โพรไบโอติกที่ใช้ประโยชน์ในปศุสัตว

Main Article Content

คึกฤทธิ์ ศิลาลาย

บทคัดย่อ

การนำจุลินทรีย์โพรไบโอติกมาใช้ในปศุสัตว์ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์และลดการใช้ยาในการผลิต
สัตว์ โพรไบโอติกหลายชนิดได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและการป้องกันโรคของสัตว์ ทั้งลด
การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคในลำไส้ทั้งสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์เคี้ยวเอื้อง กลไลเหล่านี้เกิดจากการทำงานของ
โพรไบโอติก จุลินทรีย์โพรไบโอติกมีทั้ง แบคทีเรีย ราและยีสต์ แต่ละชนิดมีความสามารถที่แตกต่างกัน โดยโพรไบโอ
ติกส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพของสัตว์ โพรไบโอติกทำให้เกิดความสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดี ควบคุม
จุลินทรีย์ก่อโรคในลำไส้สัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะ แนวโน้มในปัจจุบันพบว่าประเทศที่กำลังพัฒนาให้ความสำคัญกับการผลิตสัตว์ที่เน้นความปลอดภัยและ
การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของการใช้โพรไบโอติกมากขึ้น ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของโพรไบโอติกและการควบคุมการใช้โพรไบโอติกให้เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริม
สร้างความเข้มแข็งและสร้างขีดความสามารถในเชิงพาณิชย์ โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ให้มีส่วนร่วมในการผลิตโพรไบติกทางการค้า การกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากโพรไบโอติก
ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลที่เกิดต่อสุขภาพจากการบริโภคผลผลิตจากสัตว์ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลก
ระทบจากการนำโพรไบโอติกมาใช้ในปศุสัตว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ