ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของชุมชนบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

Sirin Keereephet
Duangkamol Panrosthip Thumathiwat
Panya Mankeb

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจำนวน 400 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ค่า
ความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานสำหรับทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ
t-test และ F-test
ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเกินครึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75 มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 52.75
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.50 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 37.00 มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้
ร้อยละ 50.75 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 28.50 ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
ร้อยละ 74.25 แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ร้อยละ 49.25 เดินทาง
มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 45.20 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดการการนักท่องเที่ยว
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจาก
มากไปน้อยดังนี้ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านทัศนียภาพ ด้านกิจกรรม ด้านวิทยากร ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านที่พัก ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม ด้านของฝาก/ของที่ระลึก ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านช่องทางการรับ
รู้ข่าวสาร( = 4.26, 4.17, 4.09, 3.96, 3.86, 3.83, 3.81, 3.80, 3.75 และ 3.57 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านคีรีวง จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่ามีปัจจัยด้านรายได้เพียงปัจจัยเดียวที่มีผลความพึงพอใจต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้าน
คีรีวงโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย