ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน

Main Article Content

อาภากร เฟื่องถี
พลัง สุริหาร
กมล เลิศรัตน์
จิรวัฒน์ สนิทชน
สมพงศ์ จันทร์แก้ว

บทคัดย่อ

การทดสอบความสามารถในการรวมตัวและความดีเด่นของลูกผสมเป็นสิ่งที่จำเป็นในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่อายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิตสูง การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการรวมตัวของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน เพื่ออายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิตสูง โดยใช้ข้าวโพดหวาน 3 สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์แม่ที่มีอายุสั ้นและปานกลาง นำไปผสมกับข้าวโพดข้าวเหนียว 8 สายพันธุ์ที่มีอายุสั้น ปานกลาง และยาว วางแผนการผสมพันธุ์แบบ North Carolina mating design II ได้ทั้งหมด 24 คู่ผสม นำสายพันธุ์พ่อแม่ 11 สายพันธุ์ และ 24 ลูกผสม มาปลูกทดสอบในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2560-2561 จากผลการศึกษา พบว่า สายพันธุ์แท้ 101LTSC-4, 101LTSC-10 และ KVMON มีค่าความสามารถในการรวมตัวทั่วไป (GCA) ต่ำและแตกต่างทางสถิติ สำหรับอายุวันปล่อยละอองเกสร และอายุวันออกไหม อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ 101LBW, Y.18 และ C.13-1 มีค่า GCA สูง และแตกต่างทางสถิติ สำหรับผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก นอกจากนี้ คู่ผสม 101LBW/KV3473, 101LTSC-4/H.NO.2 และ 101LTSC-10/H.NO.2 มีอายุปล่อยละอองเกสรและอายุออกไหมสั้นถึงปานกลาง แต่ยังคงมีน้ำหนักผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกค่อนข้างสูงและมีค่าความสามารถในการรวมตัวเฉพาะ (SCA) สูง และแตกต่างทางสถิติ รวมถึงมีค่าความดีเด่นของลูกผสมทั้ง 2 แบบสูงอีกด้วย จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าสายพันธุ์แท้ที่พัฒนามาจากเขตอบอุ่นมีศักยภาพในพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานที่มีอายุสั้นถึงปานกลาง และให้ผลผลิตสูงได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

ชบา ทาดาวงษา, กมล เลิศรัตน์ และพลัง สุริหาร. 2558. สมรรถนะการรวมตัวของจำนวนฝัก และน้ำหนักผลผลิตฝักสดในข้าวโพดเทียนสีม่วงสายพันธุ์แท้. แก่นเกษตร. 43: 557-564.

พลัง สุริหาร. 2558. ข้าวโพดและการปรับปรุงพันธุ์. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. 189 หน้า.

Abadassi, J. 2015. Maize agronomic traits needed in tropical zone. Inter. J. Sci. Tec. 4: 371-392

Abadassi, J. and Hervé Y. 2000. Introgression of temperate germplasm to improve an elite tropical maize population. Euphytica. 113: 125-133.

Abera, W., S. Hussein, J. Derera, M. Worku, and M. Laing. 2016. Heterosis and combining ability of elite maize inbred lines under northern corn leaf blight disease prone environments of the midaltitude tropics. Euphytica. 208: 391-400.

Adebayo, M.A., A. Menkir, E. Blay, V. Gracen, and E. Danquah. 2017. Combining ability and heterosis of elite drought-tolerant maize inbred lines evaluated in diverse environments of lowland tropics. Euphytica. 213: 1-12.

Adebayo, M.A., A. Menkir, E. Blay, V. Gracen, E. Danquah, and S. Hearne. 2014. Genetic analysis of drought tolerance in adapted × exotic crosses of maize inbred lines under managed stress conditions. Euphytica. 196: 261-270.

Alessi, J and J.F. Power. 1975. Response of an early-maturing corn hybrid to planting date and population in the northern plains. Agron. J. 67: 762-765.

Baker, L.R. 1978. Issue in diallel analysis. Crop Sci. 18: 533-536.

Comstock, R.E. and H.F. Robinson. 1948. The components of genetic variance in populations of biparental progenies and their use in estimating the average degree of dominance. Biometrics. 4: 254-266.

Dickert, T.E., and W.F. Tracy. 2002. Heterosis for flowering time and agronomic traits among early open-pollinated sweet corn cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 127: 793-797.

Falconer, D.S. 1989. Introduction to Quantitative Genetics. Oliver and Boyd, London.

Falconer, D.S., and T.F.C. Mackay. 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4thEdtion. Longman, London, UK.

Galarreta, J.I. and A. Álvarez. 2010. Breeding potential of early-maturing flint maize germplasm adapted to temperate conditions. Spa. J. Agric. Res. 8: 74–81.

Gomez, K.A. and A.A. Gomez. 1984. Statistical Procedures for Agricultural Research. 2ed Edition. John Wiley & Sons, Singapore.

Hallauer, A.R. and J.B. Miranda. 1988. Quantitative Genetics in Maize Breeding. 2nd ed. Iowa State University. Press, Ames, IA.

Iqbal, M., K. Khan, H. Sher, H. Rahman, and M.N. Al-Yemeni. 2011. Genotypic and phenotypic relationship between physiological and grain yield related traits in four maize (Zea mays L.) crosses of subtropical climate. Sci. Res. Essays. 6: 2864-2872.

Jumbo, M.B. and M.J. Carena. 2008. Combining ability, maternal, and reciprocal effects of elite early-maturing maize population hybrids. Euphytica. 162: 325-333.

Moll, R.H., J.H. Longquist, J.V. Fortuna, and E.C. Johnson. 1965. The relation of heterosis and genetic divergence in maize. Genetics. 52: 139–144.

Moll, R.H., W.S. Salhuana, and H.F. Robinson. 1962. Heterosis and genetic diversity in variety crosses of maize. Crop Sci. 2: 197-198.

Oloyede, H.T. and Oyekale K.O. 2015. Studies on G x E interaction and combining abilities for earliness and yield characters in Nigeria maize (Zea mays L.). Int. J. Res. Agr. Fores. 2: 65-72.

Rojas, B.A. and Sprague G.F. 1952. A comparison of variance components in corn yield traits; general and specific combining abilities and their interaction with locations and years. Agron. J. 44: 462–466.

Sadaiah, K., V.R. Narsimha, and S.K. Sudheer. 2013. Study on heterosis and combining ability for earliness in hybrids and parental lines in sweet corn (Zea mays L. saccharata). Inter. J. Trop. Agr. 31: 3-4.

Sadek, S.E., M.A. Ahmed, and H.M. Abd ElGhaney. 2006. Correlation and path coefficient analysis in five parents inbred lines and their six white maize (Zee maysL.) single crosses developed and grown in Egypt. J. Appl. Sci. Res. 2: 159-167.

Sharief, A., S. El-Kalla, H. Gado, and H. AboYousef. 2009. Heterosis in yellow maize. Aust. J. Agric. Res. 3: 146-154.

Sibiya, J., P. Tongoona, J. Derera, N. van Rij, and I. Makanda. 2011. Combining ability analysis for Phaeosphaeria leaf spot resistance and grain yield in tropical advanced maize inbred. Field Crops Res. 120: 86-93.

Singh, R.K. and Chaudhary B.D. 1985. Biometrical Methods in Quantitative Genetics Analysis. Kalyani Publishers. New Delhi-Ludhiana.

Tracy, W.F. 1999. Sweet corn. In: A.R. Hallauer(e.d.). Specialty corns. CRC, Boca Raton, Fla.

Troyer, A.F. 1994. Breeding early corn. In: A.R. Hallauer (ed.). Specialty corns. CRC, Boca Raton, Fla.

Wani, M.A., S.A. Wani, Z.A. Dar, A.A. Lone, I. Abedi, and A. Gazal. 2017. Combining Ability Analysis in Early Maturing Maize Inbred Lines under Temperate Conditions. Int. J. Pure App. Biosci. 5: 456-466.

Yadav, S., J.P. Shahi, P.K. Singh, and K. Srivastava. 2009. Studies on combining ability for earliness, yield and quality traits in baby Corn (Zea mays L.). Inter. J. Plant Sci. 5: 1-5.