ผลของการใช้กากยีสต์ต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยา และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

Main Article Content

เดชวัฒน์ พูนนวล
นรธัช ประชุม
ปวีณา ทวีกิจการ

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการใช้กากยีสต์ในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยา และการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่ระดับ 0 (กลุ่มควบคุม) 2.5 5 7.5 และ 10 เปอร์เซ็นต์
ของสูตรอาหาร ระดับละ 3 ซ้ำ โดยเลี้ยงกุ้งขาวน้ำหนักเริ่มต้น 1.02±0.01 กรัมต่อตัว ในตู้กระจกระบบน้ำหมุนเวียน
(ปริมาตรน้ำ 60 ลิตรต่อตู้) ตู้ละ 20 ตัว เลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยมีการให้อาหารแบบเต็มอิ่ม วันละ 4 มื้อ เมื่อสิ้น
สุดการทดลอง พบว่า ทุกกลุ่มการทดลองมีค่าการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของ
โปรตีนจากอาหาร ดัชนีตับ องค์ประกอบทางเคมีในกุ้ง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) และมีอัตรา
การรอดมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ในทุกชุดการทดลอง ในส่วนของค่าโลหิตวิทยาและค่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับการใช้กากยีสต์ โดยมีปริมาณเม็ดเลือดรวม (THC) เม็ดเลือดชนิดไฮยาลินเซลล์
(HC) ลาร์จแกรนูลาเซลล์ (LGC) กิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (O2
-) และประสิทธิภาพ
การกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากระบบไหลเวียนเลือด (Clearance efficiency) ในกุ้งที่ได้รับอาหารที่มีระดับการใช้
กากยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าดีที่สุด(1.63±0.27x106, 1.47±0.28x106, 1.43±0.17x105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร, 2.521±0.214
และ 2.36±0.23 x103 CFU ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ) แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ดังนั้น
จึงมีความเป็นได้ในการใช้กากยีสต์จากกระบวนการหมักเอทานอล ในสูตรอาหารได้ถึงระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่ง
ผลต่อการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์ได้จากอาหารของกุ้งขาว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน . 2559. การนำของเสียจากการผลิตเอทนอลมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิจการ ศุภมาตย์, วุฒิพร พรหมขุนทอง, ชุติมา ตันติกิตติ และ Rudlf Hoffmamn. 2543. ภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ: II เซลล์และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในกุ้งกุลาดำ. วารสารสงขลานครินทร์. ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 (ฉบับพิเศษ):581-588.
Adams, A. 1991. Response of penaeid shrimp to exposure to Vibrio species. Fish and Shellfish Immunology 1: 59-70.
Adedayo, M.R., E.A. Ajiboye, J.K. Akintunde and A. Odaibo. 2011. Single cell proteins: as nutritional enhancer. Advances in Applied Science Research 2 (5): 396-409.
Anderws, S.R., N.P. Sahu, A.K. Pal, S.C. Mukherjee and S. Kumar. 2011. Yeast extract, brewer’s yeast and Spirulina in diet
for Labeo rohita fingerlings affect haemato-immunological responses and survival following Aeromonas hydrophilla challenge. Research in Veterinary Science 91: 103-109.
AOAC. 1995. Official Methods of Analysis, 16th edn. AOAC International, Arlington, VA, USA.
APHA, AWWA and WEF. 1998. Standard methods for the examination of water and waste – water. 20th edn. United Book Press, Maryland.
Chang, C.F., Su, M.S. and Chen, H.U. 1999. A rapid method to quantify total haemocytes count of Penaeus monodon using ATP analysis. Fish Pathology 34: 211-212.
Gamboa-Delgado, J., B. Fernández-Díaz, M. Nieto-López, and L.E. Cruz-Suárez. 2016. Nutritional contribution of torula yeast and fish meal to the growth of shrimp Litopenaeus vannamei as indicated by natural nitrogen stable isotopes. Aquaculture 453: 116-121.
Gatesoupe J. 2007. Live yeasts in the gut: natural occurrence, dietary introduction, and their effects on fish health and
development. Aquaculture 267: 20–30.
Gopalakannan, A. and V. Arul. 2010. Enhancement of the innate immune system and disease-resistant activity in Cyprinus
carpio by oral administration of β‐glucan and whole cell yeast. Aquaculture research 41(6): 884-892.
Hernández-López, J., T. Gollas-Galván and F. Vargas-Albores. 1996. Activation of the proPhenoloxidase system of the brown
shrimp (Penaeus califoriensis Holmes). Comparative Chemistry and Physiology 113: 61-66.
He, S., Z. Zhou, Y. Liu, P. Shi, B. Yao, E. RingØ and I. Yoon. 2009. Effects of dietary Saccharomyces cerevisiae fermentation
product (DVAQUA®) on growth performance, intestinal autochthonous bacterial community and non-specific immunity
of hybrid tilapia (Oreochromis niloticus × O. aureus) cultured in cages. Aquaculture 294: 99-107.
Itami, T., Y. Takahashi., E. Tsuchihira and H. Igusa. 1994. Enhancement of disease resistance of kuruma prawn, Penaeus
japonicus, and increase in phagocytic activity of prawn hemocytes after oral administration of β–1,3-glucan
(Schizophyllan). 375-378 pp. In Chou, L.M., A.D. Munro, T.J. Lam, T.W. Chen, L.K.K Cheong, J.K. Ding, K.K. Hooi,
H.W. Khoo, V.P.E. Phang, K.F. Shim, C.H. Tan (eds.) The Third Asian Fisheries Forum. Asian Fisheries Society, Manila,
Philippines.
Li, P. and D. Gatlin. 2006. Nucleotide nutrition in fish: current knowledge and future applications. Aquaculture 251: 141–152.
Lipke, P.N. and R. Ovalle. 1998. Cell wall architecture in yeast: new structure and new challenges. Journal of
Bacteriology 180(15): 3735-40.
Manoppo, H., U.N. Manurung and R.A. Tumbol. 2015. Efficacy of baker’s yeast as immunostimulant in Nile tilapia
(Oreochromis niloticus). International Journal of chemTech Resesrch 8(3): 1396-1402.
Moullac, G.L., M.L. Groumellec, D. Ansquer, S. Froissard, P. Levy and Aquacop. 1997.Haematological and phenoloxidase
activity changes in the shrimp Penaeus sttylirostris in relation with the moult cycle: protection against vibriosis. Fish and
Shellfish Immunology 7: 227-234.
Munoz, M., R. Cedenob, J. Rodrýguez, W.P.W Van der Knaap, E. Mialhe and E. Bachere. 2000. Measurement of reactive
oxygen intermediate production in haemocytes of the penaeid shrimp, Penaeus vannamei. Aquaculture 191: 89-107.
NRC. 2011. NRC (National Research Council) Nutrient Requirements of Fish and Shrimp. National Academy Press,
Washington, D.C. 376 pp.
Ølive-Teles, A. and P. GonÇalves. 2001. Partial replacement of fishmeal by brewer’s yeast (Saccaromyces cerevisiae) in
diets for sea bass (Dicentrarchus labrax) juveniles. Aquaculture 202: 269-278.
Øverland, M., A. Karlsson, L.T. Mydland, O.H. Romarheim and A. Skrede. 2013. Evaluation of Candida utilis, Kluyveromyces
maxianus and Saccharomyces cerevisiae yeast as protein sources in diets for Atlantic salmon (Salmo salar).
Aquaculture 402-403: 1-7.
Prachom, N., Y. Haga and S. Satoh. 2013. Impact of dietary high protein distillers dried grains on amino acid utilization,
growth response, nutritional health status and waste output in juvenile rainbow trout. Aquaculture Nutrition 19: 62-71.
Purivirojkul, W., N. Areechon and P. Srisapoome. 2006. The effect of peptidoglycan on immune response in black tiger
shrimp (Penaeus monodon Fabricius). Kasetsart Journal (Nat. sci.) 40: 181-187.
Refstie, S., G. Baeverfjord, R.R. Seim and O. ElvebØ. 2010. Effects of dietary yeast cell wall β‐glucan and MOS on
performance, gut health, and salmon lice resistance in Atlantic salmon (Salmo salar) fed sunflower and soybean meal.
Aquaculture 305: 109-116.
Rodrýguez, J. and G.L. Moullac. 2000. State of the immunological tools and health control of penaeid shrimp. Aquaculture
191: 101-119.
Söderhäll, K. and L. Häll. 1984. Lipopolysaccharide induced activation prophenoloxidase activating system in crayfish
hemocyte lysate. Biochimica Biophysica Acta 797: 99-104.
Sritunyalucksana, K. and K. Söderhäll. 2000. The proPO and clotting system in crustaceans. Aquaculture 191: 53-69.
Suphantharika, M., P. Khunrae, P. Thanardkit and C. Verduyn. 2003. Preparation of spent brewer’s yeast – glucan with
a potential application as an immunostimulant for black tiger shrimp, Penaeus monodon. Bioresource Technology
88(1): 55-60.
Strickland, J.D.H. and T.R. Persons.1972. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries Research Board of Canada
Bulletin 167, Ottawa.
Tacon, A.G.J. and M. Metian. 2008. Global overview on the use of fishmeal and fish oil in industrially compounded aquafeeds:
trends and future prospects. Aquaculture 285 (1-4): 146-158.
Thanardkit, P., P. Khunrae, M. Suphantharika and C. Verduyn. 2002. Glucan from spent brewer’s yeast: preparation,
analysis and use as a potential immunostimulant in shrimp feed. World Journal of Microbiology and Biotechnology
18: 527–39.
Vargas-Albores, F. and G. Yepiz-Plascencia. 2000. Bata glucan binding protein and its role in shrimp immune response.
Aquaculture191:13-21.
Zhao, L., W. Wang, X. Huang, T. Guo, W. Wen, L. Feng and L. Wei. 2017. The effect of replacement of fish meal by yeast
extracts on the digestibility, growth and muscle composition of shrimp Litopenaeus vannamei. Aquaculture
Research 48: 311-320.