การเปลี่ยนแปลงความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม (Lactuca sativa L. ) หลังการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับฟอสฟอรัส

Main Article Content

จักรพงษ์ กางโสภา
บุญมี ศิริ

บทคัดย่อ

Lettuce seeds are flat in shape and small in size with small amounts of stored food reserves.
Especially, seed pelleting with plant nutrient is method for enhancing germination uniformity and seedling
vigour. This research was conducted to find ratio of phosphorus appropriate for seed pelleting with lettuce
seeds. The experiment was conducted at Seed Quality Testing Laboratory, Seed Processing Plant,
Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. Calcium sulfate was used as filler material at 250 g pelleted
seeds with NaH2PO4H2O three different rates, 0.2, 0.4 and 0.6 g. Carboxylmethyl cellulose (CMC) was used
as binder with concentration of 0.3% by weight per 10 g. lettuce seed weight. Then the seeds quality was
examined both in the laboratory and greenhouse conditions and found that the pelleted seed with
NaH2PO4H2O at all rates did not affect the germination. Seed pelleting with NaH2PO4H2O 0.4 and 0.6 g
and after accelerate aging of such seeds resulted in increasing seedling growth in terms shoot length,
root length, fresh weight and dry weight better than other methods.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จักรพงษ์ กางโสภา และบุญมี ศิริ. 2557. ผลของชนิดสารพอกเมล็ดต่อความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ. แก่นเกษตร
42, (3): 283-292.
จักรพงษ์ กางโสภา และบุญมี ศิริ. 2558. ศักยภาพของการใช้ carboxymethyl cellulose และ hydroxypropyl methylcellulose
เป็นวัสดุประสาน สำหรับการพอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม. แก่นเกษตร 43(1) (พิเศษ): 268-273.
บุญมี ศิริ. 2558. การปรับปรุงสภาพและยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ. ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศศิประภา บัวแก้ว และบุญมี ศิริ. 2559. ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย Methylhydroxy Ethylcellulose และ Polyvinyl pyrrolidone
เป็นวัสดุประสานต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผัดกาดหอม. แก่นเกษตร 44(1) (พิเศษ): 356-361.
Abel, S., C.A. Ticconi, and C.A. Delatorre. 2002. Phosphate sensing in higher plants. Physiologia Plantarum 115(1): 1-8.
Baas, P., C. Bell, L.M. Mancini, M.N. Lee, R.T. Conant, and M.D. Wallenstein. 2016. Phosphorus mobilizing consortium
Mammoth PTM enhances plant growth. Peer J 4: e2121.
Buakaew, S. and B. Siri. 2016. Effects of seed pelleting with methylhydroxy ethylcellulose and polyvinylprrolidone as binder
on seed quality of lettuce (Lactuca sativa L.). Khon Kaen Agriculture Journal (Supplement) 41(1): 356-361.
Delouche, J.C. and C.C. Baskin. 1973. Accelerated aging techniques for predicting the relative storability of seed lots. Seed
Sci. and Tech 1: 427-452.
Gawande, M., S.C. Mohapatra and W.H. Johnson. 1980. Effect of seed size and pelletization on tobacco seed germination
under varying temperature regimes. Tob Sci 24: 49-52.
George, T.S., P. Hinsinger, and B.L. Turner. 2016. Phosphorus in soils and plants–facing phosphorus scarcity. Plant and
Soil 401(1): 1-6.
Grant, C.A., D.N. Flaten, D.J. Tomasiewicz, and S.C. Sheppard. 2001. The importance of early season phosphorus nutrition.
Can J Plant Sci 81(2): 211-224.
Gregg, B.R. and G.L. Billups. 2010. Seed Conditioning. Volume 2 Technology Part-A. CRC Press, Boca Raton.
International Seed Testing Association (ISTA). 2013. International Rules for Seed Testing, Edition 2003 International Seed
Testing Association, Bassersdorf.
Kim, M.J., Y. Moona, J.C. Toub, B. Mouc, and N.L. Waterlanda. 2017. Nutritional value, bioactive compounds and health
benefits of lettuce (Lactuca sativa L.). Journal of Food Composition and Analysis 49: 19–34.
Maynard, D.N. and G. J. Hochmuth. 2007. Knott’s Handbook for Vegetable Growers. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken,
NJ.
McCauley, A., C. Jones and J. Jacobsen. 2009. Plant nutrient functions and deficiency and toxicity symptoms. Nutrient
Management Module No. 9. Montana State University, Bozeman MT.
Mian, M.A.R. and E.D. Nafziger. 1994. Seed size and water potential effects on germination and seedling growth of winter
wheat. Crop Science, 34(1): 169-171.
Mou, B. 2008. Lettuce. In: Prohens, J., Nuez, F. (Eds.), Handbook of Plant Breeding, Vol. I: Vegetables I: Asteraceae, -Brassicaceae,
Chenopodicaceae, and Cucurbitaceae. Springer, New York, NY, USA (pp. 75–116).
Niu, Y.F., R.S. Chai, G.L. Jin, H. Wang C.X. Tang and Y.S. Zhang. 2013. Responses of root architecture development to low
phosphorus availability: a review. Annals of Botany 112(2): 391-408
Olson, R.A. and A.F. Dreier. 1956. Fertilizer placement for small grains in relation to crop stand and nutrient efficiency
in Nebraska. Soil Science Society of America Journal 20(1): 19-24.
Rathod, T.H., A.B. Padvi, B.N., Patil, and R.R. Rathod. 2005. Effect of seed pelleting on seed quality and dry matter
production in soybean. Annals of Plant Physiology 19(2): 220-223.
Rebafka, F.P., A. Bationo and H. Marschner. 1993. Phosphorus seed coating increases phosphorus uptake, early growth
and yield of pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) grown on an acid sandy soil in Niger, West Africa. Fertilizer
Research 35(3): 151-160.
Richards, J.E., T.E. Bates and S.C. Sheppard. 1985. The effect of broadcast P applications and small amounts of fertilizer
placed with the seed on continuously cropped corn (Zea mays L,). Fertilizer Research 6(3): 269-277.
Roy, J., D.M. Shakleya, P.S. Callery and J.G. Thomas. 2006. Chemical constituents and antimicrobial activity
of a traditional herbal medicine containing garlic and black cumin. African Journal of Traditional, Complementary
and Alternative Medicines 3(2): 1-7.
Schachtman, D.P., R.J. Reid and S.M. Ayling. 1998. Phosphorus uptake by plants: from soil to cell. Plant Physiology
116(2): 447-453.
Scott, J.M. 1998. Delivering fertilizers through seed coatings. Journal of Crop Production 1(2): 197-220.
Seiwa, K. 2000. Effects of seed size and emergence time on tree seedling establishment: importance of developmental
constraints. Oecologia 123(2): 208-215.
Sharples, G.C. and J.P. Gentry. 1980. Lettuce emergence from vermiculite seed tablets containing activated carbon
and phosphorus. HortScience 15(1): 73-75.
Smith, S.E. and D.J. Read. 1997. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press, San Diego, CA.
Soares, M.M., T. Sediyama, J.C.L., Neves, H.C. Santos Júnior and L.J.da. Silva. 2016. Nodulation, growth and soybean yield
in response to seed coating and split application of phosphorus. Journal of Seed Science 38(1): 30-40.
Thavarajah, D., P. Thavarajah, C.T. See and A. Vandenberg. 2010. Phytic acid and Fe and Zn concentration in lentil
(Lens culinaris L.) seeds is influenced by temperature during seed filling period. Food Chemistry 122(1): 254-259.
Uchida, R. 2000. Essential nutrients for plant growth: nutrient functions and deficiency symptoms. pp.31-55. In: J. A. Silva
and R. Uchida (eds.). Plant Nutrient Management in Hawaii’s Soils. Approaches for Tropical and Subtropical
Agriculture College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii, Manoa.
Vance. C.P., C. Uhde-Stone and D.L. Allan. 2003. Phosphorus acquisition and use: critical adaptations by plants
for securing a nonrenewable resource. New Phytologist 157: 423-447.
Zelonka, L., V. Stramkale and M. Vikmane. 2005. Effect and after-effect of barley seed coating with phosphorus
on germination, photosynthetic pigments and grain yield. Acta Universitatis Latviensis 691: 111-119.
Zenk, P. 2004. Seed coatings get serious. (Online). Available: http://goo.gl/zpRR8j (February 1, 2004).