ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ดีเซลเล็กของเกษตรกร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

ปรารถนา อุดมอานุภาพสุข
บุญญสิทธิ์ วรจันทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก และพัฒนาแบบ
จำลองสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่าง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจของสินค้า และการตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ดีเซลเล็กของเกษตรกร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สุ่มตัวอย่างจำนวน 320 คน ด้วยแผนการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน คือแบบ
แบ่งกลุ่มและแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการ
วิจัยพบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุอธิบายการตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ขนาดเล็กได้ร้อยละ 54.20 ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวม
ต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า รองลงมาคือ ตัวผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าน้ำหนักความสำคัญ เท่ากับ 0.46 และ 0.27 ตามลำดับ และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวม
ต่อการตัดสินใจซื้อที่มีความสำคัญรองลงมาอีกคือ ปัจจัยราคาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยความพึงพอใจ และปัจจัยการส่งเสริม
การตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าน้ำหนักความสำคัญ เท่ากับ 0.18 0.13 และ 0.11 ตามลำดับ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า รองลงมาคือตัวผลิตภัณฑ์
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าน้ำหนักความสำคัญ เท่ากับ 0.38 และ 0.28 ตามลำดับ และตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อที่มีความสำคัญรองลงมาอีกคือ ปัจจัยราคาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยความพึงพอใจ
และปัจจัยส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าน้ำหนักความสำคัญ เท่ากับ 0.15 0.13
และ 0.11 ตามลำดับ โดยไม่มีตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี. 2557. [online]. Available: http: //www.moac-info.net/SuphanBuri, 20 ธันวาคม 2557.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2546. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. กรุงเทพฯ. 385 น.
ณัฏฐฐิฌา อ่วมอารีย์. 2554. โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจและความจงรัก
ภักดีของลูกค้าของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ธีวรา สติชอบ. 2550. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าในเขตภาคตะวันออก. วิทยานิพนธ์ วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
แผนที่ดินไทยและธาตุอาหารพืช. 2558. [online]. Available: http: //www.r01.ldd.go.th/spb, 5 มกราคม 2558.
สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. 2554. สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์: เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL. พิมพ์ครั้งที่ 3. เจริญดีมั่นคงการพิมพ์. กรุงเทพฯ. 404 น.
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง. 2558. [online]. Available: http: //www.songphinong.suphanburi.doae.go.th, 5 มกราคม 2558.
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2557. [online]. Available: http: //www.oie.go.th, 20 ธันวาคม 2557.
อัมพล ชูสนุก, ธรรพรรษ์ โรจโชติกุล และฉวีวรรณ ชูสนุก. 2557. อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีของลูกค้าร้านทอมชิค. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 6(1): 18-32.
Balabanis, G., N. Reynolds and A. Simintiras. 2006. Bases of e-store loyalty: perceived switching barriers and satisfaction.
Journal of Business Research. 59: 214-224.
Flavian, C., M. Guinaliu and R. Gurrea. 2006. The role played by perceived usability, satisfaction and consumer trust on
website loyalty. Information & Management. 43: 1-14.
Hair, J. F., W. C. Black, B. J. Babin and R. E. Anderson. 2010. Multivariate data analysis: A global perspective. (7th ed.).
Pearson Education Inc. New Jersey.
Holbrook, M. B. 1994. The Nature of Customer Value: An Axiology of Services in the Consumption Experience. Service
Quality: New Direction in Theory and Roland T. Rust and Richard L. Oliver, eds. Newbury Park. CA: Sage.
Kalenskaya, N., I. Gafurov and A. Novenkova. 2013. Marketing of Educational Services: Research on Service Providers
Satisfaction. Procedia Economics and Finance. Kazan Federal University.
Kim, C., R.D. Galliers, N. Shin, J. Han and J. Kim. 2012. Factors influencing internet shopping value and customer repurchase
intention. Electronic Commerce Research and Applications. 11(4): 374–387.
Kotler, P. and G. Armstrong. 2008. Principles of Marketing. 12th ed. Prentice Hall. New Jersey.
Martínez, P., and I. R. Del Bosque. 2013. CSR and customer loyalty: The roles of trust, customer identification with the
company and satisfaction. International Journal of Hospitality Management. 35: 89-99
Safa, N. S., and M. A. Ismail. 2013. A customer loyalty formation model in electronic commerce. Economic Modelling.
35: 559-564.
Zeithaml, V. A. 1988. Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and synthesis of evidence.
Journal of Marketing 52: 2-22.