ผลของอัตราส่วนไนโตรเจนต่อเหล็กที่มีต่อการเจริญและการผลิตไขมัน ของสาหร่ายสีเขียว Scenedesmus dimorphus

Main Article Content

Suneerat Ruangsomboon
Jantra Deemak

บทคัดย่อ

การเลี้ยงสาหร่าย Scenedesmus dimorphus นอกห้องปฏิบัติการ ในอาหารที่ผันแปรอัตราส่วนของ
ไนโตรเจน (N) ต่อเหล็ก (Fe) วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (5x5) โดยมีปริมาณไนโตรเจน (KNO3) และเหล็ก
(FeSO4.7H2O) อย่างละ 5 ระดับคือ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เท่า ของอาหารสูตร Chlorella medium (ชุดควบคุม
เทียบเป็น 1.0 เท่า) พบว่าที่ N:Fe 0.5:0.1 เท่า สาหร่ายมีผลผลิตชีวมวลสูงสุดเท่ากับ 3.40±0.38 กรัมต่อลิตร ส่วนที่
N:Fe 2.0:1.0 เท่า สาหร่ายมีปริมาณไขมันสูงที่สุดคือ 30.48±0.85 เปอร์เซ็นต์ ที่ N:Fe 2.0:2.0 เท่า สาหร่ายมีผลผลิต
ไขมันสูงที่สุดคือ 0.83±0.05 กรัมต่อลิตร และที่ N:Fe 2.0:0.1 เท่า สาหร่ายมีกำลังการผลิตไขมันมากที่สุดเท่ากับ
22.79±1.19 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวัน ผลการทดลองแสดงว่า N และ Fe มีปฏิสัมพันธ์กันต่อการเจริญจำเพาะ ชีวมวล
ปริมาณไขมัน และกำลังการผลิตไขมัน ของสาหร่าย S. dimorphus ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
S. dimorphus มีผลผลิตไขมันสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกในการนำมาเป็นแหล่งผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย