การพัฒนารูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการ ฟอกย้อมสี ในวิสาหกิจชุมชน อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

เกวลี ล่อใจ
ณัฐกร สงคราม
กนก เลิศพานิช

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับกลุ่มผู้ย้อมผ้า และเพื่อศึกษาผลการเรียนจากการใช้สื่ออินโฟกราฟิกในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการฟอกย้อมสีของวิสาหกิจชุมชน โดยศึกษากับกลุ่มผู้ย้อมผ้าในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ใช้การสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับความต้องการด้านเนื้อหาของระบบบำบัดน้ำเสีย และความต้องการด้านสื่อจากผู้นำกลุ่มผู้ย้อมผ้าทั้ง 5 กลุ่ม จำนวน 5 คนและจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5 จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกในกระบวนการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกนั้นจะดำเนินการตามรูปแบบ ADDIE Modelจากนั้นนำสื่ออินโฟกราฟิกที่ผ่านการพัฒนามาทดสอบความรู้ก่อน-หลัง เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกทั้ง 5 กลุ่มจำนวน 60 คน


ผลการศึกษาพบผลว่า 1) สื่ออินโฟกราฟิก ขนาด A1 จำนวน 3 แผ่น เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการฟอกย้อมสีในวิสาหกิจชุมชนมีความใหญ่เพียงพอต่อการมองเห็น และการรับรู้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลกระทบของการมี และไม่มีระบบบำบัด วิธีทดสอบคุณภาพน้ำ และองค์ประกอบ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 2) ผลการทดสอบความรู้ก่อน และหลังเรียนสื่ออินโฟกราฟิกให้ความรู้ พบว่าสมาชิกกลุ่มผู้ย้อมผ้ามีความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย