สภาวะที่เหมาะสมต่อความสามารถต้านอนุมูลอิสระของ Rhodotorula rubra MJU18

Main Article Content

ณัฐพร จันทร์ฉาย
ศันศนีย์ บุญเกิด

บทคัดย่อ

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อความสามารถต้านอนุมูลอิสระของเชื้อยีสต์ Rhodotorula rubra
MJU18โดยวิธี DPPH และสภาวะที่เหมาะสมของสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ R.rubra MJU18 โดยใช้การออกแบบการทดลอง
ทางสถิติเพื่อประเมินอิทธิพลของสารอาหารที่สำคัญ ซึ่งแผนการทดลองแบบ Central Composite Design (CCD) ได้
ถูกนำมาใช้ในการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ (ปริมาณคาร์บอน ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณสารส่งเสริมการเจริญเติบโต
ความเปน็ กรด-ดา่ ง และอณุ หภูม)ิ ในปริมาณที่แตกต่างกัน พบว่า สภาวะการทดลองที่ประกอบด้วยอาหารที่มี กลูโคส
เป็นแหล่งคาร์บอนที่ปริมาณ 15 กรัมต่อลิตร มีแอมโมเนียมซัลเฟตเป็นแหล่งไนโตรเจนที่ปริมาณ 2 กรัมต่อลิตร มีสาร
สกัดจากยีสต์เป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ปริมาณ 2 กรัมต่อลิตร มีความเป็นกรด-ด่างที่ 5.5 และอุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส ระยะเวลาเลี้ยงเชื้อ 72 ชั่วโมง แสดงผลความสามารถในฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH สูงสุด
เท่ากับ 99.22 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Akinniyi, O. and K. Ifeoma. 2010. Antioxidant Activity of Whey from Milk Fermented with Lactobacillus sp. Isolated from
Nigerian Fermented Foods. Food technol Biotechnal. 48(4), 505-511.
Anna, G.M. and S. Barbara. 2010.The Antioxidant Potential of Carotenoid Extract from Phaffia rhodozyma. Acta Scien Pol.,
Technol. Aliment. 9(2), 171-188.
Chanchay, N. and S. Suwanpong. 2008. Optimization of production carotenoids pigment and the ability of antioxidants of
yeast (Rhodotorula rubra) by using waste as a tomato broth. Biotechnology Department, Maejo University Phrae
Campus. 437-444.
Daljit, S.A. and C. Priyanka. 2011. Antioxidant Activity of Aspergillus fumigatus. International Scholarly Research Network.
Volume 2011 (2011), Article ID 619395, 11 pages.
Foti, M.C., C.Daquino, and C. Geraci. 2004. Electron-transfer reaction of cinnamic acid and their methyl esters with the DPPH
radicl in alcoholic solutions. J.Org.Chem., 69, 2309-2314
Kapila, S.V. and P.R. Sinha. 2006. Antioxidative and hypocholestero lemic effect of Lactobacillus casei. Indian J Med Sci.
60(9), 361-370.
Punchard, N.A. and F.J. Kelly. 1996. Free radicals. A Practical Approach. Oxford Univ Press.
Songchitsomboon, S., P. Ubdoonlakasim, and S. Komin. 2005. How is the antioxidants are essential to the body. Moo Chao
Baan Magazine. 27(316).
Wang, S.L., K.C. Liu, T.W. Liang, Y.H Kuo and C.Y. Wang. 2010. In vitro antioxidant activity of liquor and semi-purified
fractions from fermented squid pen biowaste by Serratia ureilytica TKU013. Food Chemistry. 119(4), 1380-1385.