อิทธิพลของรูปแบบยีน IGF2 ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากในสุกร

Main Article Content

คมสัน ตวงสิทธิตานนท์
มนต์ชัย ดวงจินดา
พีระพงษ์ แพงไพรี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของจีโนไทป์ยีน IGF2 ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และลักษณะซากในสุกร โดยศึกษาตามสภาพจริงภายในฟาร์มสุกรเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา สุกรที่ศึกษาเป็นสุกรสายพ่อพันธุ์สำหรับผลิตสุกรขุน ได้แก่ สายพันธุ์ดูร็อค (DR) เปียเทรน (PT) และลูกผสมระหว่างเปียเทรนและดูร็อค (PTxDR) ข้อมูลที่ศึกษาเป็นบันทึกจากการทดสอบพันธุ์ในฟาร์มช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดสอบพันธุ์ที่ช่วงอายุ 22-24 สัปดาห์ น้ำหนักในช่วง 90 - 110 กก. เลี้ยงแบบแยกเพศ และให้อาหารที่มีโภชนะตามความต้องการของสุกรตามช่วงอายุตลอดการทดสอบ ข้อมูลจีโนไทป์ของยีน IGF2 เป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์ผล DNA โดยตรงและเป็นข้อมูลการทำนายจีโนไทป์จากพันธุ์ประวัติของพ่อแม่ ทำการศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต ประกอบด้วยความยาวลำตัว (BL) ความกว้างไหล่ (SW) ความกว้างลำตัว (BW) และจำนวนวันเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสิ้นสุดการทดสอบ (DTF) และลักษณะซาก ได้แก่ เปอร์เซ็นต์เนื้อแดง (aLEAN) ความหนาไขมันสันหลัง (aFD) และพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน (aLMA) ถูกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า อัลลีล B ของ IGF2 จากพ่อ มีผลต่อ aLEAN เพียงอัลลีลเดียวเท่านั้น (P<0.05) ยกเว้นลักษณะ aFD และ HW ได้รับอิทธิพลจากอัลลีล B จากพ่อและแม่ร่วมกัน (P<0.05) นอกจากนี้ยังพบอีกว่า อัลลีล B จากพ่อมีผลต่อการเพิ่ม aLEAN เท่ากับ 0.58% (P<0.05) อย่างไรก็ตาม อัลลีล B จากพ่อและแม่ ไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะอื่นๆ (P>0.05) ในขณะที่การปรับอิทธิพลของอัลลีล B ในโมเดล เพื่อเปรียบเทียบผลของยีน IGF2 ต่อลักษณะต่างๆ พบว่า การปรับอิทธิพลของอัลลีล B หรือไม่ก็ตาม รูปแบบจีโนไทป์ BB ของยีน IGF2 มีผลต่อที่ดีลักษณะ aFD และ HW อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทางตรงข้าม การไม่ปรับอิทธิพลอัลลีล B ทำให้รูปแบบจีโนไทป์ BB ของ IGF2 มีผลต่อลักษณะ aLEAN (P<0.05) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่า การควบคุมแบบ maternal imprinting เกิดขึ้นในลักษณะ aLEAN เท่านั้น และการปรับปรุงลักษณะความหนาไขมันสันหลังและความกว้างสะโพก สามารถพัฒนาให้ดีขึ้น ด้วยการใช้รูปแบบจีโนไทป์ BB ของยีน IGF2 เป็น candidate gene ในการคัดเลือกสุกรได้  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

เกศรา อำพาภรณ์, พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ, ชเวง สารคล่อง และมนต์ชัย ดวงจินดา. 2561. ผลของยีน IGF-II ต่อลักษณะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในสุกรพันธุ์กระโดน. แก่นเกษตร. 46(3): 533-542.

จุฑารัตน์ ศรีพรหมมา. 2528. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเนื้อแดงของสุกร. สุกรสาส์น. 12(45): 15-22.

ปิยะวรรณ์ เปินสูงเนิน, ธำรง ทองจำรูญ, สุภาวัลย์ บรรเลงทอง, สัมฤทธิ์ แสนบัว, วิศาล แสงสุริยะ, วโรชา เจียมรัมย์ และไพจิตร อินตรา. 2547. อิทธิพลของปัจจัยคงที่ที่มีผลต่อต่อลักษณะทางเศรษฐกิจและอัตราพันธุกรรมของสุกรทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา. น. 396-407. ในการประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล เรื่องปศุสัตว์ไทย อาหารมาตรฐานโลก 27-28 มกราคม 2547. โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, ขอนแก่น.

อมรา คัมภิรานนท์. 2546. พันธุศาสตร์ของเซลล์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Andersson, L., C.S. Haley, H. Ellegren, S.A. Knott, M. Johansson, K. Andersson, L. Andersson-Eklund, I. EdforsLilja, M. Fredholm, I. Hansson, J. Hakansson, and K. Lundstrom. 1994. Genetic mapping of quantitative trait loci for growth and fatness in pigs. Science. 263: 1771-1774.

Andersson-Eklund, L., L. Marklund, K. Lundström, C. S. Haley, K. Andersson, I. Hansson, M. Moller, and L. Andersson. 1998. Mapping quantitative trait loci for carcass and meat quality traits in a wild boar x Large White intercross. Journal of Animal Science. 76: 694-700.

Bell, A. C., and G. Feisemfeld. 2000. Methylation of a CTCF-dependent boundary controls imprinted expression of the IGF2 gene. Nature. 405: 482-485.

Bjurstrom, S., J. Carlsten, and L. Jonsson. 1996. Absence of skeletal muscle lesions after experimental restraint stress induced by pancuronium in normal and stress-susceptible pigs. Journal of Veterinary Medicine Series A. 43: 129-138.

Braunschweig. M. H., M. Owczarek-Lipska, and N. Stahlberger-Saitbekova. 2011. Relationship of porcine IGF2 imprinting status to DNA methylation at the H19 DMD and the IGF2 DMRs 1 and 2. BMC Genetics. 12: 47.

Buys, N. 2003a. The use of a paternally expressed QTL influencing muscle mass in marker assisted selection in commercial pig populations. Available: http://www.nsif.com/Conference/ 2003/pdf%5CIGF2.pdf. Accessed Apr. 2, 2009.

Buys, N. 2003b. About IGF2 Gene Gene fore leanness and uniformity. Available: http://www.ccsi.ca/ Reports/Reports-2003/nsif_report.pdf. Accessed Apr. 2, 2009.

Chao, L., B. Yanfang, C. Carol, Y. Lan, F. Dingyuan, J. Qingyan, O. Michael, T.X. Cindy, and Z. Shouquan. 2008. Genetics imprinting of H19 and IGF2 in domestic pigs (Sus scrofa). Animal Biotechlogy. 19: 22-27.

Florini, J.R. 1987. Hormonal control of muscle growth. Muscle&Nerve. 10: 577-598.

Jeon, J.T., O. Carlborg, A. Tornsten, E. Giuffra, V. Amarger, P. Chardon, L. Andersson-Eklund, K. Andersson, I. Hansson, K. Lundstrom, and L. Andersson. 1999. A paternally expressed QTL affecting skeletal and cardiac muscle mass in pigs maps to the IGF2 locus. Nature Genetics. 21: 157-158.

Knoll, A., L. Putnova, J. Dvorak, and S. Cepica. 2000. A NciI PCR-RFLP within intron 2 of the porcine insulin–like growth factor 2 (IGF2) gene. Animal Genetics. 31: 150-151.

Knott, A.S., L. Marklund, C.S. Haley, K. Andersson, W. Davies, H. Ellegren, M. Fredholm, I. Hansson, B. Hoyheim, K. Lundstrom, M. Moller, and L. Andersson. 1998. Multiple marker mapping of quantitative trait loci in a cross between outbred wild boar and large white pigs. Genetics. 149: 1069–1080.

Kolarikova, O., L. Putnova, T. Urban, J. Adamek, A. Knoll, and J. Dvorak. 2003. Associations of the IGF2 gene with growth and meat efficiency in Large White pigs. Journal of Applied Genetics. 44: 509-513.

Koning, D.J., A.P. Rattink, B. Harlizius, J.A.Van Arendonk, E.W. Brascamp, and M.A. Groenen. 2000. Genome-wide scan for body composition in pigs reveals important role of imprinting. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 97(14): 7947-7950.

MacLennan, D. H., and M. S. Phillips. 1992. Malignant hyperthermia. Science. 256: 689-794.

Malek, M., M.F. Rothschild, J.C. Dekkers, H.K. Lee, E.J. Huff-Lonergan, T.J. Baas, and K.J. Prusa. 2001. Quantitative trait loci analysis for growth and meat quality traits in the pig. Available: https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=swinereports_2000. Accessed May. 7, 2021.

Nezer, C., L. Moreau, B. Brouwers, W. Coppieters, J. Detilleux, R. Hanset, L. Karim, A. Kvasz, P. Leroy, and M. Georges. 1999. An imprinted QTL with major effect on muscle mass and fat deposition maps to the IGF2 locus in pig. Nature Genetics. 21: 155-156.

Nii, M., T. Hayashi, S. Mikawa, F. Tani, A. Niki, N. Mori, Y. Uchida, N. Fujishima-Kanaya, M. Komatsu, and T. Awata. 2005. Quantitative trait loci mapping for meat quality and muscle fiber traits in a Japanese wild boar X Large White intercross. Journal of Animal Science. 83: 308-315.

Nishi, M., A. Yasue, S. Nishimatu, T. Nohno, T. Yamaoka, M. Itakura, K. Moriyama, H. Ohuchi, and S. Noji. 2002. A missense mutant myostatin causes hyperplasia without hypertrophy in the mouse muscle. Biochemical and Biophysical Research Communications. 293: 247-251.

Ovilo, C., M. Perez-Enciso, C. Barragan, A. Clop, C. Rodriquez, M. A. Oiver, M. A. Toro, and J. L. Noruera. 2000. A QTL for intramuscular fat and backfat thickness is located on porcine chromosome 6. Mammalian Genome. 11: 344-346.

Sather, A. P., A. L., Schaefer, A. K. W. Tong, C. Gariepy, and S. M. Sawadski. 1990. Muscle and rectal temperature response curves to a short-term halothane challenge in eight-week-old piglets with known genotype at the halothane locus. Canadian Journal of Animal Science. 70: 9-14.

Shimpson, S. P., and A. J. Webb. 1989. Growth and carcass performance of British Landrace pigs heterozygous at the halothane locus. Animal Science. 49: 503-509.

Van Laere, A. S., M. Nguyen, M. Braunschweig, C. Nezer, C. Collette, L. Moreau, A.L. Archibald, C.S.Haley, N. Buys, M. Tally, G. Andersson, M. Georges, and L. Andersson. 2003. A regulatory mutation in IGF2 causes a major QTL effect on muscle growth in the pig. Nature. 425: 832-836.

Varona, L., C. Ovilo, A. Clop, J. L. Noguera, M. Perez-Enciso, A. Coll, J. M. Folch, C. Barragan, M. A.Toro, D. Babot, and A. Sanchez. 2002. QTL mapping for growth and carcass traits in an Iberian by Landrace pig intercross: additive, dominant and epistatic effects. Genetical Research. 80: 145-154.

Vykoukalova, Z., A. Knoll, J. Dvorak, and S. Cepica. 2006. New SNPs in the IGF2 gene and association between this gene and backfat thickness and lean meat content in Large White pigs. Journal of Animal Breeding and Genetics. 123: 204-207.

Wang, L., T. P. Yu, C. K. Tuggle, H. C. Liu, and M. F. Rothschild. 1998. A directed search for quantitative trait loci on chromosome 4 and 7 in pigs. Journal of Animal Science. 76: 2560-2567.

William, G., L. Adrian, and H. Sibte. 2007. An Introduction to Forensic Genetics. John Wiley & Sons Ltd., Oxford.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>