การสร้างเอนไซม์ของเชื้อราสาเหตุโรคทางใบของไม้ประดับ

Main Article Content

อังค์วรา ดาราพาณิชย์
จุฬาลักษณ์ ตลับนาค
สุริยสิทธิ์ สมนึก
ถนิมนันต์ เจนอักษร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถของเชื้อราสาเหตุโรคทางใบของไม้ประดับใน
การสรา้ งเอนไซม์ย่อยสลายผนังเซลล์พืช (cellulase, pectinase) และเชื้อรา (chitinase) บนอาหารแข็ง ในสภาพ
ห้องปฏิบัติการ โดยแยกเชื้อราจากใบพืชที่แสดงอาการโรค ทั้งหมด 13 วงศ์พืช (32 ไอโซเลท) ภายในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ และทำการทดสอบกิจกรรมการสร้างเอนไซม์ cellulase และ
pectinase ประเมินโดย hydrolysis capacity (HC) value ซึ่งได้จากสัดส่วนของ hydrolysis zone และเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโคโลนี ในขณะที่ chitinase ประเมินจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโซนสีม่วงบนอาหาร colloidal chitin
จากผลการทดลอง พบว่าเชื้อราทดสอบทุกไอโซเลท (ยกเว้น Co 211-1) สามารถสร้าง cellulase ได้ในระดับต่ำ ซึ่งมี
ค่า HC value น้อยกว่า 1.00 สำหรับ pectinase พบการสร้างเอนไซม์ได้ในระดับต่ำ มีค่า HC value น้อยกว่า 1.00
ในทุกไอโซเลท ยกเว้น กลุ่มของเชื้อรา Colletotrichum spp. 19 ไอโซเลท, Bipolaris sp. (Bi 21-2) และ Nigrospora
sp. (Ni 12-4) ที่ไม่พบการสร้างเอนไซม์ดังกล่าว และการทดสอบ chitinase พบว่าเชื้อรา Colletotrichum spp.
ทุกไอโซเลท (ยกเว้น Co 211-1) และ Alternaria spp. จำนวน 2 ไอโซเลท สามารถสร้างเอนไซม์ได้ระดับปานกลาง
ขณะที่เชื้อรา Cuvularia spp. จำนวน 4 ไอโซเลท และ Bipolaris sp. (Bi 21-2) พบกิจกรรมการสร้างเอนไซม์ในระดับ
ต่ำ และไอโซเลทอื่นๆ ไม่พบกิจกรรมการสร้างเอนไซม์ chitinase จากนั้นทำการทดสอบความสามารถในการทำให้เกิด
โรคโดยวิธี detached-leaf test ผลการทดลองที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า เชื้อราทดสอบ (จากพืชอาศัยที่ต่างกัน)
ภายในสกุลเดียวกันมีศักยภาพในการสร้างเอนไซม์ที่ย่อยสลายผนังเซลล์พืชไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Agrawal, T. and A.S. Kotasthane. 2012. Chitinolytic assay of indigenous Trichoderma isolates collected from different
geographical locations of Chhattisgarh in Central India. Springer Plus 1(73): 1-10.
Anand, T., R. Bhaskaran, T. Raguchander, G. Karthikeyan, M. Rajesh and G. Senthilraja. 2008. Production of cell wall
degrading enzymes and toxins by Colletotrichum capsici and Alternaria alternata causing fruit rot of chillies. Journal
of Plant Protection Research 48(4): 437-451.
Coates, L., T. Cooke and L. Forsberg. 2016. The biology and management of Colletotrichum diseases in production
nurseries. Available: https://www.ngia.com.au/Attachment?Action=Download&Attachment_id=1829. Accessed
Dec. 23, 2017.
Dean, R.A. and E. Timberlake. 1989. Production of cell wall-degrading enzymes by Aspergillus nidulans: a model system
for fungal pathogenesis of plants. American Society of Plant Physiologists 1:265-273.
Dicklow, M.B. 2013. Leaf spot diseases of floricultural crops. Available: https://ag.umass.edu/greenhouse-floriculture/
fact-sheets/leaf-spot-diseases-of-floricultural-crops. Accessed Dec. 23, 2017.
Fernando, T.H.P.S., C.K Jayasinghe and R.L. Wijesundera.C. 2001. Cell wall degrading enzyme secretion by Colletotrichum
acutatum, the causative fungus of secondary leaf fall of Hevea brasiliensis. Mycological Research 2: 195-201.
Hubballi, M., A. Sornakili, S. Nakkeeran, T. Anand, and T. Raguchader. 2011. Virulence of Alternaria alternata infecting noni
associated with production of cell wall degrading enzymes. Journal of Plant Protection Research 51(1): 87-92.
Kasana, R.C., R. Salwan, H. Dhar, S. Dutt and A. Gulati. 2008. A rapid and easy method for the detection of microbial
cellulases on agar plates using gram’s iodine. Current Microbiology 57: 503-507.
Kittimorakul, J., C. Pornsuriya, A. Sunpapao and V. Petcharat. 2013. Survey and incidence of leaf blight and leaf spot
diseases of oil palm seedling in southern Thailand. Plant Pathology Journal 12(3): 149-153.
Kumara, K.L.W. and R.D. Rawal. 2004. Cross infectivity and survivability of Colletotrichum gloeosporioides isolated from
papaya. In Proceedings of The Second Academic sessions : 27-32.
Lorena, H., P. Carlos, C. Horacio, M.Z. Guadalupe, A. Ismael and L. Everardo. 2007. Comparison of fungal growth
and production of extracellular pectin lyase activity by pathogenic and non-pathogenic races of Colletotrichum
lindemuthianum cultivaed under different conditions. Physiological and Molecular Plant Pathology 70: 88-95.
Pegg, K., J. Duff and A. Manners. 2016. Alternaria diseases in production nurseries. Available: https://www.ngia.com.au/
Attachment?Action=Download&Attachment_id=1838. Accessed Dec. 23, 2017.
Phoulivong, S., E.H.C. McKenzie and K.D. Hyde. 2012. Cross infection of Colletotrichum species; a case study with tropical
fruits. Current Research in Environmental & Applied Mycology 2(2): 99–111.
Priya, V. and V Sashi. 2014. Pectinase enzyme producing microorganisms. International Journal of Scientific and Research
Publications 4(3): 1-4.
Sunpapao, A., J. Kittimorakul and C. Pornsuriya. 2014. Disease note: identification of Curvularia oryzae as cause of leaf spot
disease on oil palm seedling in nurseries of Thailand. Phytoparasitica 42(4): 529-533.
Taechapoempol, K., T. Sreethawong, P. Rangsunvigit, W. Namprohm, B. Thamprajamchit, S. Rengpipat and S. Chavadej.
2011. Cellulase-producing bacteria from Thai higher termites, Microcerotermes sp.: enzymatic activities and ionic
liquid tolerance. Applied Biochemistry and Biotechnology 164: 204-219.
Talubnak, C., Parinthawong, N. and T. Jeanaksorn. 2015. In Vitro Production of Cell Wall Degrading Enzymes by Pythium
Species Isolated from Asymptomatic and Symptomatic Lettuce Root. 165-167. In: Proceeding 2nd International
symposium on Agricultural Technology (ISAT). July 1-3, 2015. Pattaya Thailand.