heterorhabditis spp. (Heterorhabditidae: Nematoda). Nematologica. 28(3): 354–359.

Dowds, B. C. A., and A. Peters. 2002. Virulence mechanisms. P.79–98. In: R. Gaugler. Entomopathogenic Nematology. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Finney, D. J. 1971. Probit analysis, 3rd ed. Cambridge University Press, London. UK.

Gaugler, R. 2002. Entomopathogenic Nematology. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Glazer, I., and E. E. Lewis. 2000. Bioassays for entomopathogenic nematodes. P.229–247. In: A. Navon and K. R. S. Ascher. Bioassays of Entomopathogenic Microbes and Nematodes. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Grewal, P. S., R. U. Ehlers, and D. I. Shapiro-Ilan. 2005. Nematodes as Biocontrol Agents. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Griffin, C. T., R. Chaerani, D. Fallon, A. P. Reid, and M. J. Downes. 2000. Occurrence and distribution of the entomopathogenic nematodes Steinernema spp. and Heterorhabditis indica in Indonesia. Journal of Helminthology. 74: 143–150.

Hominick, W. M. 2002. Biogeography. P.115–144. In: R. Gaugler, ed. Entomopathogenic Nematology. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Hunt, D. J. 2007. Overview of taxonomy and systematic. P.27–57. In: K. B. Nguyen and D. J. Hunt.

Entomopathogenic Nematodes: Systematics, Phylogeny and Bacterial Symbionts. Brill Academic, Leiden, The Netherlands.

Hunt, D. J., and B. K. Nguyen, 2016. Advances in Entomopathogenic nematode taxonomy and phylogeny. Nematology Monographs and Perspectives. Brill Academic. Leiden, The Netherlands.

Kamali, S., J. Karimi, M. Hosseini, R. Campos-Herrera, and L. W. Duncan. 2013. Biocontrol potential of the entomopathogenic nematodes Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema carpocapsae on cucurbit fly, Dacus ciliatus (Diptera: Tephritidae). Biocontrol Science and Technology. 23: 1307–1323.

Kaya, H. K. 1990. Soil ecology. P.93–115. In: R. Gaugler and H. K. Kaya, eds. Entomopathogenic Nematodes in Biological Control. CRC Press, Boca Raton, Florida.

Kaya, H. K., and R. Gaugler. 1993. Entomopathogenic nematodes. Annual Review of Entomology. 38: 181–206.

Kaya, H. K., and S. P. Stock. 1997. Techniques in insect nematology. P.281–324. In: L. A. Lacey. Manual of Techniques in Insect Pathology. Academic Press, California.

Kulkarni, N., S. Paunikar, and S. S. Hussaini. 2011. Susceptibility of teak skeletonizer, Eutectona machaeralis (Walker) to EPN, Heterorhabditis indica Poinar. World Journal of Zoology. 6(1): 33–39.

Kumar, S., G. Stecher, M. Li, C. Knyaz, and K. Tamura. 2018. MEGA X: molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms. Molecular Biology and Evolution. 35: 1547–1549.

Lewis, E. E., and D. J. Clarke. 2012. Nematode parasites and entomopathogens. P.395–424. In: F. Vega and H. K. Kaya. Insect Pathology, 2nd ed. Elsevier, Amsterdam, Netherlands.

Lewis, E. E., S. Hazir, A. Hodson, and B. Gulcu. 2015. Trophic relationships of entomopathogenic nematodes in agricultural habitats. P.139–163. In: R. Campos-Herrera. Nematode Pathogenesis of Insects and Other Pests. Springer International Publishing, Switzerland.

Maketon, M., V. Somsook, P. Ratanakorn, and D. Hotaka. 2011. Pathogenicity and culture of a Heterorhabditis indica isolate from Thailand. Nematropica. 41: 52–61.

Malan, A. P., K. B. Nguyen, J. Y. de Waal, and L. Tiedt. 2008. Heterorhabditis safricana n. sp. (Rhabditida: Heterorhabditidae), a new entomopathogenic nematode from South Africa. Nematology. 10(3): 381–396.

Malan, A., R. Knoetze, and L. Tiedt. 2014. Heterorhabditis noenieputensis n. sp. (Rhabditida: Heterorhabditidae), a new entomopathogenic nematode from South Africa. Journal of Helminthology. 88(2): 139–151.

Maneesakorn, P., P. S. Grewal, and A. Chandrapatya. 2010. Steinernema minutum sp. nov. (Rhabditida: Steinernema): a new entomopathogenic from Thailand. International Journal of Nematology. 20: 27–42.

Molyneux, A. S. 1985. Survival of infective juveniles of Heterorhabditis spp. and Steinernema spp. (Nematoda: Rhabditida) at various temperatures and their subsequent infectivity of insects. Revue de Nematologie. 8: 165–170.

National center for biotechnology information (NCBI). 2021. Basic Local Alignment Search Tool. Available: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome. Accessed January 15, 2021.

Nguyen, B. K., and D. J. Hunt. 2007. Entomopathogenic Nematode: Systematics, Phylogeny and Bacterial Symbionts Nematology Monographs and Perspectives. Brill Academic, Leidon, The Netherlands.

Nitjarunkul, A., A. Rattanawannee, and A. Noosidum. 2020. Genetic variation of Heterorhabditis indica Poinar, Karunakar & David (Nematoda, Rhabditida) population in Thailand. Agriculture and Natural Resources. 54(4): 453–462.

Noosidum, A., A. K. Hodson, E. E. Lewis, and A. Chandrapatya. 2010. Characterization of new entomopathogenic nematodes from Thailand: foraging behavior and virulence to the Greater wax moth, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Nematology. 42(4): 281–291.

Noosidum, A., P. Satwong, A. Chandrapatya, and E. E. Lewis. 2016. Efficacy of Steinernema spp. plus anti-desiccants to control two serious foliage pests of vegetable crops, Spodoptera litula F. and Plutella xylostella L. Biological Control. 97: 48–56.

Noosidum, A., S. Mangtab, and E. E. Lewis. 2021. Biological control potential of entomopathogenic nematodes against the striped flea beetle, Phyllotreta sinuata Stephens (Coleoptera: Chrysomelidae). Crop Protection. 141: 105448.

Nunn, G. B. 1992. Nematode Molecular Evolution. Ph.D. Thesis. UIC, University of Nottingham.

Phan, K. L., S. A. Subbotin, N. C. Nguyen, and M. Moens. 2003. Heterorhabditis baujardi sp. n. (Rhabditida: Heterorhabditidae) from Vietnam and morphometric data for H. indica populations. Nematology. 5(3): 367–382.

Plichta, K. L., S. A. Joyce, D. Clarke, N. Waterfield, and S. P. Stock. 2009. Heterorhabditis gerrardi n. sp. (Nematoda: Heterorhabditidae): the hidden host of Photorhabdus asymbiotica (Enterobacteriaceae: γ-Proteobacteria). Journal of Helminthology. 83: 309–20.

R Core Team. 2021. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Available: https://www.R-project.org/. Accessed Jan. 15, 2021.

Shahina, F., K. Tabassum, J. Salma, G. Mehreen, and R. Knoetze. 2017. Heterorhabditis pakistanense n. sp. (Nematoda: Heterorhabditidae) a new entomopathogenic nematode from Pakistan. Journal of Helminthology. 91(2): 222–235.

Shapiro-Ilan, D. I., R. J. Stuart, and C. W. McCoy. 2006. A comparison of entomopathogenic nematode longevity in soil under laboratory conditions. Journal of Nematology. 38(1): 119–129.

Stack, C., S. Easwaramoorthy, U. Metha, M. Downes, C. Griffin, and A. Burnell. 2000. Molecular characterisation of Heterorhabditis indica isolates from India, Kenya, Indonesia and Cuba. Nematology. 2(5): 477–487.

Stock, S. P., V. Somsook, and A. P. Reid. 1998. Steinernema siamkayai n.sp. (Rhabditida: Steinernematidae), an entomopathogenic nematode from Thailand. Systematic Parasitology. 41: 105–113.

Stock, S. P. 2009. Molecular approaches and the taxonomy of insect-parasitic and pathogenic nematodes. P.71–100. In: S. P. Stock, J. Vandenberg, I. Glazer and N. Boemare. Insect Pathogenic: Molecular Approches and Techniques. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Stock, S. P., and H. Goodrich-Blair. 2012. Nematode parasites, pathogens and associates of insects and invertebrates of economic importance. P.373–426. In L.A. Lacey. Manual of Techniques in Invertebrate Pathology 2nd ed. Academic Press, London, UK.

Suwannaroj, M., T. Yimthin, C. Fukruksa, P. Muangpat, T. Yooyangket, S. Tandhavanant, A. Thanwisai, and A. Vitta. 2020. Survey of entomopathogenic nematodes and associate bacteria in Thailand and their potenrial to control Aedes aegypti. Journal of Applied Entomology. 144(3): 212–223.

Vitta, A., C. Fukruksa, T. Yimthin, K. Deelue, C. Sarai, R. Polseela, and A. Thanwisai. 2017. Preliminary survey of entomopathogenic nematodes in upper northern Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 48(1): 18–26.

White, G. F. 1972. A method for obtaining infective nematode larvae from cultures. Science. 66(1709): 302–303.

Yooyangket, T., P. Muangpat, R. Polseela, S. Tandhavanant, A. Thanwisai, and A. Vitta. 2018. Identification of entomopathogenic nematodes and symbiotic bacteria from Nam Nao National Park in Thailand and larvicidal activity of symbiotic bacteria against Aedes aegypti and Aedes albopictus. PLoS ONE. 13(4): e0195681.