เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

โครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพผลจับจากเครื่องมือข่ายในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, ลลิตา ข่วงบุญ

655-666

การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำนายผลผลิตอ้อยในแปลงโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ NDVI, CIred edge และปริมาตรจากแบบจำลองพื้นผิวเชิงตัวเลข

จีรวัฒน์ โนดไธสง, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, Chanreaksa Chea, เจษฎา โพธิ์สม, เสรี วงส์พิเชษฐ, ศุภสิทธิ์ คนใหญ่, มหิศร ว่องผาติ

679-694

ความแตกต่างของขนาดเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และปริมาณสารอาหารในเมล็ดถั่วหรั่ง

นันทิยา พนมจันทร์, เพ็ญพักตร์ เพ็ชรเพ็ง , จตุพร ไกรถาวร

695-704

ความมีชีวิตและการเก็บรักษาเรณูในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานพิเศษจากเขตอบอุ่น

พรชัย หาระโคตร, จุฬารัตน์ หมื่นสุข, เยาวพา จิระเกียรติกุล, พลัง สุริหาร

705-714

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยของเกษตรกร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

กฤษติยา เริงอาจ, พิชัย ทองดีเลิศ, สาวิตรี รังสิภัทร์

715-726

ผลของปุ๋ยโพแทสเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตอ้อยตอ 1 ในชุดดินโคราช

วิภาวรรณ ท้ายเมือง, สุชาดา กรุณา, ศิวโรจน์ สุวรรณโณ, อาณัติ เฮงเจริญ

739-748

การประเมินเชื้อพันธุกรรมของอ้อย โดยใช้ลักษณะทางสรีรวิทยาและลักษณะทางการเกษตร

ทัศนีย์วรรณ จันทร์พุก, พรรณทิวา ปินะถา, พีรญา กลมสอาด, นันทวุฒิ จงรั้งกลาง, ณัฐยาพร หนันต๊ะ, น้ำอ้อย บุตรพรม, พัชริน ส่งศรี

761-772

ความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาที่ดินของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดอุดรธานี

ณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, สุกัลยา เชิญขวัญ

773-786

สินค้าและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่จำหน่ายผ่านแผงลอยริมถนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วรมัน ไม้เจริญ, สุจินต์ สิมารักษ์, ภาสกร นันทพานิช, อรุณี พรมคำบุตร, เทรี่ แรมโบ

787-796

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วิธีวอล์คเลย์-แบลคหาอินทรีย์คาร์บอนในดินประเทศไทย

สุทธิ์เดชา ขุนทอง, จิราพร สวยสม, สุรเชษฐ์ นาราภัทร์, กมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ , ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข

797-808

ผลของสังกะสีและซิลิกอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

เบ็ญจพร กลุนิตย์, ชลิตา วังภูมิใหญ่, มงคล วงศ์สวัสดิ์, ธนภร สิริตระกูลศักดิ์, กัลยรัตน์ มณีประดิษฐ์ , ปัทมา วิตยากร

839-850

Consumers’ Willingness to Pay for Liquid Milk in Sri Lanka

Polpithige Chaya Prabhath Perera, Yaowarat Sriwaranun, Patcharee Suriya

851-863