ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งกับทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม

Main Article Content

พัชรี บุญเรืองรอด
รัติยา พงศ์พิสุทธา
ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

บทคัดย่อ

ผลกระทบต่อการผลิตทุเรียนทั้งปริมาณและคุณภาพคือการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรคก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจได้ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจทำให้เชื้อรา Fusarium เกิดการระบาดในแปลงปลูกทุเรียน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยทางสรีรวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ แสง และความเป็นกรด - ด่าง (pH) บนอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญของเชื้อรา Fusarium solani ซึ่งแยกได้จากอาการกิ่งแห้งของทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด พบว่าเชื้อรานี้เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 25 - 30°C สำหรับการทดสอบแสงต่อการเจริญของเชื้อรานั้น พบว่าโดยส่วนใหญ่เจริญได้ดีในที่มืด 24 ชั่วโมง ส่วน pH ของอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อรามีค่า 6 – 7 จากการทดสอบความสามารถในการเกิดโรคกับต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุ 6 เดือน ผลการทดลองพบว่ากิ่งของทุเรียนที่ปลูกเชื้อแสดงอาการแผลช้ำสีน้ำตาลอมม่วง ขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม หลังการปลูกเชื้อ 7 วัน ต่อมากิ่งเริ่มแห้ง ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและหลุดร่วง หลังการปลูกเชื้อ 14 วัน นอกจากนี้ยังได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา 4 ชนิด พบว่าสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเส้นใยดีที่สุดได้แก่ carbendazim รองมาคือ pyraclostrobin วิธีการป้องกันและควบคุมโรคโดยใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการโรคในแปลงทุเรียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนต้องการการตัดแต่งกิ่ง การได้รับปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ ตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ต้นทุเรียนมีสุขภาพดีและแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรคได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, และธารทิพย ภาสบุตร. 2556. การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศ. กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.

รัติยา พงศ์พิสุทธา, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, สัณฐิติ บินคาเดอร์, กนกพร ฉัตรไชยศิริ, และพัชรี บุญเรืองรอด. 2563. การตรวจสอบเชื้อราสาเหตุของโรคกิ่งแห้งของทุเรียน. แก่นเกษตร. 48: 703-714.

วราภรณ์ บุญเกิด, จีรนันท์ แหยมสูงเนิน, และนัฐธิภรณ์ เดชบุรัมย์. 2560. การควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในสภาพเรือนทดลอง น. 258-265. ใน: การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, และวรวุฒิ อ้ายดวง. 2559. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราในการควบคุม เชื้อรา Fusarium oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของแคนตาลูป. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 4: 51-55.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2562. ทุเรียน. แหล่งข้อมูล : http://www.oae.go.th/view/1/TH-TH. ค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2562.

แสวง ภูศิริ. 2530. เรื่องทุเรียน. วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง, ตรัง.

Ahamad, S., D.K. Agrawal, N. Udit, and S.S. Chauhan. 2002. Effect of temperature, pH, light and inoculation period on growth, sporulation, biomass and gibberellic acid production. Annals of Plant Protection Sciences. 10: 343-348.

Chen, Y., A.F. Zhang, T.C. Gao, Y. Zhang, W.X. Wang, K.J. Ding, and M. Zhou. 2012. Integrated use of pyraclostrobin and epoxiconazole for the control of Fusarium head blight of wheat in Anhui Province of China. Plant Disease. 96: 1495-1500.

Demirci, E., and S. Maden. 2006. A severe dieback of box elder (Acer negundo) caused by Fusarium solani (Mart.) Sacc. in Turkey. Australasian Plant Disease Notes. 1: 13-15.

Fakher, A., D.R. Mejda, J.K. Hayfa, H. Khaled, and E.M. Mohamed. 2006. Evaluation of fungicides for control of Fusarium wilt of potato. The Plant Pathology Journal. 5: 239-243.

Fayzalla, E.S., Y. Shabana, and N. Mahmoud. 2008. Effect of environmental conditions on wilting and root rot fungi pathogenic to solanaceous plants. The Plant Pathology Journal. 7: 27-33.

Hammerschlag, R.S., and H.D. Sisler. 1973. Benomyl and methyl-2-benzimidazolecarbamate (MBC): Biochemical, cytological and chemical aspects of toxicity to Ustilago maydis and Saccharomyces cerevesiae. Pesticide Biochemistry and Physiology. 3: 42-54.

Hoa, N.V., D.T.K. Uyen, N.T. Hieu, and N.M. Chau. 2013. A new finding pathogen on durian in south Vietnam and preliminary results on varieties screen against Phytophthora spp. Southern Horticultural Research Institute, Vietnam.

Indira, S., and M. Venkateshwaran. 2004. Influence of weather parameters on spore production in major mold pathogens of sorghum in relation to mold severity in the field. International Journal of Plant Protection. 32: 75-79.

Kausar, P., S. Chohan, and R.J.M. Parveen. 2009. Physiological studies on Lasiodiplodia theobromae and Fusarium solani the cause of Shesham decline. Mycopath. 7: 35-38.

Khanzada, M., A. Lodhi, L. And, and S. Shahzad. 2004. Pathogenicity of Lasiodiplodia theobromae and Fusarium solani on mango. Pakistan Journal of Botany. 36: 181-189.

Kishor, C.K., B. Azariah, B. Mitali, B. Priyanka, and D. Tanima. 2015. Biological and chemical control of Fusarium solani causing dieback disease of tea Camellia sinensis (L): An in vitro study. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 4: 955-963.

Kuroda, K., I. Chuma, T. Kihara, T. Murakami, K. Takashina, D. Hiraoka, and N. Kameyama. 2017. First report of Fusarium solani species complex as a causal agent of Erythrina variegata decline and death after gall formation by Quadrastichus erythrinae on Okinawa Island, Japan. Journal of General Plant Pathology. 83: 344-357.

Leach, C.M. 1962. Sporulation of diverse species of fungi under near-ultraviolet radiation. Canadian Journal of Botany. 40: 151-161.

Leslie, J.F., and B.A. Summerell. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Publishing, Victoria, Australia.

Lester, W.B., C.M. Liddell, and B.A. Summerell. 1988. Laboratory Manual for Fusarium Research Incorporating a Key and Descriptions of Common Species Found in Australia, 2nd ed. Australia: University of Sydney, Australia.

Naik, G., R. Nagaraja, and R. KrishnaNaik. 2010. Variability studies of Fusarium oxysporum f. sp. vanillae isolates. International Journal of Security and Networks. 1: 12-16.

Naik, M., H. Madhukar, and G. Rani. 2007. Evaluation of fungicides against Fusarium solani, the causal agent of wilt of chilli. Vegetable Science. 34: 173-176.

Nanthachai, S. 1994. Durian: Fruit Development, Postharvest Physiology, Pandling and Marketing in ASEAN. ASEAN Food Handling Bureaau, Kuala Lumpur, Malaysia.

Nath, N., A. Ahmed, and F. M. Aminuzzaman. 2017. Morphological and physiological variation of Fusarium oxysporum f. sp. ciceri isolates causing wilt disease in chickpea. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. 2: 202-212.

Nelson, P.E., T.A. Toussoun, and W.F.O. Marasas. 1983. Fusarium species: An Illustrated Manual for Identification. Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania.

Nguyen, V.H., D.T.K. Uyen, N.T. Hieu, and N.M. Chau. 2012. Phytophthora citricola: New finding pathogen on durian in Vietnam, control models and preliminary results on varieties screen against Phytophthora spp. Available:http://www.itfnet.org/Download/Superfruit2013/Parallel_Session_3/HOA_New_durian_pathogen_in_Vietnam.pdf. Accessed Nev. 1, 2019.

Palani, N., S. Vanitha, R. Jayaraman, P. Seethapathy, A. Kathaperumal, N. Krishnan, and K. Gandhi. 2015. Efficacy of bio-control agents and fungicides in management of mulberry wilt caused by Fusarium solani. Journal of Biological Control. 29: 107-114.

Panwar, V., A. Aggarwal, S. Paul, V. Singh, P.K. Singh, D. Sharma, and M. S. Saharan. 2016. Effect of temperature and pH on the growth of Fusarium spp. causing Fusarium head blight (FHB) in wheat. South Asian Journal of Experimental Biology. 6: 186-193.

Rajput, N. A, M.A. Pathan, M. Jiskani, and A.Q. Arain. 2008. Pathogenicity and host range of Fusarium solani (Mart.) Sacc., causing dieback of Shisham (Dalbergia sissoo Roxb.). Pakistan Journal of Botany. 40: 2631-2639.

Ramteke, P., and S. Kamble. 2011. Physiological studies in Fusarium solani causing rhizome rot of ginger (Zingiber officinale Rosc.). The Bioscan. 6: 195-197.

Rosmana, A., I.P. Papalangi, S. Kannapadang, M.D. Rahim, and A. Nasaruddin. 2014. Cultural and pathogenic characterization of Fusarium fungi isolated from dieback branches of cacao. International Journal of Current Research and Academic Review. 2: 1-6.

Singh, N.B., R.K.T. Devi, and P.P. Devi. 2000. Effect of fungicides on growth and sporulation of Fusarium solani. Indian Phytopathology. 53: 327-328.

Singh, S., U. Rani, U.S. Tiwana, D. Singh, and A. Sirari. 2017. Investigation of optimum conditions for the growth of Fusarium solani EGY1 causing root rot of guar (Cyamopsis tetragonoloba L.). Journal of Applied and Natural Science. 9: 2249-2254.

Subhadrabandhu, S., and S. Ketsa. 2001. Durian King of Tropical Fruit. Daphne Brasell Associates. Throdon, Wellington, New Zealand.

Thelingwani, R., S. Zvada, H. Dolgos, A.L. Ungell, and C. Masimirembwa. 2009. In vitro and in silico Identification and characterization of thiabendazole as a mechanism-based inhibitor of CYP1A2 and simulation of possible pharmacokinetic drug-drug Interactions. Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals. 37: 1286-1294.

Trabelsi, R., H. Sellami, Y. Gharbi, S. Krid, M. Cheffi, S. Kammoun, and M.A. Triki. 2017. Morphological and molecular characterization of Fusarium spp. associated with olive trees dieback in Tunisia. 3 Biotech. 3: 7-28.

Tonapi, V., R. Mundada, S. Navi, R. Reddy, R. Thakur, R. Bandyopadhyay, and N. Seetharama. 2007. Effect of temperature and humidity regimes on grain mold sporulation and seed quality in sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench). Archives of Phytopathology and Plant Protection. 40: 113-127.

Most read articles by the same author(s)