การเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโตลูกกระบือในฟาร์มเกษตรกร และศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา

Main Article Content

Payungsuk Intawicha
Sakchai Kearsan
Krittanon Chotprom
Thummanoon Tane
Supat Kuanwang
Weerapan Panya
Sureeporn Saengwong
Chayut Dongpaleethun
Jyh Cherng Ju

บทคัดย่อ

This study aims to compare the growth performance of calf buffaloes and chemical compositions of forages, which were raised in a Local farm (LF) and Phayao Livestock Research Breeding Testing Center (PLC). In comparing the growth rate of calf buffaloes, we found that the birth weight of the calf buffaloes in PLC was 30.16±0.40 kg, which was greater than the average birth weight of calves in LF (28.81±0.43 kg, P<0.05). The weaning weight of calf buffaloes reared in PLC was 181.64±3.03 kg, which was also significantly heavier than those in the LF (172.36±1.48 kg, P><0.05). Average daily gain of calf buffaloes in PLC was also better than that in LF (0.60±0.012 kg vs. 0.57±0.007kg; P >< 0.05). In Study 2, we compared the chemical compositions of grass in LF and PLC were analyzed for dry matter (DM), crude protein (CP), Neutral Detergent Fiber (NDF), and Acid Detergent Fiber (ADF). Grass grown in PLC (Ruzi grass and Napier grass) had percentages of DM (94.78 and 90.54), CP (11.90 and 10.63) NDF (46.15 and 51.92) and ADF (19.23 and 23.76) compared to those natural grass in LF (Barnyard grass, Tropical Carpet grass andTorpedo grass) having DM (96.06, 94.24 and 92.85,) CP (8.67, 8.43 and 6.44) NDF (60.38, 56.86 and 58.00) and ADF (39.60, 28.30 and 26.00, respectively). In conclusion, the growth performance of buffalos and chemical compositions of forages in PLC is also better than that in LF. Farmers should pay attention to genetic improvement of buffaloes and forage crops management for feed buffaloes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย