ผลของการใช้สาร pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืช ในข้าวโพดหวาน

Main Article Content

อภิรัฐ บัณฑิต
กัญญาณี นามบุญเรือง
จำเนียร ชมภู
ทศพล พรพรหม

บทคัดย่อ

สารอัลลีโลเคมิคอลจากพืชสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมวัชพืชในระบบการปลูกพืชได้ โดยการใช้สารสกัดจากพืชร่วมกับการลดอัตราการใช้สารกำจัดวัชพืช ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงศึกษาผลของการใช้สารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่ง (Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. Clayton) ร่วมกับการลดอัตราการใช้สาร pendimethalin เพื่อควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวานในสภาพแปลงทดลองของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ. นครปฐม ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2559 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 4 ซ้ำ โดยใช้สาร pendimethalin อัตรา 21, 41 และ 62 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่ง 60, 40 และ 20 ลิตรต่อไร่ ตามลำดับ และทำการพ่นสารแบบก่อนงอกเปรียบเทียบกับชุดควบคุม บันทึกข้อมูลจากอาการที่ข้าวโพดหวานได้รับพิษ การตอบสนองต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตของข้าวโพดหวาน ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช และความหนาแน่นของวัชพืชต่อพื้นที่ พบว่า การใช้สาร pendimethalin อัตรา 41 และ 62 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่ง 40 และ 20 ลิตรต่อไร่ ตามลำดับ จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดีที่สุด ที่ 60 วันหลังการพ่นสาร โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของข้าวโพดหวาน แสดงให้เห็นว่า การใช้สาร pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่ง สามารถช่วยลดอัตราการใช้สาร pendimethalin ได้มากถึง 25 – 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแนะนำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2547. สารป้องกันกำจัดวัชพืช: พื้นฐานและวิธีการใช้. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2554 – 2560. แหล่งข้อมูล: http://oldweb.oae.go.th/economicdata/pesticides.html. ค้นเมื่อ 2 เมษายน 2561.

อภิรัฐ บัณฑิต, และ ทศพล พรพรหม. 2560. การประเมินคุณลักษณะทางอัลลีโลพาธีจากหญ้าโขย่งต่อการยับยั้งการเติบโตของวัชพืชในสภาพแปลง. วารสารเกษตร. 33 : 193 – 202.

Afridi, R.A., and M.A. Khan. 2014. Reduced herbicide doses in combination with allelopathic plant extracts suppress weeds in wheat. Pak. J. Bot. 46 : 2077 – 2082.

Alister, C.A., P.A. Gomez, S. Rojas, and M. Kogan. 2009. Pendimethalin and oxyfluorfen degradation undertwo irrigation conditions over four years application. J Environ Sci Health B. 44 : 337 – 343.

Bundit, A., A. Auvuchanon, and T. Pornprom. 2014. Classification of population structure for allelopathic properties in Rottboellia cochinchinensis. Agrivita. 36 : 249 – 259.

Bundit, A., A. Datta, and T. Pornprom. 2016. Effects of timing and soil moisture on the allelopathic activity of itchgrass (Rottboellia cochinchinensis) in soil. Biol. Agric. Hortic. 32 : 269 – 276.

Burrill, L.C., J. Cardenas, and E. Locatelli. 1976. Field manual for weed control research. International Plant Protection Center Oregon State University. Corvallis, Oregon.

R Development Core Team. 2014. R: language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing. Available: http://www.R-project.org. Accessed May 20, 2017.

Heap, I. 2018. The international survey of herbicide resistant weeds. Available: http://www.weedscience.org. Accessed June 10, 2018.

Iqbal, J., Z.A. Cheema, and M.N. Mushtaq. 2009. Allelopathic crop water extracts reduce the herbicide dose for weed control in cotton (Gossypium hirsutum). Int J Agric Biol. 11 : 360 – 366.

Jabran, K., Z.A. Cheema, M. Farooq, and M. Hussain. 2010. Lower doses of pendimethalin mixed with allelopathic crop water extracts for weed management in canola (Brassica napus). Int J Agric Biol. 12 : 335 – 340.

Kobayashi, K., D. Itaya, P. mahatamnuchoke, and T. Pornprom. 2008. Allelopathic potential of itchgrass (Rottboellia exaltata (Lour.) W. D. Clayton) power incorporate into soil. Weed Biol. Manag. 8: 64 – 68.

Kole, R.K., J. Saha, S. Pal, S. Chaudhuri, and A. Chowdhury. 1994. Bacterial-degradation of the herbicide pendimethalin and activity evaluation of its metabolites. Bull Environ Contam Toxicol. 52 : 779 – 786.

Macias, F.A., J.M. Molinillo, R.M. Varela, and J.C. Galindo. 2007. Allelopathy – a natural alternative for weed control. Pest Manag Sci. 63 : 327 – 348.

Meksawat, S., and T. Pornprom. 2010. Allelopathic effect of itchgrass (Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. Clayton) on seed germination and plant growth. Weed Biol. Manag. 10 : 16 – 24.

Mushtaq, M.N., Z.A. Cheema, A. Khaliq, and M.R. Naveed. 2010. A 75% reduction in herbicide use through intergration with sorghum + sunflower extracts for weed management in wheat. J. Sci. Food Agric. 90 : 1897 – 1904.

Williams, M.M. 2006. Planting date influences critical period of weed control in sweet corn. Weed Sci. 54 : 928 – 933.