เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

ผลของการไถพรวนต่อสมบัติดินและผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกบนดินชุดดินวาริน

ภัทรา ประเสริฐสมบัติ, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

13-24

ผลของวิธีการให้อาหารแบบขั้นบันไดในระยะวงรอบการเป็นสัดต่อการพัฒนาฟอลลิเคิลและคุณภาพของโอโอไซต์ของแม่แพะพื้นเมืองไทย

จารึก ณัฏฐากรกุล, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, ภาวดี ภักดี, ฉลอง วชิราภากร, กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

33-42

การประเมินพันธุกรรมความคงทนของการให้น้ำนมในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์-ฟรีเชียนที่ให้ลูกครั้งแรกโดยใช้โมเดลรีเกรซชันสุ่ม

ภาคภูมิ เสาวภาคย์, มนต์ชัย ดวงจินดา, พงษ์ชาญ ณ ลำปาง, ภคนิจ คุปพิทยานันท์, โชค บูลกุล

63-74

Effects of Sowing Depths on Growth and Rooting Patterns of Cowpea and Mungbean in a Deep Sand with Shallow Water Table

Budsaba Buakum, Viriya Limpinuntana, Nimitr Vorasoot, Krirk Pannangpetch, Richard William Bell Richard William Bell

76-84