การใช้แบคทีเรียกรดแลคติคในนํ้าพืชหมักเป็นสารเสริมชนิดใหม่ในพืชหมักเขตร้อน

Main Article Content

เสมอใจ บุรีนอก

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (original article)