เผยแพร่แล้ว: 2021-10-05

อิทธิพลของพืชต่างชนิดต่อลักษณะความชื้นดินในพื้นที่อับฝน จังหวัดกาญจนบุรี

วรรธนัย อ้นสำราญ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์

281-292

Peanut production systems in a rain-fed subsistence-oriented agroecosystem in a riverine village in the Dry Zone of Myanmar

Moe Swe Yee Moe Swe Yee, A. Terry Ramb A. Terry Ramb, Suchint Simaraks Suchint Simaraks

339-348

Impacts of Adoption of Rice Combine Harvesters on the Economic and Social conditions of Farmers in Tung Kula Ronghai

Sorat Praweenwongwuthi, Suwit laohasiriwong, A. Terry Rambo A. Terry Rambo

349-356