เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลของการขาดน้ำที่ช่วงอายุต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนในคะน้าฮ่องกง

ธิยารัตน์ ไตรรงค์กอบศิริ, ปุญญิศา ตระกลยิ่งเจริญ, กุมุท สังขศิลา

15-20

ผลของวัสดุหลบซ่อนต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอด ของลูกปลาบู่ทรายวัยรุ่น

เกรียงไกร สีตะพันธุ์, Vanny Muoy, เจนจิรา แก้วติ๊บ, อิฐสะราม แสนสุภา, จักรพันธ์ ฐานิจสรณ์

33-40

การโคลนและศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน MIPS (myo-inositol phosphate synthase) ในปาล์มน้ำมันพันธุ์เทเนอร่า

จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์, อนุรักษ์ อรัญญนาค, สนธิชัย จันทร์เปรม

51-62

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ระหว่างการพัฒนาของเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว

ธวัชชัย ทองเฟื่อง, รัชฎา ตั้งวงค์ไชย, พลัง สุริหาร, บุญมี ศิริ, กมล เลิศรัตน์, ดนุพล เกษไธสง

63-72

ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่ออ้อยปลูกในชุดดินสตึกที่ปรับปรุงด้วยขี้เถ้าแกลบ ในอัตราที่แตกต่างกัน

Souksady Insixiengmay, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

73-82

Determination of toxic heavy metal contaminated in food crops in Nakhon Pathom province, Thailand

Chalisa Choprathumma, Thitiporn Thongkam, Chakkaphop Jaiyen, Thitaporn Tusai, Amara Apilux, Sumana Kladsomboon

83-94

ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน

อาภากร เฟื่องถี, พลัง สุริหาร, กมล เลิศรัตน์, จิรวัฒน์ สนิทชน, สมพงศ์ จันทร์แก้ว

105-114

ประสิทธิภาพของสารสกัดฟีนอลิกจากใบอ้อยในการกำจัดเห็บโค

วิลาสินี ศรีแสนยงค์, กมลเนตร มานันที, จุฑามาศ ลีแก้ว, วรรณภา ภูโสภา, เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

115-122

การเปรียบเทียบวิธีการแช่แข็งและการทำละลายต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็ง

ฤทัยพร ราชมัคร, เทวินทร์ วงษ์พระลับ, วุฒิไกร บุญคุ้ม, วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล

159-168

วัสดุทดแทนพีทมอสในระยะอนุบาลของการผลิตต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes ampullaria) เป็นไม้กระถาง

สุรวิช วรรณไกรโรจน์, ปริยานุช จุลกะ, วสันต์ หนูนัง, เจนวิทย์ สมอคร

169-176

การเจริญเติบโตและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของอ้อย 4 พันธุ์ ภายใต้สภาพเครียดจากความเค็ม

คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ประกายมาส รุ่นประพันธ์, สุรีพร นันท์ดี, สนธิชัย จันทร์เปรม

187-198