ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับซิลิคอนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย

Main Article Content

ยศพันธ์ สดคมขำ
ชัยสิทธิ์ ทองจู
จุฑามาศ ร่มแก้ว
ณภัทร กำธรสิริวิมล
ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย

บทคัดย่อ

ศึกษาผลของการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับซิลิคอนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยพันธุ์ลำปาง โดย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ผลการทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น
10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยซิลิคอนอัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่มีผลให้ผลผลิตอ้อยสด ความยาวลำเส้นผ่าน


ศูนย์กลางลำนํ้าหนักต่อลำ จำนวนปล้องต่อลำ ค่า CCS ผลผลิตนํ้าตาล ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมที่สะสมในท่อนลำของอ้อยมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับปุ๋ยซิลิคอนอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่หรือการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมปุ๋ยซิลิคอนอัตรา
20 กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยซิลิคอนอัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่
ยังมีผลให้ความเข้มข้นของธาตุซิลิคอนที่สะสมในท่อนลำของอ้อยมากที่สุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดินร่วมกับปุ๋ยซิลิคอนอัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่และการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ย
ซิลิคอนอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยซิลิคอนอัตรา 30 กิโลกรัม
ต่อไร่ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการเกษตร. 2548. คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. 21-24 น. ใน เอกสารวิชาการลำดับที่ 8/2548, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, กรุงเทพฯ.
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2558. คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางดิน ระบบโสตทัศนูปกรณ์. คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, นครปฐม.
ชัยสิทธิ์ ทองจู และปาจรีย์ แน่นหนา. 2552. ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบ
ผลผลิตของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน (ปีที่ 1). วารสารดินและปุ๋ย. 31 (1) : 6-26.
ชัยสิทธิ์ ทองจู, ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ศุภชัย อำคา และธวัชชัย อินทร์บุญช่วย. 2560. ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากผลพลอยได้ของโรงงาน
ผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตอ้อย และสมบัติของดิน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
6 (1) : 21-32.
ทัศนีย์ อัตตะนันท์ และจงรักษ์ จันทร์เจริญสุข. 2542. แบบฝึกหัดและคู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช. ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นรีรัตน์ ชูช่วย ชัยสิทธิ์ ทองจู และศุภชัย อำคา. 2553. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน, น. 21-32. ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้ง
ที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.
ปิยะ ดวงพัตรา. 2556. สารปรับปรุงดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ยงยุทธ โอสถสภา อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชวลิต ฮงประยูร. 2551. ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุงเทพฯ.
ยุคเลศร์ อุ่นใจ. 2559. สถิติปริมาณปุ๋ยเคมีน?ำเข้า. วารสารดินและปุ๋ย. 38 (1-4) : 84.
ระวิวรรณ โชติพันธ์ ชัยสิทธิ์ ทองจู กุมุท สังขศิลา จุฑามาศ ร่มแก้ว และสุรเดช จินตกานนท์.2552. การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
เพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินฝั่งแดงปลายฤดูฝน, น. 60-71. ใน การประชุมทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้ง
ที่ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.
วิษณุ จีนยิ้ว ชัยสิทธิ์ ทองจู ศุภชัย อำคา ทศพล พรพรหม และศิริสุดา บุตรเพชร. 2556. การใช้ประโยชน์ของ
วัสดุเหลือใช้จากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อย, น. 86-99. ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ครั้งที่ 10 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.
ศิริสุดา บุตรเพชร ชัยสิทธิ์ ทองจู กุมุท สังขศิลา จุฑามาศ ร่มแก้ว และสุรเดช จินตกานนท์. 2552. การจัดการ
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดนิ กำแพงแสนปลายฤดฝู น, น. 51-62. ในการประชมุ ทางวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2556-2558. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
Bray, R.H. and N. Kurtz. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. Soil Sci. 59: 39-45.
Guntzer, F., C. Keller and J.D. Meunler. 2012. Benefits of plant silicon for crops: a review. Agron. Sustain. Develop. 32: 201-213.
Haynes, R.J. 2014. A contemporary overview of silicon availability in agricultural soils. J. Plant Nutr. Soil Sci. 177: 831-834.
McCray, J.M., R.W. Rice, L.V. Ezenwa, T.A. Lang and L. Beucum. 2013. Sugarcane plant nutrient diagnosis. Agronomy
Department, Florida.
Nayer, P.K., Misra, A.K. and K.S. Patnai. 1975. Rapid microdetermination of silicon in rice plant. Plant and Soil. 42: 491-494.
Pratt, P.F. 1965. Potassium. p. 1022-1030. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part II. Amer. Soc. of Agron, Inc. Madison,
Wisconsin.
Rice, R.W., R.A. Gilbert and J.M. McCray. 2010. Nutritional requirements for Florida sugarcane. Agronomy Department,
Florida.
Savant, N.K., L.E. Dantnoff and G.H. Synder. 1997. Depletion of plant available silicon in soil: a possible cause of declining
rice yields. Common. Soil Sci. Plant Anal. 28: 1245-1252.
Soil Survey Staff. 2003. Key to Soil Taxonomy: Ninth Edition. United States Department of Agriculture, Natural Resources
Conservation Service, Washington, D.C. 332 p.
Walkley, A. and I.A. Black. 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed
modification of the chronic acid titration method. Soil Sci. 37: 29-38.