การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันโรคบิดที่เกิดจากเชื้อ Eimeria tenella ของผลิตภัณฑ์ Penergetic-t Broiler®และน้ำมันหอมระเหยอบเชยจีนในไก่เนื้อ

Main Article Content

ปาลิตา ทรัพย์เดช
ภคอร อัครมธุรากุล
สิริพร วรรณชาติ
ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
สุรพันธ์ จิตวิริยนนท์
นวลจันทร์ พารักษา

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันโรคบิดจากเชื้อ E. tenella ของผลิตภัณฑ์ Penergetic-t Broiler® (PB) และผลิตภัณฑ์น้ำมันอบเชยจีน (COP)ทั้งในรูปเดี่ยวและการใช้ร่วมกัน โดยใช้ไก่เนื้อ (Ross308) เพศผู้ 96 ตัว ทำการเลี้ยงรวมกันบนพื้นปูด้วยแกลบและได้รับอาหารที่เสริมสารป้องกันโรคบิดจนอายุ 13 วัน จากนั้นแบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ซ้ำ เลี้ยงในกรงตับละ 2 ตัว สุ่มไก่ให้ได้รับกลุ่มทดลองดังนี้ กลุ่ม 1 ไม่กรอกเชื้อและไม่เสริมสารป้องกันโรคบิด กลุ่ม 2-8 ได้รับเชื้อบิด 2,500 โอโอซิสต์ต่อตัว โดยไม่เสริมสารป้องกันโรคบิด (กลุ่ม 2), เสริมสารโรบีนิดีน 33 มก./กก.อาหาร (กลุ่ม 3), เสริมCOP ละลายน้ำดื่ม 0.20 มคล./มล. (กลุ่ม 4), เสริม PB ชนิดละลายน้ำดื่ม 500 มก./ล. (กลุ่ม 5), และร่วมกับ COP ที่ 0.20 มคล./มล. (กลุ่ม 6), เสริม PB ชนิดผสมอาหาร 2,000 มก./กก.(กลุ่ม 7), และร่วมกับ COP ที่ 0.20 มคล./มล. (กลุ่ม 8) ภายหลังการกรอกเชื้อบิด 7 และ 14 วัน ทำการสุ่มไก่ครั้งละ 1 ตัวต่อซ้ำเพื่อเก็บไส้ติ่งสำหรับประเมินคะแนนรอยโรคและเก็บมูลเพื่อนับจำนวนโอโอซีสต์ พบว่าหลังการกรอกเชื้อบิด 7 วัน ผลิตภัณฑ์ PB ชนิดผสมอาหาร 2,000 มก./ กก.ร่วมกับ COP ที่ 0.20 มคล./มล. แสดงประสิทธิภาพการป้องกันโรคบิดจากเชื้อ E. tenella ดีที่สุด ขณะที่ 14 วันหลังการกรอกเชื้อ ผลิตภัณฑ์ PB ชนิดละลายน้ำ 500 มก./ล. ร่วมกับ COP ที่ 0.20 มคล./มล. ช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อไส้ติ่งดีที่สุด โดยสรุปผลิตภัณฑ์ PB ทั้งชนิดผสมอาหารและละลายน้ำ ร่วมกับ COP สามารถเป็นทางเลือกในการป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กนกชล อินทร์วิมล, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ภคอร อัครมธุรากุล, สุรพันธ์ จิตวิริยนนท์ และนวลจันทร์ พารักษา. 2562. การศึกษประสิทธิภาพการป้องกันโรคบิดที่เกิดจาก Eimeria tenella ของน้ำมันหอมระเหยอบเชยจีน. แก่นเกษตร. 47: 809-818.

ณัฐวุฒิ เจริญไทย และมัลลิกา ชมนาวัง. 2559. การพัฒนาน้ำมันอบเชยจีนชนิดระบบนำส่งยาแบบก่อให้เกิดไมโครอิมัลชันเองเพื่อใช้ในการต้านจุลชีพในไก่เนื้อ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.

ทรงพล รดิศพงศ์. 2555. การแปลงข้อมูลผลการวิจัยโดยวิธีทางสถิติ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 189: 16-19.

วรรณวิภา วรรณศิริ, นันทวัน บุณยะประภัศร, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม และนวลจันทร์ พารักษา. 2558. การใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยชนิดละลายน้ำเพื่อการป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ. แก่นเกษตร. 43: 729-738.

สุรพันธ์ จิตวิริยนนท์. 2559. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

อาริยา แสงศรี, เสาวลักษณ์ จงประกิจพงส์ และอำไพ นุสสติ. 2557. การเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อด้วยน้ำยาเคมีเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาโดยปราศจากไซลีน. สถาบันพยาธิวิทยา, กรมการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ.

Bogosavljevic-Boskovic, S., S. Mitrovic, R. Djokovic, V. Doskovic, and V. Djermanovic. 2010. Chemical composition of chicken meat produced in extensive indoor and free range rearing systems. African Journal of Biotechnology. 9: 9069-9075.

Chapman, H. D., J. R. Barta, D. Blake, A. Gruber, M. Jenkins, N. C. Smith, X. Suo, and F. M. Tomley. 2013. A selective review of advances in Coccidiosis research. Advances in Parasitology. 83: 93-171.

Cobaxin-Cárdenas, M. E. 2018. Natural compounds as an alternative to control farm diseases: Avian Coccidiosis, pp.135-149. In: R. E. Quiroz Castañeda. Farm Animals Diseases, Recent Omic Trends and New Strategies of Treatment. IntechOpen, London, UK.

Conway, D. P., and M. E. McKenzie. 2007. Poultry Coccidiosis: Diagnostic and Testing Procedures. 3rd Edition. Blackwell Publishing, Australia.

Del Cacho, E., M. Gallego, H. S. Lillehoj, J. Quílez, E. P. Lillehoj, A. Ramo, and C. Sánchez-Acedo. 2014. IL-17A regulates Eimeria tenella schizont maturation and migration in avian coccidiosis. Veterinary Research. 45: 1-9.

Del Giudice, E., A. Tedeschi, G. Vitiello, and V. Voeikov. 2013. Coherent structures in liquid water close to hydrophilic surfaces. Journal of Physics. 6: 1-5.

FAOSTAT. 2014. Livestock poultry production. Live Animals (Production). Available: http://faostat.fao.org/. Accessed Aug. 25, 2020.

Foletti, A., M. Ledda, E. D'. Emilia, S. Grimaldi, and A. Lisi. 2011. Differentiation of human LAN-5 neuroblastoma cells induced by extremely low frequency electronically transmitted retinoic acid. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 17: 701-704.

Foletti, A., L. Mario, P. Sara, G. Settimio, and L. Antonella. 2014. Electromagnetic information delivery as a new tool in translational medicine. International Journal of Clinical and Experimental Medicine.7: 2550-2556.

Heredia-Rojas, J. A., A. C. Torres-Flores, A. O. Rodríguez-De, B. D. Mata-Cárdenas, L. E. Rodríguez-Flores, M. P. Barrón-González, A. C. Torres-Pantoja, and J. M. Alcocer-González. 2011. Entamoeba histolytica and Trichomonas vaginalis: Trophozoite growth inhibition by metronidazole electro-transferred water. Experimental Parasitology. 127: 80-83.

Hong, C. H., S. K. Hur, O. J. Oh, S. S. Kim, K. A. Nam, and S. K. Lee. 2002. Evaluation of natural products on inhibition of inducible cyclooxygenase (COX-2) and nitric oxide synthase (iNOS) in cultured mouse macrophage cells. Journal of Ethnopharmacology. 83: 153-159.

Hooge, D. M., K. R. Cummings, J. L. McNaughton, C. L. Quarles, and B. A. George. 1999. Dietary sodium bicarbonate, coccidial challenge, and ionophore coccidiostats in broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research. 8: 89-99.

Kant, V., P. Singh, P. K. Verma, I. Bais, M. S. Parmar, A. Gopal, and V. Gupta. 2013. Anticoccidial drugs used in the poultry: An overview. Forensic Science International. 1: 261-265.

Kennett, R. L., S. Kantor, and A. Gallo. 1974. Efficacy studies with robenidine, a new type of anticoccidial, in the diet. Poultry Science Journal. 53: 978-986.

Lal, K., E. Bromley, R. Oakes, J. H. Prieto, S. J. Sanderson, D. Kurian, L. Hunt, J. R. Yates, J. M. Wastling, R. E. Sinden, and F.M. Tomley. 2009. Proteomic comparison of four Eimeria tenella life-cycle stages: Unsporulated oocyst, sporulated oocyst, sporozoite and second-generation merozoite. Proteomics. 9: 4566-4576.

Lillehoj, H. S., and J. M. Trout. 1996. Avian gut-associated lymphoid tissues and intestinal immune responses to Eimeria parasites. Clinical Microbiology Reviews. 9: 349-360.

Mehlhorn, H., H. Pooch, and W. Raether. 1983. The action of polyether ionophorous antibiotics (monensin, salinomycin, lasalocid) on developmental stages of Eimeria tenella (Coccidia, Sporozoa) in vivo and in vitro: Study by light and electron microscopy. Zeitschrift fuer Parasitenkunde. 69: 457-471.

Norman, R. L., J. Dunning-Davies, J. A. Heredia-Rojas, and A. Foletti. 2016. Quantum information medicine: Bit as it-The future direction of medical science: Antimicrobial and other potential non-toxic treatments. World Journal of Neuroscience. 6: 193-207.

Peek, H. W. 2010. Resistance to anticoccidial drugs: Alternative strategies to control coccidiosis in broilers. Utrecht University Repository. Utrecht University, Netherland.

Peek, H. W., and W. J. M. Landman. 2011. Coccidiosis in poultry: anticoccidial products, vaccines and other prevention strategies. Veterinary Quarterly. 31: 143-161.

Prabuseenivasan, S., M. Jayakumar, and S. Ignacimuthu. 2006. In vitro antibacterial activity of some plant essential oils. BMC Complement. Alternative and Complementary Medicine. 6: 1-8.

Remmal, A., S. Achahbar, L. Bouddine, N. Chami, and F. Chami. 2011. In vitro destruction of Eimeria oocysts by essential oils. Veterinary Parasitology. 182: 121-126.

Shirley, M. W., A. L. Smith, and F. M. Tomley. 2005. The biology of avian Eimeria spp. with an emphasis on their control by vaccination. Journal of Parasitology. 60: 285-330.

Shridhar, N. B. 2007. Efficacy of penergetic-t on health and production status of cross-bred cows. Indian Journal of Animal Research. 41: 235-243.

Wong, D. T., J. S. Horng, and J. R. Wilkinson. 1972. Robenzidene, an inhibitor of oxidative phosphorylation. Biochemical and Biophysical Research Communications. 46: 621-627.

You, M. J. 2014. The comparative analysis of infection pattern and oocyst output in Eimeria tenella, E. maxima and E. acervulina in young broiler chicken. Veterinary World. 7: 542-547.

Most read articles by the same author(s)