เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ผลกระทบของโอโซนต่อการสรีรวิทยาและผลผลิตของข้าว กข43

ฤทัยรัตน์ โพธิ, ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์, ปฏิวิชช์ สาระพิน

1242-1253

ผลของน้ำกากส่าจากโรงงานเอทานอลและปุ๋ยเคมี ต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของอ้อย และสมบัติบางประการของดิน

ธัชสรัญ หวังรัตนาเจริญ, ดาวจรัส เกตุโรจน์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์

1276-1291

ผลสะสมของมูลไก่แกลบ เศษเหลือจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง และปุ๋ยเคมีต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร

รสธร คล้องธรรม, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

1292-1303

ความหลากหลาย และอนุกรมวิธานของเชื้อราปฏิปักษ์ Chaetomium spp. ต่อเชื้อรา Phytophthora palmivora ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย

ฤทัยภัทร เมามูล, อำพล พรหมเมศร์, จินตนา อันอาตม์งาม, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, ชัยวัฒน์ โตอนันต์

1342-1359

การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Leifsonia xyli subsp. xyli สาเหตุโรคตอแคระแกร็นของอ้อยด้วยเทคนิค Quantitative polymerase chain reaction - high resolution melting analysis (qPCR-HRM)

วุฒิฑารักษ์ บุญสนธิ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, วิชัย โฆสิตรัตน, สุจินต์ ภัทรภูวดล

1384-1395

Responses of rooting and physiological characteristics of sugarcanes grown under mimic drought stress as low water potential at early stage

Wasuthorn Buakom, Puntiwa KrachaI, Santimaitree Gonkhamdee, Patcharin Songsri, Nuntawoot Jongrungklang

1442-1457