ผลของการเสริมอาหารสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางชีวเคมีโลหิตในไก่พื้นเมืองไทย ไก่ไทยสายพันธุ์สังเคราะห์และไก่ลูกผสมพื้นเมือง

Main Article Content

ณัฐญา ดวงหะคลัง
มนต์ชัย ดวงจินดา
ยุพิน ผาสุข
กณพ สูจิฆระ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเสริมสมุนไพรในอาหารไก่ต่อการตอบสนองทางชีวเคมีโลหิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดออกซิเดชัน ได้แก่ ปริมาณ Aspartate aminotransferase (AST) และเอนไซม์ Alanine Aminotransferase (ALT) ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี เคเคยู 12 (CH), ไก่ไทยสายพันธุ์สังเคราะห์ พันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50 (KM) และ ไก่ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรี (TN) โดยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและวิเคราะห์ปริมาณเอนไซม์ AST และ เอนไซม์ ALT ในไก่อายุ 4 8 และ 12 สัปดาห์ ที่เลี้ยงด้วยอาหารทางการค้า 2 สูตร ได้แก่ อาหารไก่เนื้อสูตรปกติซึ่งไม่มีการเสริมสมุนไพร และ อาหารไก่เนื้อที่มีการเสริมสมุนไพร ผลการศึกษา พบว่า ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 2 สูตร มีการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ทุกช่วงอายุ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณเอนไซม์ พบว่า การเสริมสมุนไพรส่งผลต่อการลดปริมาณเอนไซม์ AST ในไก่ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50 (P<0.05) ผลการทดสอบแนวโน้มการตอบสนองของเอนไซม์ AST, ALT ในไก่แต่ละสายพันธุ์เมื่ออายุเพิ่มขึ้นพบว่าแต่ละสายพันธุ์มีการตอบสนองแตกต่างกัน (P<0.05) จากผลการศึกษาสรุปผลได้ว่าการเสริมสมุนไพรสามารถช่วยลดระดับของเอนไซม์ AST ในไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสายพันธุ์ไก่เชิงการค้าได้ ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นสามารถประยุกต์ใช้เพื่อจัดการด้านโภชนะให้เหมาะสมกับพันธุกรรมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Aggarwal, B. B. and B. Sung. 2009. Pharmacological basis for the role of curcumin in chronic diseases: an age-old spice with modern targets. Trends Pharmacol. Sci. 30: 85-94.

Akbarian A, J. Michiels, J. Degroote, M. Majdeddin, A. Golian, and S. De Smet. 2016. Association between heat stress and oxidative stress in poultry; mitochondrial dysfunction and dietary interventions with phytochemicals. J. Anim. Sci. Biotechnol. 7: 1-14.

Biavatti, M.W., M.H. Bellaver, L. Volpato, C. Costa, and C. Bellaver. 2003. Preliminary studies of alternative feed additives for broylers: Alternanthera brasiliana extract, propolis extract and linseed oil. Rev. Bras. Cienc. Avic. 5: 147-151.

Cheng, Y.H., T. F. Shen, V. F. Pang, and B. J. Chen. 2000. Effects of aflatoxin and carotenoids on growth performance and immune response in mule ducklings. Comp. Biochem. Physiol. 128: 19-26.

Gowda, N. K. S., D. R. Ledoux, G. E. Rottinghaus, A. J. Bermudez, and Y. C. Chen. 2009. Antioxidant efficacy of curcuminoids from turmeric (Curcuma longa L.) powder in broiler chickens fed diets containing aflatoxin B1. Br. J. Nutr. 102: 1629–1634.

Hosseini-Vashan, S. J., A. Golian, A. Yaghobfar, A. Zarban, N. Afzali, and P. Esmaeilinasab. 2012. Antioxidant status, immune system, blood metabolites and carcass characteristic of broiler chickens fed turmeric rhizome powder under heat stress. Afr. J. Biotechnol. 11: 16118-16125.

Jubin, C., C. A. Bradham, M. P. Russo, B. Juma, A. S. Narula, D. A. Brenner, and R. B. Sartor. 1999. Curcumin blocks cytokine-mediated NF-κB activation and proinflammatory gene expression by inhibiting inhibitory Factor I-κB kinase activity. J. Immunol. 163: 3474–3483.

Masuda, T., H. Bando, T. Maekawa, Y. Takeda, and H. Yamaguchi. 2000. A novel radial terminated compound produced in the antioxidant process of curcumin against oxidation of a fatty acid ester. Teteahedron Lett. 41: 2157-2160.

Nyblom, H., U. Berggren, J. Balldin, and R. Olsson. 2004. High AST/ALT ratio may indicate advanced alcoholic liver disease rather than heavy drinking. Alcohol. 39: 336–339.

Qasem, M., M. Alhajj, A. Jer El Nabi, and S. Al-Mufarrej. 2016. Effects of dietary supplement of turmeric powder (Curcuma longa) on blood biochemistry parameters and antioxidant activity in chickens. S. Afr. J. Anim. Sci. 46: 204 -212.

Quist, C.F., D. I. Bounous, J. V. Kilburn, V. F. Nettles, and R. D. Wyatt. 2000. The effect of dietary aflatoxin on wild turkey poults. J. Wildl. Dis. 36: 436-444.

Surh, Y. J., K. S. Chun, H. H. Cha, S. S. Han, Y. S. Keum, K. K. Park, and S. S. Lee. 2001. Molecular mechanisms underlying chemopreventive activities of anti-inflammatory phytochemicals: down-regulation of COX-2 and iNOS through suppression of NF-KB activation. Mutat. Res. 1: 480–481: 243–268.

Verma, N. and M. Vinayak. 2008. Antioxidant action of Andrographis paniculata on lymphoma. Mol. Biol. Rep. 35: 535–540.

Yarru, L. P., R. S. Settivari, N. K. Gowda, E. Antoniou, D. R. Ledoux, and G. E. Rottinghaus. 2009. Effects of turmeric (Curcuma longa) on the expression of hepatic genes associated with biotransformation, antioxidant, and immune systems in broiler chicks fed aflatoxin. Poult. Sci. 88: 2620-2627.

Zheng, L., S. T. Oh, J. Y. Jeon, B. H. Moon, H. S. Kwon, S. U. Lim, B. K. An, and C. W. Kang. 2012. The dietary effects of fermented Chlorella vulgaris (CBT) on production performance, liver lipids and intestinalm in laying hens. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 25: 261-266.