ข้อพิจารณาในการปลูกพืชร่วมปาล์มน้ำมัน

Main Article Content

ธเนศ คอมเพ็ชร
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมพัฒนาที่ดิน. 2549. เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 07-48-104 ปาล์มน้ำมัน. กรุงเทพฯ: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่พืชไร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.

ธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2554. การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์ จำกัด.

ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2558. คู่มือปาล์มน้ำมัน. สงขลา: ห้างหุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ ดิจิตอล พริ้นท์.

นัดดา รัศมีแพทย์ และสุพัตรา ศรีสุวรรณ. 2560. การปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพาราของเกษตรกร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 35: 117-124.

ระวี เจียรวิภา. 2562. พืชร่วมในสวนยางพาราทางภาคใต้ของประเทศไทย: ผลกระทบและรูปแบบการปลูกแบบยั่งยืน. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 37: 179-189.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร. http://www.oae.go.th/view/1/ราคาสินค้าเกษตร/TH-TH (2 มิถุนายน 2563).

Afrin, S., Latif, A., Banu, N. M. A., Kabir, M. M. M., Haque, S. S., Ahmed, M. M. E., Tonu, N. N., and Ali, M. P. 2017. Intercropping empower reduces insect pests and increases biodiversity in agro-ecosystem. International Journal of Agricultural Science 8: 1120-1134.

Böhm, W. 1979. Method of studying root system. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Cong, W., Hoffland, E., Li, L., Janssen, B. H., and van der Werf, W. 2015a. Intercropping affects the rate of decomposition of soil organic matter and root litter. Plant and Soil 391: 399-411.

Cong, W., Hoffland, E., Li, L., Six, J., Sun, J., Bao, Z., Shang, F., and Werf, W. V. D. 2015b. Intercropping enhances soil carbon

and nitrogen. Global Change Biology 21: 1715-1726.

Dariah, A., Marwanto, S., and Agus, F. 2014. Root- and peat-based CO2 emissions from oil palm plantations. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 19: 831-843.

Emmanuel, A., Hitler, L., Udochukwu, A. O., Ayoola, A. O., Tizhe, T. F., Isa, A. P., Danjuma, B. H., and Dzarma, I. 2018. Assessment of organic carbon and available nitrogen in the soil of some selected farmlands located at Modibbo Adama University of Technology, Adamawa State, Nigeria. Journal of Environmental Analytical Chemistry 5: 1-4.

Erhabor, J. O., and Filson, G. C. 1999. Soil fertility changes under an oil palm-based intercropping system. Journal of Sustainable Agriculture 14: 45-61.

Famaye, A. O., Adeosun, S. A., Ayegboyin, K. O., Adejobi, K. B., Akanbi, O. S. O., and Okunade, A. F. 2020. Evaluation of weed incidence and biomass in coffee intercropped with oil palm in avenue and hollow square arrangement in Nigeria.

American Journal of Plant Sciences 11: 276-284.

Gao, Y., Duan, A., Qiu, X., Liu, Z., Sun, J., Zhang, J., and Wang, H. 2010a. Distribution and use efficiency of photosynthetically active radiation in strip intercropping of maize and soybean. Agronomy journal 102: 1149-1157.

Gao, Y., Duan, A., Qiu, X., Liu, Z., Sun, J., Zhang, J., and Wang, H. 2010b. Distribution of roots and root length density in maize/soybean strip intercropping system. Agricultural Water Management 98: 199-212.

Gawankar, M. S., Haldankar, P. M., Salvi, B. R., Haldavanekar, P. C., Malshe, K. V., and Maheswarappa, H. P. 2018. Intercropping in young oil palm plantation under Konkan region of Maharastra, India. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 7: 2752-2761.

Giller, K. E. 1991. Nitrogen transfer from Phaseolus bean to intercropped maize measured using 15N-enrichment and 15N-isotope dilution methods. Soil Biology and Biochemistry 23: 339-346.

Goh, K. J. 2004. Fertilizer recommendation systems for oil palm: estimating the fertilizer rates. In Proceeding of MOSTA Best Practices Workshops. pp. 1-37. Petaling Jaya: Malaysian Oil Scientists’ and Technologists’ Association.

Hamdani, J. S., and Suradinata, Y. R. 2015. Effects of row intercropping system of corn and potato and row spacing of corn

on the growth and yields of Atlantic potato cultivar planted in medium altitude. Asian Journal of Agricultural Research

(3): 104-112.

Haron, K., Hashim, Z., and Kamarudin, N. 2015. Efficient use of inorganic and organic fertilizers for oil palm. Oil Palm Bulletin 71: 8-13.

Hopkins, W. G., and Huner, N. P. A. 2009. Introduction to Plant Physiology. 4th edition. Ontario: John Wiley & Sons, Inc.

Jourdan, C., and Rey, H. 1997. Architecture and development of the oil-palm (Elaeis guineensis Jacq.) root system. Plant and Soil 189: 33-48.

Li, C., Li, Y., Yu, C., Sun, J., Christie, P., An, M., Zhang, F., and Li, L. 2011. Crop nitrogen use and soil mineral nitrogen accumulation under different crop combinations and patterns of strip intercropping in northwest China. Plant and Soil 342: 221-231.

Liebman, M., and Dyck, E. 1993. Crop rotation and intercropping strategies for weed management. Ecological Applications 3: 92-122.

Lithourgidis, A. S., Dordas, C. A., Damalas, C. A., and Vlachostergios, D. N. 2011. Annual intercrops: an alternative pathway for sustainable agriculture. Australian Journal of Crop Science 5(4):396-410.

Mohammadi, K., Sohrabi, Y., Heidari, G., Khalesro, S., and Majidi, M. 2012. Effective factors on biological nitrogen fixation.

African Journal of Agricultural Research 7: 1782-1788.

Mousa, M. A. A., Mohamed, M. F., Dokashi, M. H., and Elnobi, E. F. E. 2007. Intra-row intercropping of cowpea and cucumber with okra as influenced by planting date of secondary crops. Assiut University Bulletin for Environmental Researches 10: 13-33.

Mousavi, S. R., and Eskandari, H. 2011. A general overview on intercropping and its advantages in sustainable agriculture.

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 1(11): 482-486.

Nasar, J., Alam, A., Nasar, A., and Khan, M. Z. 2019. Intercropping induce changes in above and below ground plant compartments in mixed cropping system. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 17: 13043-13050.

Ndarubu, A. A., Busari, L. D., and Misari, S. M. 2000. Weed management in sugarcane intercropped with arable crops in Nigeria. Sugar Tech 2: 34-41.

Office of Agricultural Economics. 2020. Agricultural economic information. http://www.oae.go.th/view/1/Information/EN-US

(2 July 2020)

Okyere, S. A., Danso, F. Larbi, E., and Danso, I. 2014. Residual effect of intercropping on the yield and productivity of oil palm. International Journal of Physical and Social Sciences 3: 854-862.

Passioura, J. B. 1991. Soil structure and plant growth. Australian Journal of Soil Research 29: 717-728.

Putra, E. T. S., Simatupang, A. F., Supriyanta, A., Waluyo, S., and Indradewa, D. 2012. The growth of one-year-old oil palms intercropped with soybean and groundnut. The Journal of Agricultural Science 4: 169-180.

Putri, V. 2015. Oil palm (Elaeis guineensis) root growth in response to different fertilization practices. Jambi: MSc Thesis Plant Production Systems.

Rao, M. S., Rao, C. A. R., Srinivas, K., Pratibha, G., Sekhar, S. M. V., Vani, G. S., and Venkateswarlu, B. 2012. Intercropping for management of insect pests of castor, Ricinus communis, in the semi-arid tropics of India. Journal of Insect Science 12: 1-10.

Rivera-Mendes, Y. D., Cuenca, J. C., and Romero, H. M. 2016. Physiological responses of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) seedlings under different water soil conditions. Agronomía Colombiana 34(2): 163-171.

Sánchez, D. G. R., Silva, J. T. E., Gil, A. P., Corona, J. S. S., Wong, J. A. C., and Mascorro, A. G. 2010. Forage yield and quality of intercropped corn and soybean in narrow strips. Spanish Journal of Agricultural Research 8(3): 713-721.

Senbayram, M., Wenthe, C., Lingner, A., Isselstein, J., Steinmann, H., Kaya, C., and Köbke, S. 2016. Legume-based mixed intercropping systems may lower agricultural born N2O emissions. Energy, Sustainability and Society 6(2): 1-9.

Seni, A. 2018. Role of intercropping practices in farming system for insect pest management. Acta Scientific Agriculture 2: 8-11.

Silva, P. S. L., Silva, J. C. V., Carvalho, L. P., Silva, K. M. B., and Freitas, F. C. L. 2009. Weed control via intercropping with gliricidia.

I. cotton crop. Planta Daninha 27: 97-104.

Smith, H. A., and Liburd, O. E. 2018. Intercropping, crop diversity and pest management. IFAS Extension : 1-7.

Wang, Z., Bao, X., Li, X., Jin, X., Zhao, J., Sun, J., Christie, P., and Li, L. 2015. Intercropping maintains soil fertility in terms of chemical properties and enzyme activities on a timescale of one decade. Plant and Soil 391: 265-282.

Weber, A. P. M. 2014. Plant responses to flooding. Frontiers in Plant Science 5: 1-2.

Yang, F., Huang, S., Gao, R., Liu, W., Yong, T., Wang, X., Wu, X., and Yang, W. 2014. Growth of soybean seedlings in relay strip intercropping systems in relation to light quantity and red:far-red ratio. Field Crops Research 155: 245-253.

Yildirim, E., and Ekinci, M. 2017. Intercropping systems in sustainable agriculture. SDU Journal of the Faculty of Agriculture 12:

-110.

Zhang, L., van der Werf, W., Zhang, S., Li, B., and Spiertz, J. H. J. 2008. Productivity and resource use in cotton and wheat relay intercropping systems. In The 5th International Crop Science Congress. pp. 1-4. Wageningen: Wageningen University.