เผยแพร่แล้ว: 2022-03-23

ลักษณะนิเวศของสวนชาเมี่ยงบ้านศรีนาป่าน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วีระชัย ฟองธิวงค์, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ฑีฆา โยธาภักดี, ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด, ศิรินทิพย์ ชัยมงคล

1351-1363

ผลของมูลโคและมูลสุกรต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของแหนแดง (Azolla microphylla)

พัชนี วิมูลชาติ, พฤกษ์ ชุติมานุกูล, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์

1364-1374

ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งกับทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม

พัชรี บุญเรืองรอด, รัติยา พงศ์พิสุทธา, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

1375-1387

ผลของการทำไพรมิงต่อรูปแบบการดูดอุ้มน้ำ และความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว

จิราภา ไชยเมือง, ดรุณี โชติษฐยางกูร , บุญมี ศิริ, พรทิพย์พา หาระโคตร, ดนุพล เกษไธสง

1436-1449

การสำรวจและประเมินความรุนแรงโรคราที่สำคัญของยูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.) ในระบบการผลิตต้นกล้า

ขรินทร ศรีจันทร์ก่ำ, วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์, ศิวิลัย สิริมังครารัตน์, ดวงรัตน์ ธงภักดิ์

1487-1501

ผลสะสมของเพอร์ไลต์ และมูลไก่แกลบต่ออัตราปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสังกะสีทางใบที่ใช้กับ มันสำปะหลังในชุดดินวาริน

วิรดา ชื่นสมบัติ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

1515-1529

ผลของสัดส่วนวัสดุเพาะต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้

ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, กิตติคุณ ดอกชะเอม , บวรนันท์ วชีระสูตร

1541-1550

ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฏานดำ-01 Pleurotus Pulmonarius (TISTR_Ppul-01) และนางรมฮังการี-01 Pleurotus Ostreatus (TISTR_Post-01) จากการเพาะด้วยวัสดุเหลือทิ้งกากกาแฟ

ธนภักษ์ อินยอด, ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี, สุริมา ญาติโสม, สุจิตรา บัวลอย, ปิยะดา เอี่ยมประสงค์

1551-1562

ผลของการพรางแสงต่อการเติบโตและคุณภาพหัวของทิวลิปพันธุ์ Strong Gold ที่ปลูกบนพื้นที่สูงของเชียงใหม่

สุกฤษฏิ์พงษ์ กมลสิทธิ์, ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, กนกวรรณ ปัญจะมา, โสระยา ร่วมรังษี

1563-1571

อิทธิพลของรูปแบบยีน IGF2 ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากในสุกร

คมสัน ตวงสิทธิตานนท์, มนต์ชัย ดวงจินดา, พีระพงษ์ แพงไพรี

1597-1608

การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันโรคบิดที่เกิดจากเชื้อ Eimeria tenella ของผลิตภัณฑ์ Penergetic-t Broiler®และน้ำมันหอมระเหยอบเชยจีนในไก่เนื้อ

ปาลิตา ทรัพย์เดช, ภคอร อัครมธุรากุล, สิริพร วรรณชาติ, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, สุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, นวลจันทร์ พารักษา

1618-1627

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะพร้อมดื่มผสมน้ำตาลสดเพื่อสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี

ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, กีรตยา กันทรรศยศ, คมกฤช ทองคล้าย, วัชรา ปิ่นทอง, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, ศิวพร แพงคำ, ณนนท์ แดงสังวาลย์

1644-1657