รายงานใหม่ของแมลงวันทอง Bactrocera sp. nr. tau ศัตรูของเมล็ดฟักข้าว Momordica cochinchinensis ในประเทศไทย

Main Article Content

janejira Namee
Suvarin Bumroongsook

บทคัดย่อ

แมลงวันทองเมล็ดฟักข้าว Bactrocera sp. nr. tau อยู่ในอันดับ Diptera วงศ์ Tephritidae แมลงวันชนิดนี้
จัดอยู่ในกลุ่มแมลงวันทองชนิดซับซ้อน Bactrocera tau และ จัดอยู่ในสกุลย่อย (subgenus) Zeugodacus การศึกษา
แมลงวันทองชนิดนี้วัตถุประสงค์เพื่อจำแนกชนิดแมลงวันทองที่เข้าทำลายเมล็ดฟักข้าว และเป็นการเปรียบเทียบชนิด
แมลงวันทองที่พบเข้าทำลายฟักข้าวกับแมลงวันทอง B. tau ซึ่งตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกับแมลงวันทอง B. tau
หนอนของแมลงวันทองชนิดนี้เจริญอยู่ในเมล็ดและผลของฟักข้าว(Momordica cochinchinensis) แมลงวันทองเมล็ด
ฟักข้าวตัวเต็มวัยมีแถบที่ขอบปีก (costal band) ขยายออกที่ปลายปีกมีลักษณะเป็นจุด ด้านบนของอกปล้องที่สอง
(scutum) มีแถบสีเหลืองด้านข้าง (lateral yellow stripe) และแถบสีเหลืองตรงกลาง (medial yellow stripe) นอกจาก
นี้ยังมีเส้นขนสำคัญ คือ เส้นขน supre-alar และเส้นขน prescutellar scutellum มี 4 เส้น ท้องปล้องที่ 3 ของเพศผู้มี
แผงเส้นขน (pectin) แมลงวันทองชนิดนี้ต่างจากแมลงวันทอง B. tau โดยบริเวณฐานของเส้นขน orbital setae ซึ่งอยู่
ที่หน้าเป็นจุดสีน้ำตาลเด่นชัด femer ขาหน้าด้านนอกมีเครื่องหมายสีน้ำตาลเข้ม มีอวัยวะวางไข่ยาวกว่า B. tau คือ
8.00-11.25 มิลลิเมตร ปลายของอวัยวะวางไข่ปล้องสุดท้าย จะมีสันที่เรียกว่า subapical keel

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย