ประสิทธิภาพของสารสกัดใบมะรุมต่อการเจริญพัฒนาเป็นเซลล์กระดูกของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่แยกได้จากไขกระดูกของสุกร

Main Article Content

กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมะรุมต่อการเจริญพัฒนาเป็นเซลล์กระดูกของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่แยกได้จากไขกระดูกของสุกร โดยเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดที่แยกได้จากไขกระดูกของสุกรในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด completed medium และชนิด osteogenic differentiation medium (OstDiff medium) ที่มีสารสกัดใบมะรุมด้วยน้ำ หรือเอทานอลปริมาณ 0 (กลุ่มควบคุม), 100, 200 และ 300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากนั้นตรวจสอบการเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์กระดูกจากการแสดงออกของเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส (ALP) และ ALP activity จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมะรุม พบว่าการเสริมสารสกัดจากใบมะรุมทำให้เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่แยกได้จากไขกระดูกสุกร มีการแสดงออกของเอนไซม์ ALP และ ALP activity สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) จึงคาดว่า สารสกัดจากใบมะรุมสามารถกระตุ้นการเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์กระดูกของเซลล์ต้นกำเนิดที่แยกได้จากไขกระดูก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

อรชร ไอสันเทียะ และ กาญจนา วงศ์กระจ่าง. 2558. การศึกษาระบบตัวทำละลายของการสกัดสารประกอบฟีนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดจากดอกดาวเรืองสด. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. 7(7): 29-40.
Alikwe, P.C.N., and M.S. Omotosho. 2013. An evaluation of the proximate and phytochemical composition of Moringa oleifera leaf meal as potential feedstuff for non-ruminant livestock. AgroSearch. 13: 17-27.
Anwar, F., Latif, S., Ashraf, M., Gilani, and A.H. 2007. Moringa oleifera: a food plant with multiple medicinal uses. Phytother Res. 21(1): 17-25.
Bharti, D., S.B. Shivakumar, R.B. Subbarao, and G.J. Rho. 2016. Research advancements in porcine derived mesenchymal stem cells. Current Stem Cell Research & Therapy. 11(1): 78–93.
Bruckner, S., H.M. Tautenhahn, S. Winkler, P. Stock, M. Dollinger, and B. Christ. 2014. A fat option for the pig: hepatocytic differentiated mesenchymal stem cells for translational research. Exp Cell Res. 321(2): 267-75.
Chirag, P., M. A. Rangrez, and P. Pragna. 2015. Studies on the Osteoprotective and Antidiabetic Activities of Moringa Oleifera Plant Extract. IOSR Journal of Pharmacy. 5(5): 19-22.
Deans, R.J., and A.B. Moseley. 2000. Mesenchymal stem cells: biology and potential clinical uses. Exp Hematol. 28: 875-884.
Friedenstein, A.J, R.K, Chailakhyan, N.V. Latsinik, A.F. Panasyuk, and I.V. Keiliss-Borok. 1974. Stromal cells responsible for transferring the microenvironment of the hemopoietic tissues. Cloning in vitro and retransplantation in vivo. Transplantation. 17: 331–340.
Juhasova, J., S. Juhas, J. Klima, J. Strnadel, M. Holubova, and J. Motlik. 2011. Osteogenic differentiation of miniature pig mesenchymal stem cells in 2D and 3D environment. Physiol Res. 60(3): 559-71.
Jung, I. L. 2014. Soluble Extract from Moringa oleifera Leaves with a New Anticancer Activity. PLoS ONE. 9(4): e95492.
Kapinas, K., and A.M. Delany biogenesis and regulation of bone remodeling. Arthritis Res Ther. 13(3): 220.
Kulisara, M., and K. Wisit. 2016. The Effects of Moringa Oleifera Lam. Leaves Extract on Osteogenic Differentiation of Porcine Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells. In: 4th International Conference on Advances in Agricultural, Biological & Ecological Sciences (AABES-16) Dec. 1-2, 2016, London.
Le Blanc, K., and O. Ringden. 2006. Mesenchymal stem cells: properties and role in clinical bone marrow transplantation. Curr Opin Immunol. 18: 586-91.
Nakashima, K., and B. de Crombrugghe. 2003. Transcriptional mechanisms in osteoblast differentiation and bone formation. Trends Genet. 19(8): 458-66.
Onu, P.N., and A.O. Aniebo. 2011. Influence of Moringa oleifera leaf meal on the performance and blood chemistry of starter broilers. International Journal of Food, Agriculture and Veterinary Sciences. 1(1): 38-44.
Ratsada, P., S. Maitree, C. Suphachai, T. Rungthip, K. Paween, J. Kwanchaya, and V. Pramote. 2016. Cytotoxicity evaluation of leaf-extract from Moringa oleifera, Cratoxylum formosum, and Mangifera indica. Naresuan Phayao Journal. 9(2): 5-8.
Rho, G.J., B.M. Kumar, and S.S. Balasubramanian. 2009. Porcine mesenchymal stem cells-current technological status and future perspective. Front Biosci (Landmark Ed). 1(14): 3942-61.
Sanchez-Ramos, J., S. Song, F. Cardozo-Pelaez, C. Hazzi, T. Stedeford, A. Willing, et al. 2000. Adult bone marrow stromal cells differentiate into neural cells in vitro. Experimental neurology. 164(2): 247-56.
SAS. 2006. STAT User’s Guide Release 9.1.3. NC: SAS Inst., Cary.
Singh, V., N. Singh, U. S. Pal, S. Dhasmana, S. Mohammad, and N. Singh. 2011. Clinical evaluation of cissus quadrangularis and Moringa Oleifera and osteoseal as osteogenic agents in mandibular fracture. National Journal of Maxillofacial Surgery. 2(2): 132-136.
Sreelatha, S., and P. R. Padma. 2009. Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Moringa oleifera Leaves in Two Stages of Maturity. Plant Foods Hum Nutr. 64: 303–311.
Stenderup, K., J. Justesen, C. Clausen, and M. Kassem. 2003. Aging is associated with decreased maximal life span and accelerated senescence of bone marrow stromal cells. Bone. 33(6): 919-26.
Vongsaka, S., P. Sithisarna, S. Mangmool, S. Thongpraditchote, Y. Wongkrajang, and W. Gritsanapan. 2013. Maximizing total phenolics, total flavonoids contents and antioxidant activity of Moringa oleifera leaf extract by the appropriate extraction method. Industrial Crops and Products. 44: 566–571.
Wan, D.C., M.T. Siedhoff, M.D. Kwan, R.P. Nacamuli, B.M. Wu, and M.T. Longaker. 2007. Refining retinoic acid stimulation for osteogenic differentiation of murine adipose-derived adult stromal cells. Tissue engineering. 13(7): 1623-31.

Most read articles by the same author(s)