ผลของระยะเวลาสอดอุปกรณ์เหนี่ยวนำต่อระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เอสตราไดออล อัตราการเป็นสัด และการตั้งท้องในโคเนื้อ

Main Article Content

วีรพันธุ์ ปัญญา
พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
ธรรมนูญ ธานี
สุรีย์พร แสงวงศ์
มนตรี ปัญญาทอง
ชยุต ดงปาลีธรรม์
จึอเฉิง จู

บทคัดย่อ

The objective of this study to compare the effect of time insertion with control internal drug release
device on progesterone (P4) level, estradiol (E2) level, estrus and pregnancy rates in beef cattle.
Forty-seven beef cows not showing estrus after 60 days after birth were used in this study. Two groups
cows were inserted CIDR on day 0, and then removed on day 7 (n=27) or day 14 (n=20) followed by
PGF2α injection. Cows were artificial inseminated (AI) at 55 hours after CIDR removal with injection of
Gonadotropin releasing hormone. Blood samples were taken to determine concentrations of P4 and E2 on


the day of insert, removal CIDR and AI. The pregnancy diagnosis was performed on days 45 and 90 after
AI. Data were analyzed by R-program with two-independent sample t-test at 95% confidence interval
(P = 0.05). The P4 level on the day of insertion removal and AI were not significantly different of
Co-Synch+CIDR 7 days group (16.41±1.05, 17.00±1.60 and 13.12±1.09 ng/ml, respectively) vs
Co-Synch+CIDR 14 days group (13.68±0.95, 16.93±1.19 and 16.41±1.61 ng/ml, respectively, P > 0.05).
Similarly, E2 level on the day of insertion remove and AI had no difference between 7 days group (7.38±2.16,
6.48±2.04 and 8.70±2.08 ng/ml, respectively) vs (13.68±0.95, 16.93±1.19 and 16.41±1.61 ng/ml,
respectively). Estrus rate of Co-Synch+CIDR 7 days group was higher than 96.29% (26/27) vs
Co-Synch+CIDR 14 days 85% (17/20) (P > 0.05). The pregnancy rate on Co-Synch+CIDR 7 days group
being 40.74% (11/27) was higher value than in Co-Synch+CIDR 14 days groups (25%, 5/20). In conclusion,
synchronization protocols using Co-Synch+CIDR 7 vs 14 days were not significantly different of P4 and E2
levels. Pregnancy rate of Co-Synch+CIDR 7 days group have better potential than Co-Synch+CIDR 14
days group. Co-Synch+CIDR can be applied to solve the problem of anestrous cows after calving.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, ศักดิ์ชัย เครือสาร, สุพัฒน์ เขื่อนวัง, ธรรมนูญ ธานี, สมชาติ ธนะ, โชค โสรัจกุล และ ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ. 2560.สภาพ
การเลีย้ งแมพ่ นั ธโ์ุ คเนือ้ และความพงึ พอใจของเกษตรกรในพืน้ ที่อเภอเมอื งแม่ใจ ดอกคำใต้และภูกามยาว จังหวัดพะเยา. ว.วิจัย
และส่งเสริมวิชาการเกษตร 33: 26-34.
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์. 2558. การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพไทย-แบล็ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
แหล่งที่มา http://biotech.dld.go.th/index.php/th/2013-02-24-09-51-33/173-2013-02-23-14-46-48 (4 พฤศจิกายน 2560).
Bó, G.A., P.S. Baruselli and M.F. Martinez. 2003. Pattern and manipulation of follicular development in Bos indicus cattle.
Anim. Reprod. Sci. 78: 307-326.
Bó, G.A., L. Cutaia, L.C. Peres, D. Pincinato, D. Maraña and P.S. Baruselli. 2007. Technologies for fixed-time artificial
insemination and their influence on reproductive performance of Bos indicus cattle.Soc.Reprod. Fertil. Suppl
64: 223-236.
El-Zarkouny, S.Z., J.A. Cartmill, B.A. Hensley and J.S. Stevenson. 2004. Pregnancy in dairy cows after synchronized
ovulation regimens with or without presynchronization and progesterone. J Dairy Sci 87: 1024-1037.
Kasimanickam, R.K., P. Firth, G.M. Schuenemann, B.K. Whitlock, J.M. Gay and D.A. Moore. 2014. Effect of the first GnRH
and two doses of PGF2α in a 5-day progesterone-based Co-Synch protocol on heifer pregnancy. Theriogenology
81: 797-804.
Lamb G.C., C.R. Dahlen and J.E. Larson. 2010. Control of the estrous cycle to improve fertility for fixed-time artificial
insemination in beef cattle: a review. J. Anim Sci. 88: 181-192.
Martin, N.T., J. M. Thomas, J. M. Nash, D. A. Mallory, M. R. Ellersieck, S. E. Poock, M. F. Smith, and
D. J. Patterson. 2014. Comparison of a 16-versus a 19-Day Interval between Controlled Internal Drug Release
Removal and Prostaglandin Following a 14-Day Controlled Internal Drug Releasetreatment and Fixed-Time Artificial
Insemination in Postpartum Beef Cows. J Anim Sci. 92: 1759-1767.
Palomares, A. R., J. Heidi Fishman, L. Arthur Jones, S. Maria Ferrer, Mathews Jenerette and Aimee Vaughn. 2015.
Comparison of 4- versus 5-day Co-Synch Þ controlled internal drug release (CIDR) Þ timed arti Fi cial insemination
protocols in dairy heifers. Theriogenology. 84: 868-874.
Pursley J.R., M.O. Meez, and M.C. Wiltbank.1995. Synchronization of ovulation in dairy cows using PGF2alpha and GnRH.
Theriogenology. 4: 915-923.
Roberto, A., H. Palomares, J. Fishman, L. Arthur, M. Jones, S. Ferrer, J. Mathews and V. Aimee. 2015. Comparison of
4- versus 5-day Co-Synch + controlledinternal drug release (CIDR) + timed artificial insemination protocols in dairy
heifers. Theriogenology. 84: 868-874.
Rodgers, JC, S.L. Bird, J.E. Larson, N. Dilorenzo and C.R. Dahlen, A. Dicostanzo and G.C. Lamb. An economic evaluation
of estrous synchronization and timed artificial insemination in suckled beef cows. J Anim Sci. 12: 4055-4062.
Santos, J.E.P., S.O. Juchem, R.L.A. Cerri, K.N. Galvao, R.C. Chebel and W.W. Thatcher. 2004. Effect of bST and
reproductive management on reproductive performance of Holstein dairy cows. J. Dairy Sci 87: 868-881.
Sá Filho M.F., L. Penteado, E.L. Reis, T.A. Reis, K.N. Galvão, P.S. Baruselli. 2013. Timed artificial insemination early in the
breeding season improves the reproductive performance of suckled beef cows. Theriogenology 79: 625-632.