เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช

นทีทิพย์ โรจน์สวัสดิ์สุข, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

203-212

การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองผสมนมวัว

บุปผาชาติ กันสา, บวรศักดิ์ ลีนานนท์

247-254

ผลของกากแป้งมันสำปะหลังและถ่านแกลบชีวมวลต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) ที่ปลูกในชุดดินร้อยเอ็ด

อริศรา พันยะฤทธิ์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , ศุภิฌา ธนะจิตต์ , เอิบ เขียวรื่นรมณ์

255-266

ลักษณะการดูดซับโพแทสเซียมของดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว

ทิมทอง ดรุณสนธยา, ฉวีวรรณ เจริญผ่อง, วิทยา จินดาหลวง , รฐนนท์ เจริญชาศรี

277-288

การกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจนรวมในดินนาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

วิทยา จินดาหลวง , อภิรักษ์ จงเหลืองสอาด, ทิมทอง ดรุณสนธยา, รฐนนท์ เจริญชาศรี

309-320

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันในสาหร่ายขนาดเล็กด้วยการก่อการกลายพันธุ์

เสาวนีย์ มีเชาว์, ปติรุจ จิรกาลวงศ์ , อรอุมา ตนะดุลย์

367-374