เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

การใช้ปุ๋ยซัลเฟตเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์สกลนครและผลต่อคุณสมบัติดิน

พัชรี แสนจันทร์, จำนงค์ ตระกูลรัมย์, นิภา ธรรมโสม

221-230

ผลของการทำ Seed Priming ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวา

ดวงกมลวรรณ กบกันทา, ศิวาพร ธรรมดี, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ

239-246

การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลหนอนด้วงกว่างชน

สุภาพร รัตนาพันธุ์, ปราโมทย์ ทิมขำ, เผดิมศิลป์ รามศิริ, แสงแก้ว คำกวน, นพรัตน์ จันทร์ไชย, นันทนา เตชนันท์

269-274

ความเป็นไปได้ในการใช้แตนเบียนและไส้เดือนฝอยในการควบคุม แมลงวันบ้านในปศุสัตว์

อุบล ตังควานิช, นุชรีย์ ศิริ, วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ, สิริภา แก้วคำแสน, วรางรัตน์ เสนาสิงห์

327-332

Context of organic vegetable production in Sam Sung district, Northeast Thailand

Md. Shahidul Islam, Theerachai Haitook, Suchint Simaraks

333-344